Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

1 .kvartal 2017

Hovedtrekk

Økte driftsinntekter og beste resultat for første kvartal siden 2008

  • Driftsinntektene i første kvartal økte med 2,8 prosent til NOK 2 677,5 mill (2 604,6).
  • Driftsresultatet økte til NOK 101,4 mill (30,0).
  • Avkastning på sysselsatt kapital forbedret til 13,8 prosent (4,0).
  • Tilfredsstillende etterspørsel etter industritre i kvartalet.
  • Høye leveransevolumer til byggevarehandelen i Skandinavia.
  • Godt aktivitetsnivå og fortsatt en sunn og godt sammensatt ordrereserve innen Byggsystemer.

Etterspørselen etter produktene fra den tremekaniske delen av konsernet var normal for sesongen. Sammenlignet med foregående år er aktivitetsnivået i første kvartal positivt påvirket av flere produksjonsdager som følge av at påsken i 2017 falt i april. 

Etterspørselen etter industritre har generelt vært god, men leveransetakten til Midtøsten, Nord-Afrika og Asia har vært noe redusert som følge av problemer knyttet til containerskipninger. Valutaforholdene bidrar fortsatt positivt til konkurransekraften på eksportmarkedene.

For Wood-divisjonen var etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia god. Leveransevolumene økte og prisene var på nivå med eller noe over tilsvarende periode i 2016.

For de tømmerforbrukende enhetene har en mildere vinter gitt bedre driftsforhold i inneværende år enn tilsvarende periode i fjor. Tilgangen på sagtømmer har i sum vært normal for sesongen, og tømmerlagrene er tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer vært noe høyere enn i samme periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med første kvartal i 2016.

Også for Byggsystemer har 2017 startet positivt, med god markedsaktivitet og forbedrede resultater for samtlige forretningsområder.

Sentrale aktører i verdikjeden skog-industri-bygg signerte 13. februar 2017 en avtale der formålet er å utvikle Innlandsregionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Den nyetablerte klyngen kaller seg Norwegian Wood Cluster. Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU. Aktørene har pekt ut sentrale satsningsområder for samarbeidet. Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse. Klyngen vil også ha fokus på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en positiv utvikling.

I februar signerte Moelven Limtre AS en kontrakt med HENT AS vedrørende byggingen av verdens høyeste trehus i Brumunddal. Moelven Limtre AS blir total-underentreprenør og skal levere limtre, kerto- og massivtrekonstruksjoner i tårnbygg og svømmehall i prosjektet. “Mjøstårnet” vil få et totalt omfang på om lag 15.000 kvm, strekke seg over 18 etasjer og inneholde blant annet leiligheter, hotell, kontorer, restaurant og tilhørende fellesarealer. Total høyde blir på over 80 meter.

På Bygge-galan i Stockholm den 27. mars ble Moelven Byggmodul AB kåret til “Årets Leanbyggare” i Sverige. Prisen, som deles ut av Lean Forum Bygg og tidsskriftet Byggindustrin, ble tildelt Moelven Byggmodul AB i forbindelse med selskapets ombygging av produksjonsanlegget i Värmlandsbro i Säffle. I samarbeid med lokale leverandører har det blitt utviklet ny og forbedret produksjonsutrustning. Utnyttelse av robotiseringsteknologi, har foruten kapasitets- og effektivitetsforbedringer muliggjort store forbedringer innen HMS og logistikk.

Moelven Multi3 AS skal levere Iso3-stenderen til utbyggingen av Campus Ås i forbindelse med at Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen nå slås sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Bruk av den unike, kuldebrobrytende Iso3-stenderen i ytterveggene gjør at en passivhusvegg kan bygges med færre sjikt og dermed tynnere. Ved bruk av vanlig heltre-stendere, ville veggene tatt opp hele 600 m² mer av bruttoarealet dersom byggelinjene hadde vært de samme. Prosjektets totale bruttoareal er ca. 65.000 m².

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene økte sammenlignet med samme periode i fjor som følge av økte volumer innen samtlige divisjoner. Sammen med dette er interne forbedringstiltak hovedårsakene til at også resultat og kontantstrøm er kraftig forbedret.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 7,0 mill i kvartalet. I samme periode i 2016 var tilsvarende beløp NOK 4,4 mill. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde minus NOK 4,1 mill (minus 6,8).

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 60,3 mill (36,5). Investeringene i 2017 vil øke sammenlignet med 2016, til dels på grunn av prosjekter som har blitt forskjøvet i tid. Avskrivningene i kvartalet var NOK 66,8 mill (70,0).

Ved utgangen av første kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 183,0 mill (5 209,0).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i første kvartal var minus NOK 87,7 mill (minus 227,2), tilsvarende minus NOK 0,67 per aksje (minus 1,75). Endringen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes bedret inntjening og redusert kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 240,6 mill (minus 311,2).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 159,9 mill (1 368,7) ved utgangen av kvartalet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 22,3 mill (31,5). Likviditetsreserven var NOK 737,6 mill (754,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved kvartalsskiftet var NOK 1 888,6 mill (1 813,4) som tilsvarer NOK 14,58 (13,46) per aksje. Egenkapitalandelen var 36,4 prosent (33,5). Det foreslåtte utbyttet for 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62,2 mill vil, forutsatt vedtak på ordinær Generalforsamling, først bli belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I første kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 9,9 mill (minus 18,7). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Etterspørselen etter industritre var god i kvartalet. Sammenlignet med samme periode i 2016 økte både leveranse- og produksjonsvolumene. Leveransetakten til Midtøsten, Nord-Afrika og Asia har imidlertid vært noe redusert som følge av problemer knyttet til containerskipninger. Gjennomsnittsprisene, uten korreksjon for markedsmiks, var noe høyere enn i første kvartal i 2016. Valutaforholdene bidrar fortsatt positivt til konkurransekraften på eksportmarkedene.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 1,2 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2016 ga en belastning på NOK 5,5 mill.

