Kvartalsrapporter

2. kvartal 2014

Hovedtrekk

Resultat og totalresultat

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

  • Driftsinntekter i andre kvartal på NOK 2 389,1 mill (2 181,6) og driftsresultat på NOK 83,7 mill (11,1).
  • Interne forbedringstiltak har gitt betydelig effekt.
  • God og bredt sammensatt ordrereserve for Byggsystemdivisjonen
  • Fortsatt gode markedsforhold for den tremekaniske delen av konsernet.
  • Kapitalrasjonaliseringsprosjekt har frigjort cirka NOK 80 mill.
  • Avtale om refinansiering av konsernets langsiktige gjeld inngått ved utløpet av andre kvartal.

Etter en noe høyere etterspørsel enn normalt for sesongen gjennom første kvartal, var den sesongmessige etterspørselsøkningen i andre kvartal noe lavere enn normalt for den tremekaniske delen av konsernet.

På det internasjonale markedet for industritre fortsatte prisene den stigende trenden fra de tre foregående kvartaler. Aktiviteten på konsernets eksportmarkeder i Midt-Østen, Nord-Afrika og Kina har vært god. I tillegg bidrar den positive konjunkturutviklingen i USA til å bedre markedsbalansen i Europa. Økende produksjon av industritre fra gran har imidlertid medført en noe mer avventende prisutvikling for disse produktene. Prisene for flis- og fiberprodukter i hovedsak var stabile.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene bedret seg til et tilfredsstillende nivå gjennom kvartalet. Prisene for sagtømmer, som har vært høyere enn i samme periode foregående år, økte noe ved inngangen til andre kvartal.

Etterspørselen etter videreforedlede trevarer har vært tilfredsstillende i perioden, og prisene har vært høyere enn i samme periode i fjor.

Byggsystemdivisjonens hovedmarkeder er preget av et svakere konjunkturbilde enn de øvrige delene av konsernet, men hadde likevel en sesongmessig normal utvikling i markedsaktiviteten gjennom kvartalet. Ordrereserven ved inngangen til tredje kvartal er større og bredere sammensatt enn på samme tid i fjor.

Forbedringstiltakene i konsernet som er iverksatt i løpet av det siste året har i all hovedsak hatt fremdrift og effekt som forutsatt. Tiltakene retter seg mot rask resultatforbedring fra løpende drift, bedring av langsiktig konkurransekraft, reduksjon av risiko innen prosjektvirksomheten, samt bedring av kontantstrømmen gjennom frigjøring av arbeidskapital og redusert investeringsnivå. Det er realisert besparelser på mange områder, men det er fortsatt et potensiale som gjenstår og arbeidet fortsetter med høy prioritet.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i andre kvartal økte sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsaken er prisoppgangen på ferdigvarer for selskapene innen Timber og Wood, samt økt aktivitetsnivå for Byggmodulselskapene og Limtrevirksomheten i Norge. For selskapene innen Timber og Wood er realiserte driftsforbedringer og omstillinger, samt de bedrede markedsforholdene hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med fjoråret. For de eksportrettede enhetene har i tillegg valutakursene bidratt positivt til konkurransekraften sammenlignet med samme periode i fjor.

Innen Byggsystemdivisjonen var andre kvartal i fjor preget av nedskrivninger knyttet til prosjektvurderinger innen Elektrovirksomheten. Tilsvarende nedskrivninger har ikke vært nødvendig etter omstruktureringen som er gjennomført, og sammen med økt aktivitetsnivå og driftsforbedringer for øvrige deler av virksomheten er dette hovedårsaken til resultatfremgangen for divisjonen.

