Kvartalsrapporter

4. kvartal 2015

Hovedtrekk

Nøkkeltall* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Ytterligere økte driftsinntekter og forbedret driftsresultat i et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering

  • Driftsinntektene i fjerde kvartal økte med 15,4 prosent til NOK 2 483,1 mill (2 151,8) og driftsresultatet ble NOK 65,1 mill (48,4).
  • Samlet for året økte driftsinntektene med 9,8 prosent til NOK 9 690,4 mill (8 828,2). Driftsresultatet ble NOK 214,8 mill (203,6).
  • Eiendom, produksjonsutstyr og løsøre ved Moelven Nössemark Trä AB ble solgt til Vida-konsernet
  • Avkastning på sysselsatt kapital for året ble forbedret til 7,4 prosent (6,8). Forbedrings- og omstruktureringstiltak for å nå den langsiktige målsettingen om 13 prosent følger oppsatt plan.
  • Bedret lønnsomhet og god soliditet ga mulighet til utbytteutbetaling for første gang siden 2011.
  • Godt HMS-arbeid innen Wood har i løpet av året mer enn halvert skadehyppigheten i divisjonen.

Markedsaktiviteten i årets siste kvartal utviklet seg i store trekk som normalt for sesongen, med god aktivitet i oktober/november og en nedgang i desember. Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester var i sum tilfredsstillende. De enhetene som har Sverige som sitt hovedmarked har nytt godt av det høye aktivitetsnivået i svensk økonomi. Samtidig opplever enhetene som er innrettet mot det norske markedet at aktivitetsnivået er kraftig fallende på Sør-Vestlandet som følge av nedgangen i oljeindustrien. Utviklingen har vært tydeligst i Byggsystem-divisjonen, hvor man på norsk side tilpasser virksomheten til et redusert aktivitetsnivå innen enkelte segmenter, samtidig som enkeltenheter på svensk side leverer rekordresultater. Ordrereserven ved utgangen av året var godt og bredt sammensatt og NOK 272 høyere enn ved inngangen til året.

På eksportmarkedene utenfor Skandinavia er det først og fremst Timber-divisjonen som er representert.
Her har prisene for industritre falt noe sammenlignet med samme periode i fjor, men en gunstig valutasituasjon har bidratt til å opprettholde konkurransekraften.For videreforedlede trevarer, som produseres av selskapene innen Wood-divisjonen, har prisene vært tilfredsstillende, men samlet sett noe lavere enn i samme periode i fjor.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene har vært tilfredsstillende, til prisnivåer noe under tilsvarende periode i fjor. Samlet var også prisene for flis og fiberprodukter noe lavere enn i samme periode i fjor.I løpet av fjerde kvartal kom man til enighet med Vida-konsernet om salg av eiendommen ved Moelven Nössemark Trä AB. Avtalen inkluderte også produksjonsutstyr og løsøre. Transaksjonen ble gjennomført 30. desember.

På den ordinære generalforsamlingen den 23. april 2015 ble det besluttet å delegere kompetansen til å dele ut utbytte til styret. Styrets kompetanse til å dele ut utbytte er begrenset til NOK 51 816 952. Etter en totalvurdering av likviditet, soliditet og fremtidsutsikter besluttet styret i desember å dele ut et utbytte på NOK 0,40 per aksje, NOK 51 816 952. Utbyttet ble utbetalt 31. desember.

Den amerikanske nettavisen Huffington post, som månedlig har ca. 81 mill. lesere over hele, har kåret biblioteket i Vennesla til verdens fjerde vakreste bibliotek. Bygget som består av 27 hovedbærekonstruksjoner i limtre levert av Moelven Limtre AS og ble ferdig i 2012. Siden den gang har biblioteket - som også er et kulturhus - blant annet vunnet Statens byggeskikkpris. Moelven Limtre AS har også levert bærekonstruksjonene i limtre til verdens høyeste trehus, «Treet», som ble offisielt åpnet i desember. Bygget, som er 51 meter høyt og har 14 etasjer, er et godt eksempel på hva som er mulig med limtre, og viser at Moelven ligger i front av utviklingen. I det nye hovedbygget for Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala, som er avbildet på rapportens fremside, er det lagt stor vekt på bruk av tre som byggemateriale. Bygget har fått navnet Ulls hus, og med synlige søyler, bjelker og massivtreelementer levert av Moelven Töreboda AB utgjør det et praktfullt inngangsparti til universitetsområdet Campus Ultuna.

