Kvartalsrapporter

3. kvartal 2015

Hovedtrekk

Nøkkeltall

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

  • Driftsinntektene i tredje kvartal økte med 11,6 prosent til NOK 2 263,2 mill (2 027,7)
  • Driftsresultatet for tredje kvartal ble NOK 79,8 mill (17,8)
  • Forbedringsarbeidet innen Timber gir effekt
  • Tilfredsstillende etterspørsel etter videreforedlede produkter fra Wood
  • Godt aktivitetsnivå og fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve i Byggsystemer, spesielt for modulvirksomheten.
  • Overtagelse av modulprodusenten Hedalm AS ble gjennomført den 1. oktober. Virksomheten videreføres innen konsernet under navnet Moelven Byggmodul Hjellum AS
  • Morten Kristiansen ansatt som ny konsernsjef i september.

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester gjennom kvartalet var tilfredsstillende. Sesongen utviklet seg som normalt, med en redusert markedsaktivitet i ferieperioden og en økning mot slutten av kvartalet.

I det internasjonale markedet for industritre var prisene noe lavere enn samme periode i fjor, men en gunstig valutasituasjon har bidratt til å opprettholde konkurransekraften for de eksportorienterte enhetene.Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene har vært god, til prisnivåer noe under tilsvarende periode i fjor. Prisene for flis og fiberprodukter var også noe lavere enn i samme periode i fjor.For videreforedlede trevarer har prisene vært tilfredsstillende, men samlet sett noe lavere enn i samme periode i fjor.

Byggsystemdivisjonen merker at aktivitetsnivået i den norske økonomien er redusert, og tilpasser seg dette. I det svenske markedet har aktivitetsnivået økt sammenlignet med samme periode i fjor.Det pågår fortsatt en dialog med eksterne interessenter om salg av Moelven Nössemark Trä AB, som i andre kvartal ble besluttet nedlagt alternativt solgt. Den endelige avgjørelsen om selskapet skal avvikles eller selges forventes å kunne tas i løpet av november.På den ordinære generalforsamlingen den 23. april ble det besluttet å delegere kompetansen til å dele ut utbytte til styret. Styrets kompetanse til å dele ut utbytte er begrenset til NOK 51 816 952. Fullmakten er gyldig frem til neste generalforsamlingsmøte.I september ble Morten Kristiansen, som har fungert som konstituert konsernsjef siden september i fjor, fast ansatt som konsernsjef. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Da han ble konstituert konsernsjef i fjor høst kom han fra stillingen som direktør i Moelven Industrier ASA med ansvar for område Skog.

Moelven Wood i Sverige ble kåret til «Årets leverantör till Trä- och bygghandeln 2015» da Trä- og bygghandelsdagen ble arrangert i september. Prisen ble tildelt Moelven Wood for å «ha vist stor framtidstro og forståelse for behovet for utvikling av produkter, produktutvalg og markedsføring. Man har arbeidet med både kundekontakter og kundeinformasjon på plass i butikk og med utvikling av sosiale medier. Moelven Wood har gjennom 2015 vært et godt eksempel på hvordan treleverandører kan arbeide for å forbedre lønnsomheten for både leverandører og bygghandel.»

Moelven Byggmodul har inngått en avtale om levering av 88 moduler som blir satt sammen til 52 leiligheter i Fjeldsetlia Park i Elverum. Total leveringstid for hele prosjektet er cirka 10 måneder fra avrop. Prosjektet blir det første med 12 meters moduler og er den første kontrakten med Moelven Byggmoduls nye boligkonsept. Produksjonen av boligmodulene vil skje på Moelven ByggModul Hjellum AS, som er videreføringen av modulprodusenten Hedalm AS som konsernet overtok den 1. oktober.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntekter og resultat

* Inkluderer engangseffekter.

