Kvartalsrapporter

1. kvartal 2015

Hovedtrekk

  • Driftsinntektene i første kvartal økte med 2,5 prosent til NOK 2 316,1 mill (2 259,6) og driftsresultatet ble NOK 21,5 mill (53,7).
  • Prisjustering på beholdninger med minus NOK 16 mill i kvartalet, mot pluss NOK 15 mill i samme periode i fjor. Hensyntatt dette, og en nedskrivning innen Elektro på NOK 8 mill, er underliggende drift forbedret sammenlignet med i fjor.
  • Tilfredsstillende etterspørsel etter industritre i kvartalet.
  • Fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve i Byggsystemer, spesielt for bolig-moduler.
  • God aktivitet i ROT markedet i Sverige.

Etterspørselen etter produktene fra den tremekaniske delen av konsernet var normal for sesongen, og driftsforholdene var gode. For industritre var markedet fortsatt preget av en avventende holdning etter lageroppbygging gjennom andre halvår i 2014. Dette har gitt et visst press på prisene, som har falt noe siden årsskiftet men som samlet for kvartalet var høyere enn i første kvartal i fjor. På eksportmarkedene har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia var tilfredsstillende, men i sum lavere enn i samme periode i 2014. Dette skyldes i stor grad høyere leveransevolum i 2014 på norsk side på grunn av varslede prisøkninger fra og med andre kvartal.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var god i perioden. Prisene for sagtømmer var på samme nivå eller marginalt lavere enn i samme periode i fjor. For flis- og fiberprodukter var prisnivåene for de norske enhetene tilnærmet uendret fra første kvartal 2014, mens de svenske enhetene opplevde en viss nedgang i prisene.

For Byggsystemer var aktivitetsnivået høyere enn i samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av meget god ordreinngang i Byggmodul i Sverge gjennom andre halvår 2014, samt godt markedsforhold for Bygginnredning i Sverige. Etterspørselen i det norske markedet preges i stadig større grad av avmatningen i økonomien, og var svakere enn i samme periode i 2014.

Det finnes fortsatt enheter med til dels svake resultater som påvirker konsernets resultat negativt. I handlingsplanen som er lagt for å nå konsernets målsatte lønnsomhet er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Dette arbeidet vil pågå med høy intensitet gjennom hele 2015.

Prisen «Årets trebyggeri 2014» ble delt ut på Byggedagene den 18. mars. I samtlige tre bygg som nådde til finalen var det leveranser fra Moelven. Moelven Byggmodul AS har levert moduler til Kallerud Studentboliger på Gjøvik. «Multikomforthuset» utviklet av Optimera AS inneholder produkter både fra Moelven Limtre og Moelven Wood. Bygget som vant prisen, «Almenningstråkket» på Gran, har bærekonstruksjoner fra Moelven Limtre

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i kvartalet økte med 2,5% sammenlignet med samme periode i fjor.
Timber og Byggsystemer hadde høyere aktivitets- og prisnivåer enn i tilsvarende periode i 2014. Wood hadde i sum et lavere aktivitetsnivå men med høyere priser. Innen Byggsystemer er det spesielt Byggmodulvirksomheten i Sverige som bidrar til økningen.

På grunn av prisnedgangen på industritre siden årsskiftet er regnskapet belastet med prisjusteringer på lagerbeholdninger med til sammen NOK 16 mill i kvartalet. I samme periode i 2014 var tilsvarende beløp pluss NOK 15 mill. Posten har ingen kontantstrømeffekt.

Innen Elektrovirksomheten er det i kvartalet gjennomført nedskrivninger på til sammen NOK 8 mill knyttet til avslutning av prosjekter. 

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var på samme nivå som i første kvartal i 2014. Netto rentebærende gjeld har vært lavere gjennom første kvartal i 2015, men samlet lånemargin har vært noe høyere. I den grad konsernet har finansielle instrumenter, benyttes disse utelukkende til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde NOK 2,1 mill (minus 5,5). 

Valutasikringene hadde en positiv utvikling i kvartalet, mens rentesikringene ga negativt resultat som følge av stadig fallende markedsrenter i både Norge og Sverige. Kraftkontraktene var tilnærmet uendret gjennom kvartalet. 

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 31,1 mill (36,8). Investeringene i 2015 vil, som i 2014, ligge på et nivå under avskrivningsnivået.

