Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

1. kvartal 2016

Hovedtrekk

Nøkkeltall
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Økte driftsinntekter med et bedret driftsresultat

  • Driftsinntektene i første kvartal økte med 12,5 prosent til NOK 2 604,6 mill (2 316,1) og driftsresultatet ble NOK 30,0 mill (21,5).
  • Prisjustering på beholdninger innen den tremekaniske delen av konsernet med pluss NOK 4,4 mill i kvartalet, mot minus NOK 17,0 mill i samme periode i fjor.
  • Tilfredsstillende etterspørsel etter industritre i kvartalet.
  • Høye leveransevolumer til byggevarehandelen i Skandinavia.
  • Tilfredsstillende råstofftilgang for de tømmerforbrukende enhetene.
  • Fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve i Byggsystemer, spesielt for bolig-moduler.
  • God aktivitet innen både nybygg og ROT-markedet i Sverige.

Etterspørselen etter produktene fra den tremekaniske delen av konsernet var normal for sesongen.

På eksportmarkedene har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia var tilfredsstillende. Leveransevolumene var høyere, men til priser under samme periode i fjor. Økningen i leveransevolum skyldes varslede prisøkninger. 

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var tilfredsstillende i perioden. Prisene for sagtømmer var noe lavere enn i samme periode i fjor, mens prisene for flis- og fiberprodukter var noe høyere.

For Byggsystemer var aktivitetsnivået høyere enn i samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av meget god ordreinngang i Byggmodul i Sverge gjennom hele 2015, samt gode markedsforhold for Bygginnredning i Sverige. Spesielt i Stavanger-området er etterspørselen i det norske markedet preget av nedgangen i økonomien. og var svakere enn i samme periode i 2015.

Det finnes fortsatt enheter med til dels svake resultater som påvirker konsernets resultat negativt. I handlingsplanen som er lagt for å nå konsernets målsatte lønnsomhet er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Dette arbeidet vil pågå med høy intensitet gjennom hele 2016.

Treet - verdens høyeste trehus - vant prisen Årets trebyggeri 2015. Prisen ble delt ut på Byggedagene den 8. mars 2016. Limtrekonstruksjonene er levert av Moelven Limtre AS. Treet er på 14 etasjer og er et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Bygningen oppfyller passivhuskravene og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, leilighetene er basert på moduler, og trapper og heissjakter er i massivtre. Prosjektet rommer 62 leiligheter og er på totalt 5600 kvm.

I februar kollapset ei limtrebru over nye E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen. Brua, som var prosjektert og dimensjonert av rådgivingsselskapet Reinertsen på oppdrag fra Statens vegvesen, ble produsert, montert og levert av Moelven Limtre AS for hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015. Sjåføren av en tømmerbil som befant seg på brua da den kollapset ble innlagt på sykehus etter ulykken, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader. To uavhengige firmaer - Sweco og Norconsult – har gransket hendelsen og konkludert med at brua var underdimensjonert. Brukollapsen skyldtes ikke limtrekonstruksjonen, limtre som materiale eller monteringen av brua. For å bidra til at alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, har Moelven som leverandør stilt seg til disposisjon med de ressurser og den kompetansen konsernet har til rådighet dersom Statens vegvesen ber om ytterligere hjelp.

Moelven har gjennom majoritetseide Vänerbränsle AB etablert et lager- og distribusjonsanlegg for flis- og energiprodukter i Karlskoga. Selskapet skal drifte bioterminalen som skal ta hånd om flisprodukter fra Moelven Valåsen AB for videresalg som energiprodukter til Fortums nye bio-varmeanlegg i Stockholm. Flisproduktene distribueres med togsett til Fortum Värme. Det er påregnet 25 togsett i året. Vänerbränsle AB har også etablert en tilsvarende terminal i Arvika.