Netto finanskostnader i kvartalet var lavere enn i samme periode i 2013. Hovedårsaken er lavere netto rentebærende gjeld gjennom kvartalet. Urealisert tap på finansielle instrumenter som er benyttet til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser var høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde minus NOK 6,9 mill (minus 3,3) i kvartalet og akkumulert minus MNOK 12,4 (pluss 5,4). Den negative utviklingen skyldes fall i rentenivå og kraftpriser samt svekkelsen av NOK og SEK mot de viktigste eksportvalutaene.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av andre kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 47,0 mill (73,9), og for første halvår NOK 83,8 mill (137,3).

Den planlagte investeringsaktiviteten for 2014 samlet er redusert med omkring NOK 150 mill sammenlignet med 2013. En slik reduksjon er mulig siden konsernet gjennom de seneste årene har gjennomført omfattende investeringer av strategisk karakter, i tillegg til betydelig investeringer knyttet til oppgradering, vedlikehold og omstilling. Investeringene i 2014 vil i hovedsak være rettet mot nødvendig vedlikehold og oppgraderinger som det er naturlig å gjennomføre sammen med dette.

Ved utgangen av andre kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 987,7 mill (4 801,4).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i andre kvartal var NOK 72,5 mill (19,4), tilsvarende NOK 0,56 per aksje (0,15). Tilsvarende for første halvår var NOK 46,3 mill (minus 218,0) som gir 0,36 per aksje (minus 1,68). Bedringen i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes hovedsakelig forbedret inntjening.

Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 64,1 mill i andre kvartal (minus 43,2) og minus NOK 199,3 mill i første halvår (minus 273,9). Gjennom det pågående prosjektet for å rasjonalisere kapitalbruken i konsernet var det ved halvårsskiftet frigjort arbeidskapital på cirka NOK 80 mill.

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 509,0 (1 567,1) ved utgangen av andre kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 25,7 mill (38,1).

Likviditetsreserven ved halvårsskiftet var NOK 425,5 mill (370,9).

Ved halvårsskiftet ble det inngått en avtale om refinansiering av konsernets langsiktige gjeld med forfall i mai 2015 samt sesongfinansieringen med forfall ved utgangen av tredje kvartal. Den nye låneavtalen trer i kraft 10. juli og løper frem til 30. juni 2017. Avtalen sikrer konsernet en tilfredsstillende finansiell fleksibilitet i perioden.

Vilkårene reflekterer markedsvilkår ved avtaleinngåelsen. Kravene til egenkapital og maksimal gearing er økt noe i den nye avtalen, men ligger fortsatt innenfor de målsettinger som følger av konsernets strategiplan for perioden.

Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal var NOK 1 575,6 mill (1 508,2) som tilsvarer NOK 12,16 (11,64) per aksje. Egenkapitalandelen var 31,6 prosent (31,4). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme.

I andre kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert reduksjon av egenkapitalen på NOK 3,4 mill (økning på 2,0).

Timber

Timber

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

Økningen i driftsinntekter i andre kvartal skyldes hovedsakelig prisutviklingen for industritre. Volumene var på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Etterspørselen på eksportmarkedene, spesielt Midt-Østen, Nord-Afrika og Kina har vært god, samtidig som valutakursene har utviklet seg i en gunstig retning. Blant annet etter omfattende stormfellinger i enkelte geografier har produksjonen av industritre fra gran vært høy, og markedsbalansen ved utgangen av kvartalet var noe preget av dette. Øvrige produkter viste fortsatt en stabilt god utvikling. Driftsforholdene i kvartalet var gode, og det har ikke vært større uforutsette avbrudd i produksjonen. Stabilt god drift, økt sagutbytte etter realiserte driftsforbedringer og omstruktureringer samt bedrede markedsforhold er hovedårsakene til resultatforbedringen.

Prisene for flis og fiberprodukter var stabile på et noe lavere nivå.

Tilgangen på sagtømmer var tilfredsstillende, men til økte priser sammenlignet med samme periode i fjor.

Wood

Wood

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

Andre kvartal ga en sesongmessig forventet økning i markedsaktiviteten, men økningen var noe mindre enn normalt etter at den milde vinteren medførte at vårsesongen til en viss grad ble innledet i første kvartal.

