Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

2. kvartal 2016

Hovedtrekk

Nøkkeltall

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Beste kvartalsresultat siden 2007

  • Driftsinntektene i andre kvartal økte 11,5 prosent til NOK 2 930,4 (2 628,1). For første halvår økte driftsinntektene med 11,9 prosent til 5 534,9 (4 944,1)
  • Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175,4 (48,3). Korrigert for periodefremmede poster som belaster fra andre kvartal i 2015 på til sammen NOK 69,9 mill, ble underliggende drift forbedret med 45,9 prosent.
  • Ny langsiktig låneavtale som erstatter tidligere låneavtaler med forfall i 2016 og 2017 ble inngått i juni.
  • Tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet.
  • Godt aktivitetsnivå og fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve i Byggsystemer, spesielt for bolig-moduler i Sverige.

For den tremekaniske delen av konsernet fulgte etterspørselen den normale sesongmessige økningen frem mot sommeren. På eksportmarkedene bidro valutaforholdene fortsatt til å opprettholde marginene. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia var tilfredsstillende, selv om man i det svenske markedet begynner å merke en viss avmatning som følge av at ROT-avdraget ble redusert fra årsskiftet. Leveransevolumene var i sum høyere, mens prisene var på nivå med samme periode i fjor.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var tilfredsstillende i perioden. Prisene for sagtømmer var på nivå med samme periode i fjor, mens prisene for flis og fiberprodukter var noe høyere. 

For Byggsystemer var aktivitetsnivået høyere enn i samme periode i fjor. Først og fremst grunnet Byggmodul i Sverige, samt gode markedsforhold også for Bygginnredning i Sverige. Det siste gjelder spesielt i og rundt storbyene Gøteborg, Malmø og Stockholm. 

Det norske markedet, spesielt i Stavanger-området, er preget av nedgangen i økonomien og var svakere enn i samme periode i 2015. Til tross for resultatforbedringen for konsernet, finnes det fortsatt enheter med resultater som påvirker konsernets resultat negativt. I handlingsplanen for å nå konsernets lønnsomhetsmål er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Dette arbeidet vil pågå med høy intensitet gjennom hele 2016.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i kvartalet økte betydelig sammenlignet med samme periode i fjor på grunn av økte volumer. På norsk side ble det gjennomført et oppkjøp ved inngangen til fjerde kvartal. Aktiviteten i den overtatte virksomheten, som nå drives under navnet Moelven Byggmodul Hjellum AS, inngår ikke i regnskapet for 2015 før fra fjerde kvartal. Regnskapet for andre kvartal i 2015 ble belastet med en nedskrivning på NOK 48 mill knyttet til det nå gjennomførte salget av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB, samt kostnadskorreksjoner i prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten på NOK 22 mill.

Oppdatering av varelagerkalkyler på grunnlag av prisutviklingen ga grunnlag for en belastning av resultatet med NOK 5 mill. i kvartalet (minus 11) og NOK 21 mill. (minus 28) akkumulert.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere enn i andre kvartal foregående år. Dette skyldes kostnader knyttet til refinansieringen som ble gjennomført i juni samt realisert valutatap. Samlet lånemargin vil øke noe med den nye avtalen, men dette vil først gi effekt fra og med tredje kvartal.

Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter var noe høyere enn i andre kvartal foregående år. Dette skyldes kostnader knyttet til refinansieringen som ble gjennomført i juni samt realisert valutatap. Samlet lånemargin vil øke noe med den nye avtalen, men dette vil først gi effekt fra og med tredje kvartal. 

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring av valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde minus NOK 2,3 mill (pluss 25,2) i kvartalet, og minus NOK 9,0 mill (pluss 27,2) akkumulert.

Driftsinntekter og resultat
* Inkluderer engangseffekter.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av andre kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 49,5 mill (47,0), akkumulert for første halvår NOK 86,0 mill (78,1). Investeringene i 2016 vil øke sammenlignet med foregående år.

Ved utgangen av andre kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 409,4 mill (4 994,5).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i andre kvartal var NOK 226,3 mill (75,1), tilsvarende NOK 1,75 per aksje (0,58). Tilsvarende for første halvår var minus NOK 0,9 (minus 49,1), som gir minus NOK 0,00 (minus 0,38) per aksje. Driftsresultatet for andre kvartal i 2015 er i tillegg til avskrivninger belastet med ikke-kontante nedskrivninger på til sammen NOK 70 mill. Forbedringen i kontantstrøm sammenlignet med samme periode i fjor skyldes bedret underliggende kontantstrøm fra driften samt realisering av arbeidskapital. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 35,2 mill i andre kvartal (minus 71,7) og minus NOK 276 mill akkumulert (minus 269,6). 

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 236,7 (1 356,9) ved utgangen av andre kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 31,5 mill (27,2). Likviditetsreserven var NOK 665,5 mill (263,0).

