Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

2. kvartal 2017

Hovedtrekk

  • Driftsinntektene i andre kvartal ble NOK 2 941,5 mill (2 930,1) og for første halvår NOK 5 618,9 mill (5 534,9).
  • Driftsresultatet i andre kvartal ble NOK 156,1 mill (175,4) og for første halvår NOK 257,5 mill (205,4).
  • Reduksjonen i driftsresultat sammenlignet med andre kvartal i 2016 skyldes forskyvninger i aktivitetsnivå mellom første og andre kvartal på grunnet påske, samt en senere start på høysesongen i 2017 grunnet ugunstige værforhold.
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia.
  • Godt aktvitetsnivå og en god ordrereserve innen Byggsystemer

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har i sum vært som normalt for sesongen. Påsken falt i 2017 til andre kvartal og preget aktivitetsnivået noe sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Internasjonalt har det generelt vært god etterspørsel etter industritre, men leveransetakten til Nord-Afrika og Asia var noe redusert på grunn av problemer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer. Valutasituasjonen bidro fortsatt til å opprettholde konkurransekraften.
Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia ble preget av en kald værtype i første del av kvartalet, men økte til normalt nivå fra midten av perioden. Prisutviklingen for både industritre og videreforedlede varer var positiv sammenlignet med andre kvartal 2016.

Tilgangen på sagtømmer har i sum vært normal for sesongen, og tømmerlagrene er tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer har vært noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med andre kvartal i 2016.

I mai ble Moelven Trysil AS nok en gang rammet av flom, etter at et kraftig regnvær ga økt vannføring i Trysilelva. Flomberedskapen ved bedriften er god, og større skader ble unngått. Det er imidlertid tredje gang på fire år at selskapet er rammet av flom. Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat nå har vedtatt å bidra til bygging av en flomvoll er det nå iverksatt et prosjekt for å bygge en 7-800 meter lang flomvoll som skal stå klar til våren 2018.

I mai besluttet styrene i de to Timber-selskapene Moelven Notnäs AB og Moelven Ransbysågen AB å fusjonere selskapene. Fusjonsprosessen vil bli gjennomført etter gjeldende regler i Sverige med Moelven Notnäs AB som det overtagende selskapet. Fusjonen vil bli gjennomført operativt fra 1. september 2017.

Den 2 juni oppsto det en brann i malingsanlegget ved Moelven Värmlands Trä ABs anlegg i Säffle. Brannen ble raskt slukket og det var ingen personalskader. De materielle skadene viste seg å være mindre enn først antatt og driftsstans som følge av brannen ble begrenset til ca en uke.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i kvartalet økte marginalt sammenlignet med andre kvartal i 2016 som følge av økede prisnivåer. Spesielt for Wood og Byggsystemer har imidlertid også råstoffprisene økt, og resultatet har dermed ikke fulgt utviklingen i ferdigvareprisene.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 10,7 mill i kvartalet (minus 1,7) og for første halvår NOK 17,7 mill (2,7). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 3,3 mill i kvartalet (minus 2,3) og for første halvår minus NOK 0,9 mill (minus 9,0).

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av andre kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 88,7 mill (49,5) og akkumulert for første halvår NOK 149,0 mill (86,0). Investeringene i 2017 økte sammenlignet med 2016, til dels på grunn av prosjekter som har blitt forskjøvet i tid. Avskrivningene i kvartalet var NOK 68,3 mill (70,4) og akkumulert for første halvår NOK 135,1 mill (140,3). Ved halvårsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 428,3 mill (5 409,4).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i andre kvartal var NOK 262,2 mill (226,3), tilsvarende NOK 2,02 per aksje (1,75). Tilsvarende for første halvår var NOK 174,5 mill (minus 0,9), som gir NOK 1,35 (minus 0,01) per aksje. Forbedringen sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig redusert kapitalbinding i prosjekter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 125,4 mill i andre kvartal (26,1), og minus NOK 115,2 mill akkumulert (minus 285,1).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 037,1 mill (1 236,7) ved utgangen av andre kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 18,8 mill (31,5). Likviditetsreserven var NOK 888,6 mill (665,5). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal var NOK 1 964,8 mill (1 833,8) som tilsvarer NOK 15,17 (14,16) per aksje. Egenkapitalandelen var 36,2 prosent (33,9). Utbyttet for 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62,2 mill ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I andre kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 31,3 mill (minus 23,6). Akkumulert var endringen NOK 41,1 mill (minus 42,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Markedsaktiviteten og etterspørselen på Timber-divisjonens hovedmarkeder var god i andre kvartal. Leveransetakten til enkelte land i Nord-Afrika og Asia var imidlertid noe redusert som følge av problemer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer. Korrigert for at Moelven Tom Heurlin AB ble overført til Wood-divisjonen fra 1. januar 2017, økte likevel leveransevolumene sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Gjennomsnittsprisene var i sum høyere enn i samme periode i fjor, og spesielt EUR-kursen bidrar fortsatt til å opprettholde konkurransekraften. Driftsinntektene målt i NOK påvirkes negativt av at konsolideringskursen for SEK er lavere i inneværende år enn for fjoråret.