Moelven Wood lanserer fasadeproduktet Malm100, som er 100 prosent kjerneved fra malmfuru. Furustokkene spesialsorteres to ganger for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller kvalitetskravene. Kjerneveden i malmfuru er mettet av harpiks og dermed ferdig impregnert fra naturens side.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntekter og resultat* Inkluderer engangseffekter.

Driftsinntektene i kvartalet økte med 15,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Samtlige divisjoner hadde et høyere aktivitetsnivå enn i tilsvarende periode i 2014. Timber og Wood hadde i sum noe lavere priser enn i fjerde kvartal i fjor. Innen Byggsystemer er det spesielt Byggmodul- og limtrevirksomheten i Sverige samt Bygginnredning som står for resultatforbedringen.
Utviklingen i råvarekostnad siden årsskiftet for de tømmerforbrukende enhetene har medført behov for gjennomgang av varelagerkalkylene, som utarbeides etter FIFO-prinsippet. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt grunnlag for prisjusteringer på til sammen minus NOK 11,9 mill i kvartalet. I samme periode i 2014 var tilsvarende beløp pluss NOK 5,3 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene henholdsvis minus NOK 45,6 mill i 2015 og pluss NOK 48,6 i 2014. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Det akkumulerte resultatet er belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill. Posten er i sin helhet knyttet til beslutningen om salg og avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Eiendommen, samt produksjonsutstyr og løsøre ble solgt i desember.

Etter en gjennomgang av prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten, er det i kvartalet regnskapsført avsetninger for mulige tap på NOK 12,0 mill. Akkumulert for året er resultatet belastet med NOK 40,0 mill som følge av slike avsetninger.

For konsernet samlet er regnskapet for 2015 akkumulert belastet med NOK 94,0 mill i henholdsvis nedskrivninger og tap ved salg av anleggsaktiva, og kostnadskorreksjoner på prosjekter.

I løpet av fjerde kvartal 2015 er konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon. Endringen ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 26,5 mill.

I 2014 er driftsresultatet for fjerde kvartal og året samlet positivt påvirket av inntektsføring refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 6,7 mill.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere enn i fjerde kvartal i 2014. Netto rentebærende gjeld har vært lavere gjennom fjerde kvartal i 2015, men samlet lånekostnad har vært høyere etter refinansieringen som ble gjennomført ved halvårsskiftet i 2014. Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde NOK 3,4 mill (minus 21,1) i kvartalet og akkumulert NOK 5,6 mill. (minus 30,4). Både valuta-, rente- og kraftsikringene ga positivt resultat i kvartalet, mens det akkumulert for året kun er valuta- og rentesikringene som gir positivt resultat.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 82,9 mill (60,0), akkumulert NOK 215,8 mill (195,1). Avskrivninger i kvartalet var NOK 88,7 mill (82,5) og akkumulert NOK 291,2 mill (286,5). I tillegg ble anleggsmidlene til Moelven Nössemark Trä AB nedskrevet med NOK 47,9 mill i andre kvartal og senere solgt i fjerde kvartal. Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 778,1 mill (4 653,2).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i kvartalet var NOK 253,6 mill (minus 9,7), tilsvarende NOK 1,97 per aksje (minus 0,07). Akkumulert var kontantstrømmen fra operasjonell aktivitet NOK 584,6 mill (351,2). Forbedringen i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor skyldes hovedsakelig lavere lageroppbygging i 2015. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 79,2 mill i fjerde kvartal (minus 114,2) og NOK 100,7 mill akkumulert (minus 72,2).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 110,4 (1 353,1) ved utgangen av fjerde kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 31,5 mill (25,1). Likviditetsreserven var NOK 631,0 mill (238,7). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 1 756,9 mill (1 592,3) som tilsvarer NOK 13,56 (12,29) per aksje. Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga, i tillegg til inntektsføringen over resultatet, en direkte økning i egenkapitalen med NOK 37,5 mill i kvartalet.