Medio juni ble det inngått en avtale om en ny langsiktig lånefasilitet som erstattet tidligere fasilitetene med forfall i henholdsvis september 2016 og juni 2017. Den nye avtalen sikrer konsernet en tilfredsstillende finansiell fleksibilitet frem til juni 2019. Gjeldende krav til egenkapitalandel ble videreført i den nye avtalen, mens kravet til maksimal gearing er noe skjerpet. Nivåene for misligholdsklausulene ligger innenfor både historiske og målsatte nivåer for de aktuelle nøkkeltallene.

På samme måte som for den tidligere hovedfinansieringen, reguleres tilgjengelig låneramme etter den nye avtalen i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 1 833,8 mill (1 638,8) som tilsvarer NOK 14,16 (12,65) per aksje. Egenkapitalandelen var 33,9 prosent (32,8). Den ordinære generalforsamlingen den 26. april 2016 besluttet å delegere kompetansen til å dele ut utbytte til styret, begrenset oppad til NOK 58 294 072. En eventuell utdeling forutsetter at selskapet har tilstrekkelig egenkapital og likviditet på tidspunktet hvor utbyttet vedtas av styret. Fullmakten er gyldig frem til neste generalforsamlingsmøte.

Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I andre kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 23,6 mill (11,7). Akkumulert var endringen minus NOK 42,3 (minus 4,4). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen. 

Timber


Markedsaktivitet og etterspørsel i Timber-divisjonens hovedmarkeder var i sum tilfredsstillende gjennom andre kvartal. Sammenlignet med fjoråret er leveransevolumene noe høyere (Korrigert for at aktiviteten ved Moelven Nössemark Trä AB nå er avviklet etter at eiendom, produksjonsutstyr og løsøre ble solgt i fjerde kvartal 2015). Valutasituasjon har fortsatt å bidra til å opprettholde konkurransekraften på eksportmarkedene, spesielt i de markeder hvor handelen skjer i EUR.

Gjennomsnittsprisene var noe høyere enn i samme periode i fjor for norske produsenter og tilnærmet uendret for svenske produsenter. Prisene er delvis påvirket av markedsmiksen i kvartalet.

Produksjonen for andre kvartal har vært noe høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Lagerbeholdningene er på et normalt nivå for årstiden.

Råstofftilgangen har vært tilfredsstillende. Prisene for sagtømmer var på nivå med andre kvartal i 2015. Samlet var prisene for flis- og fiberprodukter om lag på samme nivå som samme periode i fjor. På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet NOK 3 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal 2015 ga en belastning på NOK 7 mill. For første halvår utgjorde prisjusteringen minus NOK 9 mill (minus 18).

Forbedringsarbeidet pågår med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Enhetskostnadene var noe høyere enn forventet i kvartalet, delvis på grunn av kostnader knyttet til framskynding av produksjon og vedlikehold, men også på grunn av en viss økning i øvrig kostnadsforbruk.

For industrikomponentselskapene innen divisjonen har både leveransevolumer og effektiviteten i produksjonen blitt forbedret sammenlignet med andre kvartal i 2015.

Wood

Markedsaktiviteten utviklet seg som normalt for sesongen, med økende etterspørsel utover våren og forsommeren. Prisbildet var i hovedsak på nivå med andre kvartal i 2015, men etterspørselen var høyere og leveransevolumene økte. Etterspørselen og andelen av servicetilpassede produkter og produkter med høy foredlingsgrad fortsetter å øke.

For høvleriene som benytter innkjøpt skurlast som råstoff, var råvareprisen høyere enn i andre kvartal i 2015. For de tømmerforbrukende enhetene innen divisjonen har råstofftilgangen vært tilfredsstillende, og prisene har vært på nivå med samme periode i fjor. Samlet var prisene for flis- og fiberprodukter om lag på samme nivå som samme periode i fjor.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet belastet med prisjustering på beholdninger på samlet ca. NOK 2 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal 2015 ga en belastning på ca. NOK 4 mill. For første halvår utgjorde prisjusteringen ca. minus NOK 12 mill (minus 13).

Flommen i Trysilelva medførte driftsstans ved Moelven Trysil og tapt foredlingsverdi på omkring NOK 1,2 mill. Bortsett fra dette var driftsforholdene i kvartalet gode, og mange enheter har hatt god fremgang som følge av det pågående forbedringsarbeidet. Det arbeides med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Byggsystemer

Byggmodulvirksomheten i Sverige hadde meget god etterspørsel i alle markedssegmenter. Aktiviteten er størst innen utleiemoduler, men også modulbaserte bygg til boligformål og skoler er økende. Den høye etterspørselen etter utleiemoduler er bakgrunnen for den vedtatte investeringen i økt produksjonskapasitet ved anlegget i Säffle. Investeringen ble påbegynt ved utgangen av andre kvartal. Den nye linjen vil øke den samlede kapasiteten med 50 prosent og samtidig gi mer rasjonelle produksjonsløsninger, blant annet gjennom robotisering. Prosjektet gjennomføres i etapper innenfor en kostnadsramme på SEK 72 mill. og skal være ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2017.