Driftsinntektene i kvartalet økte med 11,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Samtlige divisjoner hadde et høyere aktivitetsnivå enn i tilsvarende periode i 2014. Timber og Wood hadde i sum noe lavere priser enn i tredje kvartal i fjor. Innen Byggsystemer er det spesielt Byggmodulvirksomheten i Sverige samt Bygginnredning som står for resultatforbedringen. Utviklingen i råvarekostnad siden årsskiftet for de tømmerforbrukende enhetene har medført behov for gjennomgang av varelagerkalkylene, som utarbeides etter FIFO-prinsippet. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt grunnlag for prisjusteringer på til sammen minus NOK 5,2 mill i kvartalet. I samme periode i 2014 var tilsvarende beløp minus NOK 2,1 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene henholdsvis minus NOK 33,7 mill i 2015 og pluss NOK 43,3 i 2014. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Det akkumulerte resultatet er belastet med en nedskrivning på NOK 48 mill knyttet til beslutningen om salg eller avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB.I tillegg er det etter en gjennomgang av prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten, regnskapsført avsetninger for mulige tap på NOK 28 mill. For konsernet samlet er regnskapet for 2015 akkumulert belastet med NOK 78 mill i henholdsvis nedskrivninger av anleggsaktiva og kostnadskorreksjoner på prosjekter.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere enn i tredje kvartal i 2014. Netto rentebærende gjeld har vært lavere gjennom tredje kvartal i 2015, men samlet lånekostnad har vært høyere etter refinansieringen som ble gjennomført ved halvårsskiftet i 2014. Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde minus NOK 25,1 mill (minus pluss 3,1) i kvartalet og akkumulert NOK 2,2 mill. (minus 9,3). Både valuta-, rente- og kraftsikringene hadde en negativ utvikling i kvartalet. Akkumulert er valuta- og rentesikringene fortsatt positive. 

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av tredje kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 54,8 mill (51,3), akkumulert NOK 132,9 mill (135,1). Investeringene i 2015 vil, som i 2014, ligge under avskrivningsnivået.

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 882,7 mill (4 636,2).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i kvartalet var NOK 52,1 mill (314,9), tilsvarende NOK 0,40 per aksje (2,43). Akkumulert var kontantstrømmen fra operasjonell aktivitet NOK 331,0 mill (361,2).

Svekkelsen av kontantstrøm i kvartalet skyldes, bortsett fra en lavere realisering av varelager i inneværende år, hovedsakelig naturlige variasjoner i arbeidskapitalposter samt en betydelig svekket NOK sammenlignet med både halvårsskiftet i år og tredje kvartal i 2014. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 36,8 mill i tredje kvartal (241,3) og NOK 21,5 mill akkumulert (42,0).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 186,0 (1 263,7) ved utgangen av tredje kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 28,2 mill (25,1). Likviditetsreserven var NOK 476,0 mill (208,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 1 711,9 mill (1 537,5) som tilsvarer NOK 13,21 (11,87) per aksje. Egenkapitalandelen var 35,1 prosent (33,2). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I tredje kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 41,8 mill (minus 15,8). Akkumulert for året har det vært en økning på NOK 37,4 mill (minus 32,7). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen. 

Timber

Timber

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet

** Nøkkeltallene vises før engangseffekter

Utover den sesongmessige nedgangen av markedsaktivitet i ferieperioden, har det internasjonale markedet for industritre vært noe mer utfordrende enn i samme periode i fjor. Dette skyldes økt produksjon og stigende lagre av furuprodukter i Sverige, samt vanskelige finansielle forhold på enkelte av eksportmarkedene i Midt-Østen og Nord-Afrika. Situasjonen for granprodukter har ikke vært like utfordrende og prisene har vært stabile. En svak kurs på både svenske og norske kroner bidrar til å opprettholde en tilfredsstillende konkurransekraft på eksportmarkedene. Leveransevolumene var høyere enn i samme periode i fjor. Råstofftilgangen har vært god og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i tredje kvartal i 2014. Prisene for flis og fiberprodukter var også noe lavere enn i samme periode i fjor. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet NOK 4,2 mill. Tilsvarende justering i tredje kvartal i 2014 ga en negativ effekt på. NOK 1,1 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringen minus NOK 19,5 mill (pluss 17).