Driftsinntektene i kvartalet økte som følge av prisøkninger på ferdigvarer, mens volumene var noe lavere. For første halvår samlet var volumene noe høyere enn på samme tid i fjor.

Råvareprisene, både for sagtømmer og innkjøpt industritre, økte sammenlignet med samme periode i fjor. På grunn av realiserte driftsforbedringer og økte ferdigvarepriser er resultatet likevel forbedret.

Driftsforholdene i perioden var gode. Foredlingskostnadene er imidlertid påvirket av lavere effektivitet enn forutsatt som følge av forsinket igangkjøring etter enkeltinvesteringer som er gjennomført, samt en forsikringsegenandel etter flommen som rammet Moelven Trysil AS. De lokale beredskapsplanene fungerte som forutsatt og bidro i stor grad til å begrense skadeomfanget. Det forventes derfor ikke ytterligere tap knyttet til flommen. Fremdriften i det øvrige forbedringsarbeidet følger opprinnelig plan.

Byggsystemer

Byggsystemer

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

Divisjonen samlet økte driftsinntektene og forbedret driftsresultatet betydelig sammenlignet med samme periode i fjor. Generelt har markedsforholdene vært stabilt gode i Sverige, selv om det har vært en viss avventende holdning til iverksettelse av nye prosjekter. Markedsforholdene i Norge har vært mer utfordrende. Resultatet for andre kvartal i 2013 var belastet med betydelig nedskrivning av prosjektbeholdningen innen Elektrovirksomheten.

Den samlede ordrereserven for divisjonen er høyere og bedre fordelt mellom enkeltselskapene enn på samme tid i fjor.

Limtrevirksomheten i Sverige har hatt utfordrende markedsforhold, men har tilpasset seg dette godt. For den norske delen av virksomheten har aktiviteten vært god, spesielt for prosjektdelen. God drift har bidratt til at resultatene er forbedret i en periode med økte råstoffkostnader som følge av prisstigningen på industritre.

Byggmodulselskapene økte driftsinntektene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Marginene er noe redusert, blant annet etter kostnadsoverskridelser på byggeplass. Det er iverksatt ytterligere forbedringstiltak for å øke lønnsomheten.

For Bygginnredningsselskapene har markedsforholdene for nybygg vært utfordrende både i Norge og Sverige. I Sverige har imidlertid utviklingen gått i positiv retning, men fra et lavt nivå. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) har vært tilfredsstillende i både Norge og Sverige. Driftsinntektene for kvartalet var på nivå med samme periode i fjor. Driftsmarginen var imidlertid redusert til tross for at det er realisert besparelser gjennom effektiviseringstiltak. Fra og med mai 2014 drives virksomheten i Norge og Sverige under det felles navnet Moelven Modus.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med konsernfunksjonene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT. Som fellesfunksjon for konsernets tremekaniske virksomhet er virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter sentralisert i selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. Kostnadsøkningen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes økt aktivitet i morselskapet knyttet til forbedringsprosjekter. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i den regionen som ble berørt av nedleggelsen av Södra Cell Tofte, ble det etablert en togløsning for transport av massevirke og flis til Sverige. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden, og risikoen er liten. Økningen i intern omsetning skyldes økt virkesomsetning som følge av noe lavere råstofflagre enn ønskelig ved inngangen til kvartalet.

Ansatte

I andre kvartal var totalt sykefravær 5,2 prosent (5,0), hvorav 2,6 prosent (2,5) er langtidsfravær. Økningen ligger innenfor påregnelige naturlige variasjoner i nivået, og har ingen enkeltstående årsak. Det arbeides fortsatt med tiltak for å senke sykefraværet til målsettingen på maksimalt 5 prosent.