For den norske delen av virksomheten er etterspørselen etter skoleprosjekter god. Det samme gjelder boligprosjekter på Østlandet. Svak etterspørsel fra flere av de øvrige markedssegmentene medfører ledig kapasitet ved Moelvens anlegg, men denne utnyttes til å produsere moduler til det svenske markedet.

Også for Bygginnredningsselskapene er det svenske markedet meget godt, mens det norske markedet blir stadig mer utfordrende med færre nye prosjekter og et presset prisbilde. Virksomheten i Norge har derfor gjennomført kapasitetstilpasninger. Aktiviteten i det svenske markedet er først og fremst konsentrert i og rundt storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmö.

Limtrevirksomheten hadde et godt aktivitetsnivå i både Norge og Sverige. Interessen for tre som materiale i bærende konstruksjoner er økende. Til tross for god tilgang på nye prosjekter er imidlertid prisene i det svenske markedet under et visst press på grunn av at flere, tidligere eksportrettede aktører, nå retter sine volumer mot hjemmemarkedet i Sverige.

Elektrovirksomheten innen Byggsystemdivisjonen arbeider utelukkende med større enn NOK 30 mill. Den øvrige elektrovirksomhet er overført til rapporteringsområdet “Øvrige” fra og med andre kvartal 2016.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Fra og med andre kvartal 2016 inngår også Moelven Elektro AS, somutelukkende fokuserer på vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter. Markedet innen disse segmenter har vært godt med god tilgang på nye prosjekter. Denne typen prosjekter er ligger utenfor det definerte satsningsområdet til Elektrovirksomheten innen Byggsystemer. Foruten denne reorganiseringen, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Sykefraværet i andre kvartal var 5,0 prosent (5,3), hvorav 2,6 prosent (2,7) er langtidsfravær, akkumulert 5,6 prosent (5,7). Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsatt maksimumsgrense på 4 prosent.

Det var 22 (21) personskader med påfølgende fravær i kvartalet, og totalt 44 (46). På grunn av økt aktivitetsnivå, og dermed flere arbeidede timer, ble H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) for kvartalet likevel redusert sammenlignet med samme periode i fjor.

Nivået er imidlertid fortsatt uakseptabelt høyt. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb. Sikkerhetsarbeidet har hatt høy prioritet over flere år. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er medarbeiderinvolvering/-engasjement og ledelsesfokus både i enkeltenheter og gjennom allokering av dedikerte HMS-ressurser til divisjonene. Det legges også stor vekt på å kartlegge både nestenulykker og farlige forhold/risikoer. Til tross for innsatsen har nedgangen i skadehyppigheten flatet ut den siste tiden. Derfor er også nye virkemidler tatt i bruk. 

Dette inkluderer etablering av en sikkerhetskomite bestående av konsernsjef, divisjonssjefer, HR- og kommunikasjonsdirektør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet. Komiteen er det styrende organet for HMS-arbeidet i Moelven. Komiteen har så langt hatt fokus på innføring og oppfølging av konsernkrav til sikkerhetsinformasjon og bruk av sikkerhetsutstyr. I løpet av 2016 vil det også bli lagt større vekt på bruk av medarbeiderundersøkelser i arbeidet med oppfølging av trivsel og sikkerhet.

Fremtidsutsikter

Mens man i Norge er inne i en periode med fallende aktivitet innen oljesektoren har andre markeder en annen og mer positiv utvikling. I Sverige er aktivitetsnivået bedre enn på lenge og i USA er økonomien fortsatt i bedring. Veksttakten i Kina er avtagende, mens Midtøsten og Nord-Afrika er preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes en stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt. Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt i de markedene hvor handelen skjer i EUR eller USD. På kort sikt bidrar valutasikringer til å redusere effektene av GBP-svekkelsen i etterkant av folkeavstemmingen om videre EU-medlemskap for Storbritannia. I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy.

Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget ser ut til å ha dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det Svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2015. Tømmerlagrene ved inngangen til tredje kvartal er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger for andre halvår. Det forventes fortsatt god tilgang på sagtømmer.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler, aldershjem og ikke minst flyktningmottak.

Markedet for systeminnredninger er sterkt i Sverige, først og fremst i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det norske markedet er vikende, og kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg, blant annet som følge av behovet for ombygging av tomme lokaler til flyktning- og asylmottak.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. Refinansieringen av konsernets langsiktige gjeld ble gjennomført som planlagt i juni, og styret anser at konsernet har tilstrekkelig langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 2. kvartal 2016

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for andre kvartal 2016, avsluttet 30. juni 2016, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2015 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for andre kvartal 2016 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2015. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 25. august 2016.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2015.

Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2015, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2015.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Det har i andre kvartal vært normal utvikling i kapitalbindingen, men nivået er for høyt og tiltak for reduksjon av arbeidskapitalen er iverksatt.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2015 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.