Driftsforholdene i kvartalet var gode. Foredlingskostnadene er redusert sammenlignet med samme periode i fjor, men det pågående forbedringsarbeidet videreføres med høy intensitet for å bringe enhetene med for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Etter vedtak om å legge ned, alternativt selge Moelven Nössemark Trä AB, ble det i andre kvartal gjennomført nedskrivninger av anleggsmidlene på NOK 48 mill. Det pågår fortsatt en dialog med eksterne interessenter om et mulig salg. Den endelige avgjørelsen om selskapet skal avvikles eller selges forventes å kunne tas i løpet av november.For industrikomponentselskapene innen divisjonen har både prisnivåer for ferdigvarer og effektiviteten i produksjonen blitt forbedret sammenlignet med tredje kvartal i 2014.

Wood

Wood

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet

Utviklingen i markedsaktiviteten i perioden var sesongmessig normal, med en økning mot slutten av kvartalet etter ferieperioden i juli og deler av august.Leveransevolumene i kvartalet var høyere enn året før. Prisnivåene på byggtre var noe lavere enn i samme periode i fjor. For interiørprodukter har prisene utviklet seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Volumveiet var prisnivåene for Wood sin produktportefølje noe lavere enn i samme periode i 2014.

For de rene høvleriene innen Wood, som benytter industritre som råstoff, var råstoffkostnaden på nivå med samme periode i fjor. De tømmerforbrukende enhetene innen divisjonen hadde en tilfredsstillende råstofftilgang og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i tredje kvartal i 2014. Prisene for flis og fiberprodukter var også noe lavere. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet. NOK 1,0 mill. Tilsvarende justering i tredje kvartal i 2014 ga en negativ effekt på NOK 1,0 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringen minus NOK 14,2 mill (pluss 26,3).

Driftsforholdene i kvartalet var gode, og mange enheter har hatt god fremgang som følge av forbedringsarbeidet som pågår.. I hele divisjonen fortsetter forbedringsarbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Byggsystemer

Byggsystemer

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet

Limtrevirksomheten hadde et godt aktivitetsnivå i tredje kvartal. Markedet i Sverige er fortsatt stigende, først og fremst for standard limtre til småhus, men også prosjektmarkedet er bedret sammenlignet med samme periode i fjor. Virksomheten i Sverige har, etter utilfredsstillende resultater i 2014, gjennomført omstruktureringer og rasjonaliseringstiltak, og resultatet for tredje kvartal var betydelig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Full effekt av de sist implementerte tiltakene oppnås imidlertid ikke før i løpet av første kvartal 2016. Virksomheten i Norge hadde et tilfredsstillende aktivitetsnivå innen både standard limtre og prosjekt, og økte både driftsinntekter og resultat sammenlignet med samme periode i fjor.Bortsett fra de forpliktelser knyttet til ferdigstillelse av eldre, langsiktige prosjekter er Elektrovirksomheten i stor grad restrukturert og operativ i henhold til ny strategi for selskapet. Dette innebærer økt satsning på mindre prosjekter og serviceoppdrag, og avvikling av virksomheten med store og kompliserte prosjekter. Det er god aktivitet innenfor det markedet virksomheten nå fokuserer på, og ordrereserven er god.Det er ikke gjort nedvurderinger av prosjektporteføljen i tredje kvartal, men akkumulert er regnskapet belastet med totalt NOK 28 mill som følge av slike nedvurderinger.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten og ordreinngangen fortsatt meget god i tredje kvartal, og resultatet ble kraftig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsakene er økt andel av prosjekter med høy standardiseringsgrad, samt økt produktivitet i fabrikk. For virksomheten i Norge var aktivitetsnivået på nivå med tredje kvartal 2014. Lønnsomheten var forbedret, men er fortsatt ikke tilfredsstillende. Tiltak for å effektivisere produksjonen og konsepttilpasning fortsetter med høy intensitet.