Utdelingen av utbytte for 2014 med totalt NOK 51,8 mill ble besluttet i desember, og dermed belastet egenkapitalen i fjerde kvartal. Egenkapitalandelen ved utgangen av kvartalet var 36,8 prosent (34,2). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I fjerde kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert økning av egenkapitalen på NOK 22,9 mill (45,1). Akkumulert for året har det vært en økning på NOK 61,3 mill (12,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Timber* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.
** Nøkkeltallene vises før engangseffekter.

Etterspørselen etter industritre var i sum tilfredsstillende, og fulgte de normale sesongmessige variasjonene med en nedgang mot slutten av kvartalet. Leveransevolumene var høyere enn i samme periode i fjor, mens prisene i sum var noe lavere. Som følge av et utfordrende halvår i enkelte av eksportmarkedene for furu, er det gjennomført enkelte produksjonstilpasninger i kvartalet. Markedssituasjonen for gran hadde en viss positiv utvikling gjennom kvartalet. Valutasituasjonen har bidratt til å opprettholde konkurransekraften på eksportmarkedene, spesielt i de markeder hvor handelen skjer i EUR. 

For industrikomponentselskapene innen divisjonen har både leveransevolumer, prisnivåer for ferdigvarer og effektiviteten i produksjonen blitt forbedret sammenlignet med fjerde kvartal i 2014.
Råstofftilgangen har vært tilfredsstillende og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i fjerde kvartal i 2014. Samlet var også prisene for flis- og fiberprodukter noe lavere enn i samme periode i fjor. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet NOK 3,5 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2014 ga en positiv effekt på NOK 0,2 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringen minus NOK 23,0 mill (pluss 17,2).

Forbedringsarbeidet pågår med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Enhetskostnadene økte imidlertid i kvartalet, delvis på grunn av redusert produksjonsvolum, men også på grunn av en viss økning i kostnadsforbruk. Som følge av dette er det iverksatt ytterligere gjennomgang av rutinene for kostnadskontroll.

I løpet av fjerde kvartal kom man til enighet med Vida-konsernet om salg av eiendom, produksjonsutstyr og løsøre fra Moelven Nössemark Trä AB. All produksjonsaktivitet i selskapet ble avviklet i løpet av fjerde kvartal, og transaksjonen ble gjennomført 30. desember. Det akkumulerte driftsresultatet for 2015 er belastet med nedskrivning og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill.

Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 2,1 mill i kvartalet. I 2014 er driftsresultatet for fjerde kvartal og året samlet positivt påvirket av inntektsføring refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 3,4 mill.

Wood

Wood* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktiviteten i kvartalet var tilfredsstillende både i Sverige og Norge, og utviklet seg som normalt for sesongen med en nedgang mot slutten av året. Markedsaktiviteten i Danmark ligger stabilt på et lavt nivå.

Leveransevolumene var høyere enn i samme periode i fjor, men til priser som i sum var noe lavere.Driftsforholdene i kvartalet var gode, samtidig som mange enheter har hatt god fremgang som følge av forbedringsarbeidet som pågår. I hele divisjonen fortsetter forbedringsarbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og for å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

I tillegg til driftsforbedringer har Wood-divisjonen lykkes godt med sitt HMS-arbeid. I løpet av 2015 er antall skader per million arbeidede timer (H1) redusert fra 18,2 til 8,9.

De tømmerforbrukende enhetene innen divisjonen hadde en tilfredsstillende råstofftilgang og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i fjerde kvartal i 2014. Samlet var prisene for flis og fiberprodukter også noe lavere. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet NOK 8,4 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2014 ga en positiv effekt på NOK 5,1 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringen minus NOK 22,6 mill (pluss 31,4).

Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 4,6 mill i kvartalet. I 2014 er driftsresultatet for fjerde kvartal og året samlet positivt påvirket av inntektsføring av refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 1,3 mill.

Byggsystemer

Byggsystemer* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Etter fremgang for samtlige forretningsområder, økte både driftsinntekter og resultat sammenlignet med samme periode i fjor for divisjonen samlet. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet NOK 272 mill høyere enn på samme tid foregående år Konverteringen av de gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordningene i Norge til innskuddspensjon ga en positiv engangseffekt på driftsresultatet på NOK 17,2 mill i kvartalet. I 2014 er driftsresultatet for fjerde kvartal og året samlet positivt påvirket av inntektsføring refusjoner fra kollektive sykeforsikringsordninger i Sverige med til sammen NOK 2,0 mill.

Limtrevirksomheten hadde et godt aktivitetsnivå i fjerde kvartal. Markedsaktiviteten i Sverige var stigende gjennom kvartalet, samtidig som markedsandelen økte. Det er først og fremst standard limtre til småhus, men også prosjektmarkedet som er bedret sammenlignet med samme periode i fjor. Volummessig var leveransene til det svenske markedet blant de høyeste noen gang. Virksomheten i Sverige har, etter utilfredsstillende resultater i 2014, gjennomført omstruktureringer og rasjonaliseringstiltak, og resultatet for fjerde kvartal var betydelig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Full effekt av de sist implementerte tiltakene oppnås imidlertid ikke før i løpet av første kvartal 2016. Virksomheten i Norge hadde et tilfredsstillende aktivitetsnivå innen både standard limtre og prosjekt, i et marked hvor konkurransen fra utenlandske aktører er noe redusert på grunn av valutasituasjonen.

Innen kjernevirksomheten til den restrukturerte delen av Elektrovirksomheten, det vil si mindre prosjekter og serviceoppdrag, var aktivitetsnivået godt i kvartalet og resultatene tilfredsstillende. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var god. For den delen av selskapet som står for ferdigstillelse av eldre, større prosjekter var det nødvendig å nedvurdere prosjektporteføljen ytterligere. Resultatet for kvartalet er belastet med MNOK 12,0 mill, akkumulert MNOK 40,0 mill.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten og ordreinngangen fortsatt meget god i perioden, og kvartalsresultatet ble det beste noen gang. Hovedårsakene er økt andel av prosjekter med høy standardiseringsgrad, samt økt produktivitet i fabrikk.

For virksomheten i Norge var aktivitetsnivået på nivå med fjerde kvartal 2014. Kvartalet var preget av prosjekter med lav standardiseringsgrad og dermed utilfredsstillende produktivitet i fabrikk. Lønnsomheten er under bedring, men er fortsatt ikke tilfredsstillende. Tiltak for å effektivisere produksjonen og konsepttilpasning fortsetter med høy intensitet. Et viktig tiltak er rendyrking av produksjonskonsept per fabrikk. Dette vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2016. All modulproduksjon til boligformål vil skje på fabrikken på Hjellum, mens øvrige moduler produseres i Moelv.

For Bygginnredningsselskapene var markedsaktiviteten innen nybygg gode for den svenske delen av virksomheten, spesielt i storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmø. ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) hadde et stabilt godt aktivitetsnivå gjennom kvartalet.

Markedsaktiviteten i Norge var, til tross for en viss bedring på det sentrale østlandsområdet i løpet av fjerde kvartal, fortsatt vikende. Nedgangen er markant på Sør-Vestlandet, og gjelder generelt nybygg i større grad enn ROT-markedet, selv aktiviteten er noe svekket også innen dette segmentet.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Ordningen innebærer en økt ekstern omsetning på grunn av at det nå kjøpes massevirke som omsettes videre eksternt. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Driftsresultatet for kvartalet inkluderer en netto inntekt på NOK 5,0 mill fra badwill knyttet til oppkjøp samt eliminering av internfortjeneste i varelager. I tillegg kommer en positiv engangseffekt på NOK 3,5 mill som følge av at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge i løpet av kvartalet ble endret fra til innskuddspensjon. 