I mars ble det vedtatt å investere i en ny produksjonslinje ved Moelven Byggmodul ABs produksjonsenhet i Säffle. For å kunne møte etterspørselen etter modulbyggkonseptet er økt kapasitet nødvendig sammen med mer rasjonelle produksjonsløsninger. Det vil bli investert i økt robotiseringsgrad som vil gi et vesentlig løft i industrialiseringen av modulproduksjonen. Prosjektet vil bli gjennomført i etapper innenfor en kostnadsramme på SEK 72 mill.

Ved inngangen til andre kvartal innledet konsernet prosessen for etablering av et nytt elektroselskap. Moelven Elektro AS har gjennom flere år hatt god drift og inntjening innenfor vedlikeholdskontrakter samt mindre og mellomstore prosjekter, men har imidlertid tapt på større prosjekter i Osloregionen. Det nye selskapet skal rendyrke de delene av virksomheten som over tid har gitt tilfredsstillende lønnsomhet. Etableringen av det nye selskapet vil ikke bety noen endringer for kunder, leverandører eller ansatte. Med unntak av prosjekt større enn NOK 30 mill vil alle kontrakter, i nær dialog med kunder og leverandører, bli overført til det nye selskapet.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntekter og resultat

* Inkluderer engangseffekter.

Driftsinntektene i kvartalet økte betydelig sammenlignet med samme periode i fjor som følge av økte volumer innen den tremekaniske delen av konsernet samt modulvirksomheten.

For den tremekaniske delen var ferdigvareprisene i sum lavere enn i tilsvarende periode i fjor og reduksjonen ble bare delvis kompensert gjennom en nedgang i råstoffkostnadene. Samtidig var produktiviteten ved flere enheter noe svakere enn budsjettert. Driftsmarginen gikk dermed ned sammenlignet med første kvartal i 2015.

Innen Byggsystemer ble driftsresultatet betydelig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsaken er en stadig positiv utvikling i den svenske delen av virksomheten, samt at også virksomheten på norsk side har lykkes med å forbedre sin produktivitet.Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere enn i første kvartal i 2015. Dette skyldes realiserte valutatap. Netto rentebærende gjeld har vært lavere gjennom første kvartal i 2016, mens samlet lånemargin har vært uendret.

I den grad konsernet har finansielle instrumenter, benyttes disse utelukkende til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke kontante poster knyttet til dette utgjorde minus NOK 6,8 mill (pluss 2,1). 

Valutasikringer og kraftkontrakter hadde en positiv utvikling i kvartalet, mens rentesikringene ga negativt resultat som følge av stadig fallende markedsrenter i både Norge og Sverige.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 36,5 mill (31,1). Investeringene i 2016 vil øke sammenlignet med 2015.

Ved utgangen av første kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 209,0 mill (4 923,9).
Økningen i balansen skyldes en kombinasjon av økt aktivitetsnivå og en svekket NOK mot SEK.

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i første kvartal var minus NOK 227,2 mill (minus 124,2), tilsvarende minus NOK 1,75 per aksje (minus 0,96). Endringen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes økt kapitalbinding som følge av aktivitetsnivået. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 311,2 mill (minus 197,9).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 368,7 mill (1 500,9) ved utgangen av kvartalet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 31,5 mill (27,2). Likviditetsreserven var NOK 608,8 mill (189,6).

Konsernets langsiktige finansiering består av to lånefasiliteter med en trekkramme på total NOK 1 575 mill. NOK 225 mill forfaller i september 2016 og hovedfasiliteten forfaller ved utgangen av første halvår 2017. Prosessen for refinansiering av begge fasilitetene ble innledet i januar 2016.

Egenkapitalen ved kvartalskiftet var NOK 1 743,4 mill (1 583,4) som tilsvarer NOK 13,46 (12,22) per aksje. Egenkapitalandelen var 33,5 prosent (32,2). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I første kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 18,7 mill (minus 16,1). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen. 

Timber

Timber

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.
** Nøkkeltallene vises før engangseffekter.

