Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

Å lykkes på jobben kan være så mye

Resultater

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 335 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK 120 millioner sammenliknet med året før.

Vis mer

I 2016 økte driftsinntektene med 6,8 prosent til NOK 10 350 millioner (NOK 9 690 millioner i 2015).

Kvartalet uendret

Konsernsjef Morten Kristansen i Moelven sier imidlertid at driftsresultatet for årets siste kvartal på NOK 64 millioner er på samme nivå som året før (65).

- Driftsinntektene i fjerde kvartal falt med 1,1 prosent til NOK 2 456 millioner (2 483). Reduksjonen skyldes salg av virksomhet.

Er fornøyd

Konsernsjefen godt fornøyd med året.

- Vi har passert 10 milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.

Effektive tiltak

Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.

- Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet. De to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – gjennomgår en stor organisasjonsmessig endring. Samtidig planlegges det investeringer på omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli av våre mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

Samordnet satsing

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet.

Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood med satsning mot det skandinaviske hjemmemarkedet. Dette vil på sikt styrke divisjonen Woods satsing på overflatebehandling av tre og interiørpaneler og gi positive resultatmessige effekter, sier Kristiansen.

Gode utsikter

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og oljesektoren svekkes mindre. I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned etter en periode med meget høy aktivitet. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt.

- For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250

Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Konsernsjef Morten Kristiansen Konsernsjef Morten Kristiansen

Hovedtrekk

Nøkkeltall

* Kvartalskolonnen viser endring i kvartalet.

  • Driftsinntektene i fjerde kvartal falt med 1,1 prosent til NOK 2 456,2 (2 483,1). Akkumulert er driftsinntektene økt med 6,8 prosent til 10 349,7 (9 690,4).
  • Driftsresultatet for fjerde kvartal falt med 2,2 prosent til NOK 63,7 mill (65,1).
  • Resultatet for 2015 inkluderer imidlertid periodefremmede poster på NOK 26,5 mill. knyttet til omgjøring av pensjonsordningen for ansatte i Norge.
  • Driftsresultatet fra underliggende drift er forbedret med 23,5 prosent.
  • Avkastning på sysselsatt kapital for året ble forbedret til 11,7 prosent (7,4). Forbedrings- og omstruktureringstiltak for å nå den langsiktige målsettingen om 13 prosent følger oppsatt plan.
  • Fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet.
  • Godt aktivitetsnivå og fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve i Byggsystemer.

Fjerde kvartal utviklet seg sesongmessig normalt med god markedsaktivitet i oktober/november og en viss nedgang i desember. Etterspørselen internasjonalt etter industritre var god fra alle regioner bortsett fra Kina. Europamarkedene er i bedring og de skandinaviske hjemmemarkedene samt Midt-Østen og Nord-Afrika har vært stabilt gode. På eksportmarkedene hvor omsetningen skjer i EUR har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene for de svenske enhetene, som står for det meste av eksporten. Prisene på markedet i UK har økt, hvilket delvis kompenserer for marginsvekkelsen som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia var tilfredsstillende. Reduksjonen i ROT-avdraget i Sverige ser ut til å ha bremset opp ROT-markedet for konsument, men aktiviteten er fortsatt høy innen boligbygging og næringseiendom.

Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene på norsk side var noe redusert i første del av perioden, men tok seg opp mot tilfredsstillende nivå inn mot årsskiftet. Ved utgangen av året var både råstofftilgang og lagernivåer samlet sett tilfredsstillende. Prisnivåene for sagtømmer var i sum noe høyere enn i fjerde kvartal 2015 på norsk side og noe lavere på svensk side. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god i kvartalet, til priser på nivå med tilsvarende periode i fjor.

Moelven Elektro AS ble solgt til Bravida Norge AS per 1. desember 2016. Moelven Elektro AS ble skilt ut fra konsernets øvrige elektrovirksomhet og lagt inn under rapporteringsområdet Øvrige i andre kvartal 2016. Kjernevirksomheten er vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter. På salgstidspunktet hadde Moelven Elektro AS totalt 162 ansatte.