Ansatte

Sykefraværet i fjerde kvartal var 5,3 prosent (5,5), hvorav 2,7 prosent (2,7) er langtidsfravær. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsatt maksimumsgrense, som ble redusert fra 5 til 4 prosent i fjerde kvartal.

Det var 21 (17) personskader med påfølgende fravær i kvartalet, samlet i år 88 (86). H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) for kvartalet økte noe sammenlignet med samme periode i fjor, mens nivået for året samlet er svakt redusert. Både nivået og utviklingen er uakseptabel.

Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb. Sikkerhetsarbeidet har hatt høy prioritet over flere år. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er medarbeiderinvolvering/-engasjement og ledelsesfokus både i enkeltenheter og gjennom allokering av dedikerte HMS-ressurser til divisjonene. Det legges også stor vekt på å kartlegge både nestenulykker og farlige forhold/risikoer. Til tross for innsatsen har nedgangen i skadehyppigheten flatet ut den siste tiden. Innsatsen er derfor ytterligere økt, samtidig som nye virkemidler er tatt i bruk.

Dette inkluderer etablering av en sikkerhetskomite bestående av konsernsjef, divisjonssjefer, HR- og kommunikasjonsdirektør og to tillitsvalgte som representerer byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet. Komiteen skal være det styrende organet for HMS-arbeidet i Moelven. Komiteen påbegynte sitt arbeid i fjerde kvartal, og har så langt hatt fokus på både innføring og oppfølging av konsernkrav til sikkerhetsinformasjon og bruk av sikkerhetsutstyr. I løpet av 2016 vil det også bli lagt større vekt på bruk av medarbeiderundersøkelser i arbeidet med oppfølging av trivsel og sikkerhet.

Fremtidsutsikter

Mens man i Norge har en situasjon hvor oljebremsen i stadig større grad legger en demper på et høyt aktivitetsnivå i økonomien, er andre og mindre oljeavhengige markeder inne i en annen fase av sine konjunktursykluser. I Sverige er aktivitetsnivået bedre enn på lenge og den amerikanske økonomien er i bedring. I Kina er aktiviteten fallende, mens Midtøsten og Nord-Afrika er preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes en positiv endring i prisbildet for industritre internasjonalt i løpet av første kvartal. Spesielt gjelder dette sentrumsprodukter samt bedre kvaliteter i gran. For furu er situasjonen fremdeles utfordrende på en del eksportmarkeder, noe som kan gjøre det nødvendig å begrense produksjonen. Valutasituasjon bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt i de markedene hvor handelen skjer i EUR eller USD.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. Konkurransen fra utenlandske aktører er fallende på grunn av valutasituasjonen.

I Sverige kan endringene i regelverket knyttet til ROT-avdraget gi en viss dempende effekt på ROT-markedet. Behovet for nye boliger er imidlertid fortsatt stort og bidrar til å drive aktiviteten i nybyggmarkedet. I sum forventes det Svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2015.

Tømmerlagrene ved inngangen til året er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger for første halvår. Det forventes god tilgang på sagtømmer utover vinteren. 

For limtre ser den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner ut til å opprettholdes i 2016.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler, aldershjem og ikke minst flyktningmottak.

Markedet for systeminnredninger har et meget høyt aktivitetsnivå i Sverige, først og fremst i tilknytning til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det norske markedet er vikende, og kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig. I både Norge og Sverige kan ROT-markedet få en viss økning i aktivitetsnivået som følge av behovet for ombygging av tomme lokaler til flyktning- og asylmottak.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften. Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, men likevel kan realisere synergier på tvers av divisjonsinndelingen, gir konsernet et godt utgangspunkt inn i 2016. I sum forventes resultatet å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting for avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. For å sikre at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, ble prosessen med refinansiering av konsernets langsiktige gjeld iverksatt i januar 2016.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelven-konsernet, 4. kvartal 2015

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for fjerde kvartal 2015, avsluttet 31. desember 2015, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2014 er tilgjengelig på 2014.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2015 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2014. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 28. januar 2016.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2014. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2014, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2014.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i fjerde kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2014 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.