Etterspørselen etter industritre var i sum tilfredsstillende i årets første kvartal, med en god leveransetakt i Europa og Nord-Afrika. Leveransevolumene i første kvartal, korrigert for virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB som ble avviklet i andre halvår i 2015, var noe høyere mot samme periode i fjor. For de norske enhetene var ferdigvareprisene på samme nivå i Norge som i fjor, mens ferdigvareprisene for de svenske enhetene var noe lavere i alle markeder. Valutasituasjonen, med fortsatt svake norske og svenske kroner, har bidratt til å opprettholde konkurransekraften på eksportmarkedene. Spesielt i de markeder hvor handelen skjer i EUR.

For industrikomponentselskapene innen divisjonen har både leveransevolumer og effektiviteten i produksjonen blitt forbedret sammenlignet med første kvartal i 2015.

Produksjonen for sagbrukene i første kvartal var noe lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Kombinert med en god leveransetakt har dette medført en reduksjon i varelagrene. Samlet er lagersituasjonen innen industritre i bedring.

Råstofftilgangen har vært tilfredsstillende og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i første kvartal i 2015. Samlet var prisene for flis- og fiberprodukter noe høyere enn i samme periode i fjor. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 5,5 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2015 ga en belastning på NOK 8,0 mill.

Enhetskostnadene økte noe sammenlignet med første kvartal i fjor. Dette skyldes delvis redusert produksjonsvolum, men også en viss økning i kostnadsforbruk. Forbedringsarbeidet pågår med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Wood

Wood
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Vintersesongen utviklet seg normalt, med et lavt aktivitetsnivå gjennom vintermånedene og en økning mot slutten av kvartalet og innledningen på høysesongen frem mot sommeren.
Konjunkturutviklingen i Skandinavia og prisutviklingen på industritre har medført et visst prispress på Wood-divisjonens produkter, og prisnivåene var noe lavere enn i første kvartal i 2015. Leveransevolumene i kvartalet var imidlertid høyere enn året før. Dette skyldes hovedsakelig noe høyere leveranser enn normalt i siste del av kvartalet på grunn av varslede prisøkninger.
De rene høvleriene innen Wood benytter industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene følger dermed samme utvikling som ferdigvareprisene for sagbrukene innen Timber. Sammenlignet med første kvartal i fjor har råstoffkostnaden i sum falt, men ikke tilstrekkelig til å kompensere for reduserte ferdigvarepriser. For de tømmerforbrukende enhetene innen divisjonen har råstofftilgangen vært tilfredsstillende og prisene for sagtømmer var noe lavere enn i første kvartal i 2015. Samlet var prisene for flis- og fiberprodukter noe høyere enn i samme periode i fjor.

På grunn av prisutviklingen siden årsskiftet er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på samlet NOK 9,9 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2015 ga en negativ effekt på NOK 9,0 mill.

I hele divisjonen fortsetter forbedringsarbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Byggsystemer

Byggsystemer

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Limtrevirksomheten hadde et godt aktivitetsnivå i første kvartal. For virksomheten i Sverige har dette, kombinert med omstrukturering og rasjonaliseringstiltak bidratt til en god resultatforbedring sammenlignet med samme periode i fjor.
Innen Elektrovirksomheten fortsetter satsningsområdene serviceoppdrag og mindre prosjekter å gi positive resultater, men som følge av manglende inntjening på prosjekter med kontraktsverdier over NOK 30 mill, endte første kvartal likevel med et svakt negativt resultat. Første kvartal i 2015 var belastet med nedskrivninger på til sammen NOK 8 mill.

For Byggmodulvirksomheten i Sverige var markedsaktiviteten god og selskapet hadde fortsatt en meget bra ordreinngang. Resultatet for første kvartal ble kraftig forbedret sammenlignet med samme periode i fjor. Også i Norge var både aktivitetsnivå og lønnsomhet forbedret sammenlignet med samme periode i fjor.

Byggmodulvirksomheten i Norge har økt sin aktivitet mot første kvartal i fjor gjennom kjøpet av Hedalm AS i oktober 2015. Boligkonseptet selger godt og rendyrkingen av konsepter mellom anleggene i Moelv og Hjellum går etter planen.