Den 21. november 2016 kjøpte Moelven virksomheten og eiendelene til DLH Sverige AB. Kjøpet omfatter varelager, lagerbygg og kontorlokaler i Hässleholm. Overtakelsen gir Moelven bedret markedstilgang i Sør-Sverige, samtidig som logistikkapparatet styrkes og legger til rette for ytterligere ekspansjon gjennom et kostnadseffektivt distribusjonsopplegg til både byggevarehandelen og industrielle kunder.

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet. Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood sin satsning mot det skandinaviske hjemmemarkedet. Samordningen vil medføre behov for å redusere kapasiteten og forhandlinger med fagforeningene er innledet.

Ved Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB er det tidligere planlagt å investere til sammen SEK 164 mill i effektiviserings- og kostnadsreduseringstiltak. Investeringen vil foregå i etapper, der den første etappen startes nå og de etterkommende etapper først godkjennes etter at foregående etappes mål er innfridd. Utnyttelse av de muligheter som ny teknologi gir, har høy prioritet i disse prosjektene. Prosjektet ved Moelven Valåsen AB er ett av totalt åtte innovasjonsprosjekter innen svensk industrinæring, som er innvilget tilskudd fra statlige Vinnova etter utlysningen “Den smarte digitala fabriken”.

Moelven Modus arbeider aktivt for å kombinere fleksibilitet og bærekraft med god design for sine produkter. Da “Sveriges Snyggaste Kontor 2016” skulle kåres, var Moelven Modus involvert i ca 30 prosent av de 73 bidragen som deltok. Av fem bidrag som gikk til finalen haddde Moelven Modus levert tre: Selskapets eget Gøteborgskontor som fikk fjerde plass, Kinnarps hovedkontor som fikk tredje plass, samt vinneren som ble DICEs hovedkontor i Stockholm

Prosjektet “Sjöterrassen” i Fittja er et av fire boligprosjekter som er nominert til “Bostadspriset 2016”. I alt 62 boliger er bygget med moduler levert av Moelven Byggmodul AB.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i fjerde kvartal falt noe sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av avhendelse av virksomhet. Korrigert for effektene av at virksomheten i Moelven Nössemark Trä AB ble solgt 30. desember 2015 samt salget av Moelven Elektro AS per 1. desember 2016, har det underliggende aktivitetsnivået økt. Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 63,7 mill (65,1) og netto driftsmargin på 2,6 prosent var dermed uendret fra året før. Resultatet for fjerde kvartal 2015 inkluderer imidlertid en positiv engangseffekt på NOK 26,5 mill som følge av at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt grunnlag for prisjusteringer på til sammen NOK 6,0 mill i kvartalet. I samme periode i 2015 var tilsvarende beløp minus NOK 3,5 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene henholdsvis NOK 9,0 mill i 2016 og minus NOK 45,6 i 2015. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Akkumulerte tall for 2015 inkluderer kostnadsføring på til sammen NOK 54,1 mill knyttet til avvikling og salg av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB, samt kostnadskorreksjoner i prosjektporteføljen innen Elektrovirksomheten på NOK 22 mill. Begge deler ble belastet regnskapet i andre kvartal i 2015.

Som følge av realiserte valutagevinster ble netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter lavere enn i fjerde kvartal foregående år, selv om samlet lånemargin har økt etter refinansieringen som ble gjennomført i juni 2016.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 4,1 mill (3,4) i kvartalet, og NOK 14,6 mill (5,6) akkumulert.

Driftsinntekter og resultat

* Inkluderer engagnseffekter

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 108,1 mill (82,9), akkumulert NOK 275,2 mill (215,8). Avskrivninger i kvartalet var NOK 80,5 mill (88,7) og akkumulert NOK 290,1 mill (291,2). I tillegg er anleggsmidlene ved Moelven Tom Heurlin AB nedskrevet med NOK 16,5 mill. i kvartalet. I 2015 ble anleggsmidlene til Moelven Nössemark Trä AB nedskrevet med NOK 47,9 mill i andre kvartal og senere solgt i fjerde kvartal. Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 847,8 mill (4 778,1).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i kvartalet var NOK 115,2 mill (253,6), tilsvarende NOK 0,89 per aksje (1,97). Akkumulert var kontantstrømmen fra operasjonell aktivitet NOK 405,3 mill (584,6).