Antall personskader med påfølgende fravær var 21 i kvartalet (25). H1-verdien (antall personskader med påfølgende fravær per million arbeidede timer) ble redusert sammenlignet med utgangen av andre kvartal i fjor. Nivået er imidlertid uakseptabelt høyt. Konsernets målsetting er at H1-verdien skal være 0. Innsatsen for å oppnå dette er intensivert ytterligere sammenlignet med tidligere.

Etter en lengre periode med omfattende investeringer i sikrere maskiner og utstyr, er de viktigste tiltakene som pågår holdningsskapende arbeid, HMS-utdanning av ledere, samt bedrede sikkerhetsrutiner og tydeligere arbeidsplassbeskrivelser. Sikkerhetskampanjen «Hel Hjem» - fase II ble lansert i andre kvartal. Kampanjen tar sikte på å bedre sikkerhetskulturen i konsernet, med økt lederfokus, økt rapportering og stor grad av medarbeiderinvolvering som viktige ingredienser. Man ser nå en økende grad av rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold, noe som er svært viktig for å kunne forebygge ulykker.

Fremtidsutsikter

Det forventes i sum ingen større endringer i prisbildet for industritre internasjonalt i tredje kvartal. Etterspørselen er fortsatt god i mange markeder, samtidig som tilbudet også har økt etter en periode med høye produksjonsnivåer spesielt for granprodukter. Samtidig er valutakursene for NOK og SEK på nivåer som gir et bedre utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene enn på samme tid i fjor.

Det forventes en fortsatt svak utvikling i boligbyggingen i Norge i tredje kvartal. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med en oppgang etter sommerferien.

For Byggsystemdivisjonen forventes etterspørselen fra bygg- og anleggsektoren i Skandinavia å forbli på nivå med foregående år med normale sesongvariasjoner gjennom året. For tredje kvartal innebærer dette en økning i aktivitetsnivået etter ferieavviklingen. Divisjonen har en bedre og bredere sammensatt ordrebeholdning enn på samme tid i 2013. Selskapene har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold.

Det forventes god aktivitet i tømmermarkedet i tredje kvartal. Det knytter seg imidlertid fortsatt usikkerhet til de langsiktige konsekvensene for råstoffmarkedet og markedet for flisprodukter som følge av store endringer i papir- og celluloseindustrien i Norge.

Gjennom 2013 ble det identifisert og iverksatt et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift, sikre bedre konkurransekraft på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Dette arbeidet hat gitt betydelig resultateffekt i første halvår og vil fortsette. Styret forventer at tiltakene samlet vil øke konsernets kontantstrøm gjennom en konjunktursyklus.

Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de nødvendige tilpasningene.

Styret forventer et noe mer krevende annet halvår, men at konsernets resultat for 2014 likevel blir vesentlig bedre enn i 2013. 

Regnskap

Nøkkeltall

* Viser endringer i kvartalet i den første kolonnen

Balanse
Egenkapitaloppstilling for konsernet
Konsolidert kontantstrøm

Note 1 - Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for andre kvartal 2014, avsluttet 30. juni 2014, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2013 er tilgjengelig på 2013.moelven.no

Note 2 - Bekreftelse

Konsernregnskapet for andre kvartal 2014 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2013. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 10. juli 2014.

Note 3 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2013. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 - Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2013, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2013.

Note 5 - Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 - Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året. Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i andre kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen.

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2013 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 - Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.
Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 - Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.

Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode og av nærstående vesentlige transaksjoner.

Moelven Industrier ASA
Moelv, den 10. juli 2013

Sign.
Asbjørn Reinkind
Styreleder
Sign.
Trond Stangeby
Nestleder
Sign.
Sverre A. Larssen
Styremedlem
Sign.
Elisabeth Krokeide
Styremedlem

Sign.
Heidi Hemstad
Styremedlem

Sign.
Martin Fauchald
Styremedlem

Sign.
Lars-Håkan Karlsson
Styremedlem

Sign.
Hans Rindal
Konsernsjef