For Bygginnredningsselskapene var markedsaktiviteten innen nybygg gode for den svenske delen av virksomheten, spesielt i storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmø. Dette gjelder både nybygg og ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg). I Norge har aktivitetsnivået innen nybygg falt det siste året, og markedssituasjonen har blitt stadig mer utfordrende. Også ROT-markedet er svekket, men i betydelig mindre grad enn nybyggmarkedet.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven for divisjonen samlet NOK 57 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2015.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Sykefraværet i første kvartal var 6,1 prosent (6,1), hvorav 2,9 prosent (2,6) er langtidsfravær. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsatt maksimumsgrense på 4 prosent.

Det var 22 (25) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. På grunn av økt aktivitetsnivå ble H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) for kvartalet redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Nivået er imidlertid fortsatt uakseptabelt høyt. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb. Sikkerhetsarbeidet har hatt høy prioritet over flere år. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er medarbeiderinvolvering/-engasjement og ledelsesfokus både i enkeltenheter og gjennom allokering av dedikerte HMS-ressurser til divisjonene.

Det legges også stor vekt på å kartlegge både nestenulykker og farlige forhold/risikoer. Til tross for innsatsen har nedgangen i skadehyppigheten flatet ut den siste tiden. Derfor er også nye virkemidler tatt i bruk.

Dette inkluderer etablering av en sikkerhetskomite bestående av konsernsjef, divisjonssjefer, HR- og kommunikasjonsdirektør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet. Komiteen er det styrende organet for HMS-arbeidet i Moelven.

Komiteen påbegynte sitt arbeid i første kvartal, og har så langt hatt fokus på både innføring og oppfølging av konsernkrav til sikkerhetsinformasjon og bruk av sikkerhetsutstyr.

I løpet av 2016 vil det også bli lagt større vekt på bruk av medarbeiderundersøkelser i arbeidet med oppfølging av trivsel og sikkerhet.

Fremtidsutsikter

Mens man i Norge har en situasjon hvor oljebremsen i stadig større grad legger en demper på et høyt aktivitetsnivå i økonomien, er andre og mindre oljeavhengige markeder inne i en annen fase av sine konjunktursykluser. I Sverige er aktivitetsnivået bedre enn på lenge og den amerikanske økonomien er i bedring. Veksttakten i Kina er avtagende, mens Midtøsten og Nord-Afrika er preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes en positiv utvikling i markedet for industritre internasjonalt. Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt i de markedene hvor handelen skjer i EUR eller USD. I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det et godt aktivitetsnivå.

Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2015. Tømmerlagrene ved inngangen til andre kvartal er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger for første halvår. Det forventes fortsatt god tilgang på sagtømmer.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler, aldershjem og ikke minst flyktningmottak.

Markedet for systeminnredninger har et meget høyt aktivitetsnivå i Sverige, først og fremst i og omkring Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det norske markedet er vikende, og kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig. I både Norge og Sverige kan ROT-markedet få en viss økning i aktivitetsnivået som følge av behovet for ombygging av tomme lokaler til flyktning- og asylmottak.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets divisjoner påvirkes ulikt og på ulike tidspunkter av konjunktursvingninger. Dette skyldes at divisjonsinndelingen tar utgangspunkt i hvilke markeder enhetene opererer i. Samtidig som dette gir en diversifiserende effekt, kan det likevel realiseres synergier på tvers av divisjonsinndelingen. Dette gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. For å sikre at konsernet har tilstrekkelig langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, ble prosessen med refinansiering av konsernets langsiktige gjeld påbegynt i januar 2016.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelven-konsernet, 1. kvartal 2016

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for første kvartal 2016, avsluttet 31. mars 2016, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2015 er tilgjengelig på 2015.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for første kvartal 2016 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2015. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 26. april 2016.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2015. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2015, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2015.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i første kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2015 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.