Svekkelsen i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor skyldes hovedsakelig lavere realisasjon av kundefordringer og høyere innfrielse av kortsiktig gjeld. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 34,3 mill i fjerde kvartal (pluss 79,2) og minus NOK 179,1 mill akkumulert (100,7).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 026,9 (1 110,4) ved utgangen av fjerde kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 22,3 mill (31,5). Likviditetsreserve inkludert kortsiktige trekkrettigheter var NOK 874,7 mill (631,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 1 843,8 mill (1 756,9) som tilsvarer NOK 14,23 (13,56) per aksje. Utdelingen av utbytte for 2015 med totalt NOK 58,3 mill ble besluttet og gjennomført i tredje kvartal 2016. I 2015 ble utbytteutdelingen på NOK 51,8 mill for 2014 gjennomført i fjerde kvartal. Egenkapitalandelen ved utgangen av kvartalet var 38,0 prosent (36,8). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene.

Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I fjerde kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert økning av egenkapitalen på NOK 18,7 mill (22,9). Akkumulert for året har det vært en endring på minus NOK 67,4 mill (pluss 61,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Etterspørselen etter industritre var i sum tilfredsstillende, og fulgte de normale sesongmessige variasjonene med en nedgang mot slutten av året. Korrigert for at virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB fra og med 31. desember 2015 ikke lenger inngår i konsernet, var leveransene i fjerde kvartal 2016 høyere enn i samme periode i fjor. Resultatet for kvartalet er belastet med en nedskrivning på NOK 16,5 mill som følge av omstruktureringen av Moelven Tom Heurlin AB før overføring til divisjon Wood fra og med første kvartal 2017. Resultatet for fjerde kvartal 2015 inkluderer en positiv effekt på NOK 2,1 mill som følge av at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon. Det akkumulerte driftsresultatet for 2015 er i forbindelse med salget av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB belastet med nedskrivninger og tap ved salg av anleggsmidler på til sammen NOK 54,1 mill.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet godskrevet med prisjustering på beholdninger på samlet NOK 6,0 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2015 ga en belastning på NOK 3,5 mill. Akkumulert utgjør prisjusteringen minus NOK 1,6 mill (minus 23,0).

Det meste av eksporten skjer fra divisjonens svenske enheter. Endringer i valutasituasjonen har bidratt til endret konkurransekraft på eksportmarkedene. Sammenlignet med fjerde kvartal 2015 har SEK vært svakere mot EUR og sterkere mot GBP. Andelen av eksporten med oppgjør i EUR er høyere enn andelen med oppgjør i GBP, og nettoeffekten har derfor vært positiv. Gjennomsnittsprisene, uten korreksjon for markedsmiks i kvartalet, var noe høyere enn prisene i fjerde kvartal 2015.

Råstofftilgangen har vært varierende i kvartalet, men bedret seg til tilfredsstillende nivåer mot slutten av perioden. Hovedtrekkene har vært lav tilgang på gran og god tilgang på furu i Norge, og motsatt i Sverige. Ved årsskiftet var tømmerlagrene likevel på nivåer som gir et tilfredsstillende grunnlag for det planlagte produksjonsnivået utover vinteren. Prisnivåene for sagtømmer var i sum noe høyere enn i fjerde kvartal 2015 på norsk side og noe lavere på svensk side. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god i kvartalet, til priser på nivå med tilsvarende periode i fjor.

Flere enheter har økt sin effektivitet gjennom det forbedringsarbeidet som pågår, og foredlingskostnadene for divisjonen samlet ble redusert sammenlignet med fjerde kvartal i 2015. Det er likevel fortsatt enheter med utilfredsstillende resultater, og forbedringsarbeidet fortsetter med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Wood

Markedsaktiviteten i kvartalet var tilfredsstillende i både Norge og Sverige, og utviklet seg som normalt for sesongen med en nedgang mot slutten av året. Leveransevolumene var høyere enn i samme periode i fjor, til priser på tilsvarende nivå. Foredlingskostnadene i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor, men ligger akkumulert på samme nivå. Dette skyldes hovedsakelig for høye vedlikeholdskostnader samt lavere produksjon enn normalt i første halvår på grunn av igangkjøring av nyinvesteringer. Det finnes fortsatt enheter med utilfredsstillende inntjening, og forbedringsarbeidet for å bringe disse opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå fortsetter med høy prioritet.