Oppkjøpet av modulprodusenten Hedalm AS på Hjellum i Hamar kommune ble gjennomført den 1. oktober.Selskapet vil drives videre som eget selskap, koordinert med øvrig modulproduksjon i konsernet, under navnet Moelven Byggmodul Hjellum AS. Oppkjøpet gir konsernet økt spesialisering, kapasitet og evne til å levere store ordrer på kort sikt i alle tre segmenter innen modulvirksomheten - a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig. Oppkjøpet styrker dermed konsernets posisjon som den ledende modulprodusenten i Norden. Samordningen mellom modulselskapene vil også gi synergier ved at produksjonen i større grad enn tidligere kan rendyrkes per produksjonssted. For Bygginnredningsselskapene var markedsaktiviteten innen nybygg gode for den svenske delen av virksomheten, spesielt i Stockholmsområdet. I Norge er markedet vikende, spesielt for nybygg men ordreinngangen var likevel god. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) hadde et fortsatt stabilt godt aktivitetsnivå i Sverige, mens aktiviteten i Norge er noe svakere også innen dette segmentet. For divisjonen samlet har ordrereserven økt i perioden og var ved utgangen av kvartalet NOK 657 mill høyere enn på samme tid foregående år.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Tredje kvartal i 2014 er i tillegg belastet med kostnader knyttet til skifte av konsernsjef, samt et større omfang av prosjekter styrt av morselskapet med ekstern støtte. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Antall ansatte

Sykefravær

H1-verdi

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet

Sykefraværet i tredje kvartal var 5,3 prosent (5,9), hvorav 2,7 prosent (2,7) er langtidsfravær. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsettingen om maksimalt 5 prosent. Antall personskader med påfølgende fravær var 21 i kvartalet (18), hittil i år 67 (69). H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) ble noe redusert sammenlignet med samme periode i fjor, men nivået er fortsatt uakseptabelt høyt. 

Målsettingen er at ingen skal skade seg på jobb. For å nå dette målet prioriteres sikkerhetsarbeidet stadig høyt. Sikkerhetskampanjen «Hel Hjem» - fase II har pågått siden andre kvartal i 2014. Sentrale virkemidler som inngår er medarbeiderinvolvering/-engasjement og ledelsesfokus både i enkeltenheter og gjennom allokering av dedikerte HMS-ressurser til divisjonene. Det legges også stor vekt på å kartlegge både nestenulykker og farlige forhold/risikoer. 

Som følge av økt innsats for bevisstgjøring og rapportering, så man gjennom 2014 en kraftig økning i registrering av farlige forhold. Arbeidet fortsetter i 2015 med ytterligere involvering og øremerking av ressurser til HMS-arbeid i driftsorganisasjonene. Resultatene som oppnås gir et stadig bedre grunnlag for målrettede forbedringstiltak, og anvendelse av disse dataene på en best mulig måte har høy prioritet i det videre arbeidet med å redusere skadefrekvensen til 0.

Fremtidsutsikter

Etterspørselen etter industritre forventes å forbli god i mange markeder. Samtidig vil et høyt utbud bidra til et fortsatt press på markedsprisene. Valutakursene for NOK og SEK er på nivåer som gir et godt utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene. Det forventes fortsatt god aktivitet i tømmermarkedet i fjerde kvartal.Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et høyt aktivitetsnivå i første del av perioden etterfulgt av en reduksjon mot slutten av året. 

Aktivitetsnivået innen bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året. Byggsystem-divisjonen har ved inngangen til fjerde kvartal en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn på samme tid i fjor. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold.

Det er iverksatt en handlingsplan med et antall tiltak og prosjekter med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift, sikre bedre konkurransekraft og vekst på lang sikt og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Dette arbeidet vil fortsette med høy intensitet sammen med arbeidet med å effektivisere kapitalbruken. Styret forventer at tiltakene samlet vil øke konsernets kontantstrøm gjennom en konjunktursyklus betydelig og over tid bidra til å nå konsernets mål om avkastning på sysselsatt kapital på 13,0 prosent.

Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre nødvendige omstillinger. Styret forventer at konsernets underliggende drift og resultat forbedres.

Regnskap

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for tredje kvartal 2015, avsluttet 30. september 2015, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2014 er tilgjengelig på 2014.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for tredje kvartal 2015 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2014. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 22. oktober 2015.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2014. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2014, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2014.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i tredje kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2014 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.