Tilgangen på sagtømmer har vært normal for sesongen, og tømmerlagrene er tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer vært noe høyere enn i samme periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med første kvartal i 2016.

En mildere vinter ga bedre driftsforhold i inneværende år enn tilsvarende periode i fjor. I tillegg har flere enheter økt sin effektivitet gjennom det forbedringsarbeidet som stadig pågår, og foredlingskostnadene for divisjonen samlet ble redusert sammenlignet med første kvartal i 2016.

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber

til divisjon Wood fra og med 1. januar 2017. Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood sin satsning mot det skandinaviske hjemmemarkedet. Samordningen vil medføre behov for å redusere kapasiteten og forhandlinger med fagforeningene er gjennomført.

Moelven Våler AS og Moelven Løten AS får felles ledelse og administrasjon. Den viktigste årsaken til at de to bedriftene innleder administrativt samarbeid er for å spare kostnader og styrke begge selskapenes konkurransekraft. Det er ikke en fusjon, men en administrativ samordning, selskapene fortsetter som selvstendige juridiske enheter.

Videre er det utarbeidet en rapport knyttet til en mulig fusjon mellom Moelven Ransbysågen AB og Moelven Notnäs AB. Saken er styrebehandlet i begge selskapers styre og det er besluttet å fortsette prosessen med formål å gjennomføre fusjonen.

Wood

Vintersesongen utviklet seg som normalt. Både leveransevolumene og produksjonsvolumene ble høyere enn i 1. kvartal i 2016. Gjennomsnittsprisene var i sum noe høyere enn i samme periode i 2016.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene har derfor økt på grunn av prisutviklingen på industritre.

Tilgangen på sagtømmer har, med enkelte regionale unntak, vært normal for sesongen, og tømmerlagrene er tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer vært noe høyere enn i samme periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med første kvartal i 2016. På grunn av prisutviklingen siden årsskiftet er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på samlet NOK 5,8 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2016 ga en positiv effekt på NOK 9,9 mill.

Driftsforholdene i perioden var gode, og sammen med gjennomførte forbedringstiltak har dette bidratt til resultatforbedringen fra første kvartal i 2016. Overtakelsen av Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber følger oppsatt plan. I hele divisjonen fortsetter forbedringsarbeidet med høy intensitet for å opprettholde konkurransekraften og å bringe de enhetene som fortsatt har for svak inntjening opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Byggsystemer

Både aktivitetsnivå og driftsresultat ble forbedret sammenlignet med første kvartal i 2016. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven NOK 76 mill høyere enn på samme tid i fjor. Driftsinntektene for første kvartal i 2016 inkluderer omkring NOK 90 mill fra den delen av elektrovirksomheten som ble overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter” i andre kvartal og senere solgt ut av konsernet i fjerde kvartal 2016.

For Limtrevirksomheten har første kvartal vært preget av et godt marked med godt salg i både Norge og Sverige. Bruk av limtre er inne i en positiv utvikling, med stadig økende etterspørsel etter bærende konstruksjoner til ulike bygningsformål.

Innen Byggmoduler har etterspørselen vært god innen samtlige markedssegmenter i Sverige, og prisene har utviklet seg i positiv retning. I Norge har bildet vært mer sammensatt, men markedet for Moelvens boligkonsept har vært bra.

For Modus fortsatte markedssituasjonen med stor etterspørsel i tilknytning til storbyene. I Norge er markedsaktiviteten lavere, men utviklingen er positiv, spesielt på Østlandet.

Elektrovirksomheten innen Byggsystemdivisjonen har nå sluttført alle prosjekter på byggeplass, men det gjenstår å få avklart sluttoppgjøret knyttet til et større prosjekt.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og innkjøp. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. De akkumulerte tallene for 2016 inkluderer også Moelven Elektro AS. Fra og med 1. juni 2016 ble dette selskapet, som utelukkende fokuserte på vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter, overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter”. Den 1. desember 2016 ble Moelven Elektro AS solgt til Bravida Norge AS, og inngikk ved årsskiftet derfor ikke lenger som en del av konsernet. Foruten denne reorganiseringen og salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Økningen i antall ansatte sammenlignet med samme tid i 2016 skyldes aktivitetsøkningen innen Byggmodulvirksomheten i Sverige. Sykefraværet i første kvartal var 5,8 prosent (6,1), hvorav 2,1 prosent (2,7) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum på 4,5 prosent, men det jobbes fortsatt aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under dette. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 23 (22) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Økt aktivitetsnivå, og dermed flere arbeidede timer, ga likevel en nedgang i H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) for kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy. HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Sistnevnte består av konsernsjef, divisjonssjefer, HR-direktør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet, og er det styrende organet for HMS-arbeidet.

Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. Alle Moelvens datterselskaper har gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud.

Fremtidsutsikter

Den økonomiske veksten viser stadig tegn til bedring på globalt basis. I Norge vokser fastlandsøkonomien etter en periode med svak utvikling, og i Sverige fortsetter den sterke veksten fra foregående år. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring. Veksttakten i Kina er fortsatt svakt avtagende mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget har dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som foregående år. Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen andre kvartal er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

Markedet for systeminnredninger er sterkt i Sverige, først og fremst i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. Etter en periode med vikende norske nybyggmarked er det nå tydelige tegn til bedring, men det er fortsatt prispress. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 1. kvartal 2017

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for første kvartal 2017, avsluttet 31. mars 2017, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2016 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for første kvartal 2017 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2016. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 26. april 2017.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2016.

Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2016, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2016.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2016 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt. 

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m 3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 210 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.