Kjøpet av virksomheten og eiendelene til DLH Sverige AB ble gjennomført den 21. november 2016. Overtakelsen gikk som planlagt og har allerede gitt positive resultater innen plate-segmentet.

Råstofftilgangen for divisjonens tømmerforbrukende enheter har vært varierende i kvartalet, men bedret seg til tilfredsstillende nivåer mot slutten av perioden. Hovedtrekkene har vært lav tilgang på gran og god tilgang på furu i Norge, og motsatt i Sverige. Ved årsskiftet var tømmerlagrene likevel på nivåer som gir et tilfredsstillende grunnlag for det planlagte produksjonsnivået utover vinteren. Prisnivåene for sagtømmer var i sum noe høyere enn i fjerde kvartal 2015 på norsk side og noe lavere på svensk side. Avsetningen av flis- og fiberprodukter var god i kvartalet, til priser på nivå med tilsvarende periode i fjor.

For divisjonen samlet er resultatet i kvartalet ikke påvirket av prisjusteringer på beholdninger som følge av prisutviklingen, mens resultatet for fjerde kvartal 2015 er belastet med NOK 8,4 mill. Akkumulert utgjør prisjusteringer NOK 10,6 mill (minus 22,6).

Resultatet for fjerde kvartal 2015 inkluderer en positiv effekt på NOK 4,6 mill som følge at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon.

Byggsystemer

Reduksjonen i driftsinntekter sammenlignet med samme periode i fjor skyldes redusert aktivitetsnivå for innredningsvirksomheten i Norge, samt overføringen av deler av elektrovirksomheten til Øvrig virksomhet.

Ordrereserven for divisjonen samlet er fortsatt god og bredt sammensatt, og var ved utgangen av kvartalet NOK 68 mill lavere enn på samme tid i 2015. Ordreserven for Elektrovirksomheten som ble skilt ut fra divisjonen fra og med andre kvartal 2016 utgjorde NOK 85 mill ved utgangen av fjerde kvartal 2015.

Svekkelsen i driftsresultat i kvartalet mot fjoråret skyldes hovedsakelig redusert inntjening innen innredningsvirksomheten i Norge og modulvirksomheten i Sverige. I tillegg inkluderer resultatet for fjerde kvartal 2015 en positiv effekt på NOK 17,2 mill som følge at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon.

Det akkumulerte driftsresultatet for 2015 er belastet med kostnadskorreksjoner på MNOK 22 vedrørende prosjektporteføljen.

Byggmodulvirksomheten i Sverige hadde fortsatt meget god etterspørsel i alle markedssegmenter i fjerde kvartal, og det pågår prosjekter for å øke kapasiteten og optimere driften. Investeringen i ny produksjonslinje ved anlegget i Säffle, som skal være ferdig i andre kvartal 2017, følger oppsatt plan. Det er igangsatt en ombygging av anlegget i Kil som vil øke kapasiteten innen bygg- og anleggsmoduler med 15 prosent. På grunn av det økte aktivitetsnivået har 133 innleide personer nå fått fast ansettelse.

For virksomheten i Norge er etterspørselen bedret innen samtlige markedssegmenter, men er fortsatt ikke helt tilfredsstillende for boligrigger. Dette markedet er til en viss grad preget av at det finnes mange eldre moduler som fortsatt benyttes. Spesielt på Østlandet er boligmarkedet bra, med etterspørsel etter prosjekter for produksjon i 2017 og 2018. Også innen prosjektmarkedet er aktiviteten god. Også i fjerde kvartal har ledig kapasitet ved anleggene i Norge blitt benyttet til å produsere moduler til det svenske markedet.