Ved utgangen av første kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 923,9 mill (4 783,2).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i første kvartal var minus NOK 124,2 mill (minus 26,2), tilsvarende minus NOK 0,96 per aksje (minus 0,20). Svekkelsen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes økt kapitalbinding i råvare- og ferdigvarelager. Et prosjekt for å frigjøre arbeidskapital ga gode resultater på mange områder frem til 2. halvår 2014, men forbedringen har i stor grad blitt «spist opp» av lageroppbygging. Dette arbeidet har igjen fått økt fokus. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 197,9 mill (minus 135,2).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 500,9 (1 538,8) ved utgangen av kvartalet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 27,2 mill (28,9). Likviditetsreserven var NOK 189,6 mill (397,6).

Egenkapitalen ved utgangen av mars var NOK 1 583,4 mill (1 530,0) som tilsvarer NOK 12,22 (11,81) per aksje. Egenkapitalandelen var 32,2 prosent (32,0). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I første kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 16,1 mill (minus 13,6). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapital. 

Timber

Aktivitetsnivået i Timber-divisjonens hovedmarkeder har vært normalt for sesongen gjennom første kvartal. Høye produsentlagre og den rådende balansen mellom tilbud og etterspørsel har imidlertid gitt grunnlag for et visst press på prisene. Hovedsakelig gjelder dette eksportmarkedene i Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika, men derfra har det delvis spredt seg også til det svenske hjemmemarkedet. En svak kronekurs har imidlertid bidratt til å opprettholde en tilfredsstillende konkurransekraft på eksportmarkedene. For divisjonen samlet har oppnådde priser blitt noe redusert siden årsskiftet, men nivået er fortsatt høyere enn i første kvartal foregående år.

Leveransevolumene for første kvartal var i sum noe høyere enn i samme periode i fjor, til priser som omregnet til kroner var tilnærmet uendret eller noe bedret. Råstofftilgangen har vært god og prisene for sagtømmer var på nivå eller marginalt lavere enn første kvartal i 2014. Prisene for flis og fiberprodukter varierte fra stabile til svakt svekket sammenlignet med samme periode i fjor. På grunn av prisutviklingen siden årsskiftet er resultatet i kvartalet er belastet med prisjustering på beholdninger på samlet ca NOK 8 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2014 ga en positiv effekt på NOK 10 mill.

Driftsforholdene i kvartalet var gode, og det pågående forbedringsarbeidet fortsetter med høy intensitet for å bringe enhetene med for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

For industrikomponentselskapene innen divisjonen har både prisnivåer for ferdigvarer og effektiviteten i produksjonen blitt forbedret sammenlignet med første kvartal i 2014.

Wood

Vintersesongen utviklet seg normalt, med et lavt aktivitetsnivå gjennom vintermånedene og en økning mot slutten av kvartalet og innledningen på høysesongen frem mot sommeren. Konjunkturutviklingen i Skandinavia og prisutviklingen på industritre har medført et visst prispress på Wood-divisjonens produkter. Samlet var likevel prisnivåene høyere enn i første kvartal i 2014. Leveransevolumene i kvartalet var imidlertid lavere enn året før. Dette skyldes hovedsakelig noe høyere leveranser enn normalt til det norske markedet i første kvartal i fjor på grunn av varslede prisøkninger i andre kvartal.

De rene høvleriene innen Wood benytter industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene følger dermed samme utvikling som ferdigvareprisene for sagbrukene innen Timber. Sammenlignet med første kvartal i fjor har råstoffkostnaden økt noe. For de tømmerforbrukende enhetene innen divisjonen har råstofftilgangen har vært god og prisene for sagtømmer var på nivå eller marginalt lavere enn første kvartal i 2014. Prisene for flis og fiberprodukter var stabile til svakt svekket sammenlignet med samme periode i fjor. På grunn av prisutvikling siden årsskiftet er resultatet i kvartalet er belastet med prisjustering på beholdninger på samlet ca NOK 9 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2014 ga en positiv effekt på NOK 5 mill.

Driftsforholdene i kvartalet var gode, og mange enheter har hatt god fremgang som følge av forbedringsarbeidet som pågår for hele konsernet. Moelven Vänerply AB, hvor det ble gjennomført omfattende investeringer og oppgraderinger i 2013 og 2014, forbedret driftsresultatet med omkring NOK 4,5 mill sammenlignet med første kvartal i fjor. I hele divisjonen fortsetter forbedringsarbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Byggsystemer

Limtrevirksomheten hadde et bra aktivitetsnivå i første kvartal. For virksomheten i Sverige har dette, kombinert med at omstrukturering og rasjonaliseringstiltak etter utilfredsstillende resultater i 2014, bidratt til en bra resultatforbedring sammenlignet med samme periode i fjor. Prisnivået på ferdigvarer var høyere enn første kvartal 2014, men på grunn av økte priser på industritre var også råstoffkostnadene høyere.