For innredningsvirksomheten er det fortsatt sterkt prispress i det norske markedet. Aktivitetsnivået er lavere enn i fjerde kvartal 2015. Bemanningen på norsk side er derfor redusert og tilpasset den aktuelle markedssituasjonen. Markedet i Sverige er fortsatt godt med god etterspørsel etter både små og store prosjekter, først og fremst konsentrert i og omkring storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö.

For limtrevirksomheten var aktiviteten tilfredsstillende i fjerde kvartal både i Norge og Sverige. Leveransene var på nivå med samme periode i 2015. En økende interesse for å bygge med tre og benytte tre i bærende konstruksjoner virker positivt. Den svenske virksomhetens arbeid med kostnadsreduserende tiltak gir positive resultater. På norsk side påvirkes virksomheten negativt av høyere kostnader for en del innsatsfaktorer enn beregnet. Til tross for god tilgang på nye prosjekter er imidlertid prisene i det svenske markedet under et visst press. Årsaken er at flere aktører har vendt sine volumer fra eksportmarkeder i Asia og i stedet retter disse mot hjemmemarkedet i Sverige.

Elektrovirksomheten innen Byggsystemdivisjonen har nå sluttført alle prosjekter på byggeplass, men det gjenstår å få avklart sluttoppgjøret knyttet til et større prosjekt. Den øvrige elektrovirksomheten ble overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter” fra og med andre kvartal 2016 og er nå solgt til Bravida Norge AS.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Fra og med andre kvartal 2016 ble Moelven Elektro AS, som utelukkende fokuserer på vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter, overført til området Øvrige. Den 1. desember 2016 ble Moelven Elektro AS solgt til Bravida Norge AS, og inngikk ved årsskiftet derfor ikke lenger som en del av konsernet. Foruten denne reorganiseringen og salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Resultatet for fjerde kvartal 2015 inkluderer en positiv effekt på NOK 3,5 mill som følge at konsernets gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger i Norge konvertert til innskuddspensjon.

Ansatte

Økningen i antall ansatte sammenlignet med samme tid i 2015 skyldes aktivitetsøkningen innen Byggmodulvirksomheten i Sverige. Sykefraværet i fjerde kvartal var 5,57 prosent (5,49), hvorav 2,72 prosent (2,69) er langtidsfravær. Det jobbes fortsatt aktivt med å redusere sykefraværet under målsatt maksimum på 4 prosent. Mange av Moelvens virksomheter har et sykefravær lavere enn målsatt maksimum på 4%. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes derfor spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 21 (16) personskader med påfølgende fravær i kvartalet, hittil i år 74 (88). Reduksjon i antall skader i kombinasjon med økt aktivitetsnivå, og dermed flere arbeidede timer, ga en betydelig nedgang i H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) for kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy. HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen.

Sistnevnte består av konsernsjef, divisjonssjefer, HR- og kommunikasjonsdirektør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet, og er det styrende organet for HMS-arbeidet. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. Alle Moelvens datterselskaper har i løpet av kvartalet gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud. Mange enheter har gjennom de siste to årene oppnådd en betydelig reduksjon i antall skader med fravær gjennom målrettet innsats og tydelig lederskap.

Fremtidsutsikter

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og aktivitetsnedgangen innen oljesektoren har avtatt i styrke. I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned etter en periode med meget høy aktivitet. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring . Veksttakten i Kina er fortsatt svakt avtagende mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Også inn i det norske markedet har svenske enheter fått betydelig sterkere konkurransekraft. Valutasikringene i GBP som var gjort på kursnivåer fra før Brexit-avstemmingen er nå realisert, men prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av valutasvingningene.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget har dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2016. Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2017 er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

Markedet for systeminnredninger er sterkt i Sverige, først og fremst i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Etter en periode med vikende norske nybyggmarked er det tegn til bedring, men det er fortsatt prispress. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursykel. Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet. 

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 4. kvartal 2016

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for fjerde kvartal 2016, avsluttet 31. desember 2016, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2015 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2016 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2015. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 26. januar 2017.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2015.

Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2015, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2015.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2015 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4 mill m 3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 185 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.