Elektrovirksomheten er i stor grad restrukturert i henhold til ny strategi for selskapet. Restruktureringen innebærer økt satsning på mindre prosjekter og serviceoppdrag, og avvikling av virksomheten med store og kompliserte prosjekter. I forbindelse med avslutning av tvistesaker og redusert inntjening på et større enkeltprosjekt er resultatet i første kvartal belastet med NOK 8 mill.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten god og selskapet hadde fortsatt en meget bra ordreinngang. Resultatet for første kvartal ble kraftig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Også i Norge var aktivitetsnivået høyere enn i første kvartal 2014, men lønnsomheten er fortsatt ikke tilfredsstillende. Et nytt markedskonsept innen boligsegmentet er under lansering, og tiltak for å effektivisere produksjonen fortsetter med høy intensitet.

For Bygginnredningsselskapene var markedsaktiviteten innen nybygg gode for den svenske delen av virksomheten, spesielt i Stockholmsområdet. I Norge er aktivitetsnivået innen nybygg svakt. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) hadde et fortsatt stabilt godt aktivitetsnivå i Sverige, mens aktiviteten i Norge er noe svakere også innen dette segmentet. Den norske delen av virksomheten leverte på grunn av interne effektiviseringer likevel resultater som var bedre enn samme periode i 2014.

For divisjonen samlet har ordrereserven økt siden årsskiftet og var ved utgangen av kvartalet NOK 350 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2014.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport dette. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden, og risikoen er begrenset. Bedringen i driftsmargin skyldes at forbedringsprosjekter som pågikk i 2014 med ekstern bistand, nå er overført til driftsorganisasjonen og drives videre med egne ressurser.

Ansatte

Sykefraværet i første kvartal var 6,07 prosent (5,55), hvorav 2,58 prosent (2,40) er langtidsfravær. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsettingen om maksimalt 5 prosent. Antall personskader med påfølgende fravær var 25 i kvartalet (31). H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) ble noe redusert sammenlignet med utgangen av første kvartal i fjor, men nivået er fortsatt uakseptabelt høyt.

Målsettingen er at ingen skal skade seg på jobb. For å nå dette målet har konsernet et stort fokus på sikkerhet, blant annet gjennom kampanjen «Hel Hjem» - fase II. Her inngår medarbeiderinvolvering/-engasjement og ledelsesfokus er sentrale virkemidler. Det legges også stor vekt på å kartlegge både nestenulykker og farlige forhold/risikoer. Som følge av økt innsats for bevisstgjøring og rapportering, så man gjennom hele fjoråret en kraftig økning i registrering av farlige forhold.

Arbeidet fortsetter i 2015 med ytterligere involvering av driftsorganisasjonene. Resultatene som oppnås gir et stadig bedre grunnlag for målrettede forbedringstiltak, og anvendelse av disse dataene på en best mulig måte har høy prioritet i det videre arbeidet med å redusere skadefrekvensen til 0.

Fremtidsutsikter

Etterspørselen etter industritre er fortsatt god i mange markeder, samtidig som tilbudet også har økt etter en periode med høye produksjonsnivåer spesielt for granprodukter. Valutakursene for NOK og SEK er på nivåer som gir et godt utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene. Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet.

Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et høy aktivitetsnivå i andre kvartal. Aktivitetsnivået innen bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året. Byggsystem-divisjonen har ved inngangen til andre kvartal en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn på samme tid i fjor. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold. Det forventes fortsatt høy aktivitet i tømmermarkedet i andre kvartal.

Det er iverksatt en handlingsplan med et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift, sikre bedre konkurransekraft og vekst på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter.

Dette arbeidet vil fortsette med høy intensitet. Arbeidet med å effektivisere kapitalbruken vil bli gitt økt fokus igjen. Styret forventer at tiltakene samlet vil øke konsernets kontantstrøm gjennom en konjunktursyklus betydelig og over tid bidra til å nå konsernets mål om avkastning på sysselsatt kapital på 13,0 % som nesten er en fordobling fra de 6,8 % som ble oppnådd i 2014.

Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre nødvendige omstillinger. Styret forventer at konsernets underliggende drift og resultat forbedres ytterligere i 2015.

Regnskap

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for første kvartal 2015, avsluttet 31. mars 2015, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2014 er tilgjengelig på www.moelven.no

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for første kvartal 2015 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2014. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 23. april 2015.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2014.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2014, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2014.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i første kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen, men nivået er for høyt og tiltak for reduksjon av arbeidskapitalen er iverksatt.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2014 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.