Driftsforholdene i kvartalet var stabilt gode, og produksjonsvolumene økte sammenlignet med samme periode i 2016. Foredlingskostnadene økte imidlertid noe som følge av pågående tiltak for å redusere kapitalbinding i mellomlager, samt framskyndet vedlikehold. Lagerbeholdningene ved utgangen av kvartalet var på et tilfredsstillende nivå.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 2,4 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal i 2016 ga en belastning på NOK 3,4 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene NOK 3,6 mill (minus 8,9).

Tilgangen på sagtømmer har vært normal for sesongen. Tømmerlagrene var tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer vært noe høyere enn i samme periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med andre kvartal i 2016.

Wood

En kald værtype ved inngangen til kvartalet samt at påsken i 2017 falt til april, gjorde at høysesongen fikk en noe tregere start enn foregående år. Fra midten av mai og videre var imidlertid aktivitetsnivået og etterspørselen tilfredsstillende og på normalt nivå. Gjennomsnittsprisene var i sum noe høyere enn i samme periode foregående år. For kvartalet samlet var leveransevolumene lavere enn for tilsvarende periode i 2016. Aktivitetsnivået ved Moelven Tom Heurlin AB, som ble overført til Wood-divisjonen fra Timber-divisjonen fra og med 1. januar 2017, er redusert for at selskapet skal gi tilfredsstillende lønnsomhet. 

Driftsforholdene i kvartalet var stabilt gode, men driften er negativt påvirket av henholdsvis flom ved Moelven Trysil AS og en mindre brann ved Moelven Värmlands Trä ABs anlegg i Säffle. Korrigert for disse hendelsene er driften forbedret sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene har økt som følge av prisutviklingen på industritre.

Tilgangen på sagtømmer har, med enkelte regionale unntak, vært normal for sesongen. Tømmerlagrene var tilfredsstillende ved utgangen av kvartalet. For de norske enhetene har prisene for sagtømmer vært noe høyere enn i samme periode i fjor, mens prisnivået i Sverige har vært på samme nivå som i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter har i begge land vært på nivå med andre kvartal i 2016.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 8,3 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal i 2016 var NOK 1,7 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene NOK 14,1 mill (11,6).

Divisjonen har lykkes godt med HMS-arbeidet og innsatsen for å nå konsernets målsetting om 0 skader. I andre kvartal 2017 var det ikke noen fraværsskader ved noen av selskapene, og sykefraværet blir også stadig redusert.

Byggsystemer

Korrigert for påsken var divisjonens samlede aktivitetsnivå høyere enn i 2016. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven for divisjonen samlet NOK 57 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2016. Driftsinntektene for andre kvartal 2016 inkluderer NOK 60 fra den delen av elektrovirksomheten som ble overført til rapporteringsområdet «Øvrige virksomheter» i andre kvartal og senere solgt ut av konsernet i fjerde kvartal 2016.

For Limtrevirksomheten er etterspørselen god innen både standard limtre og prosjekt i begge land. Bruk av limtre er inne i en positiv utvikling, med stadig økende etterspørsel etter bærende konstruksjoner til ulike bygningsformål.

Aktivitetsnivået for Byggmodulvirksomheten i Sverige er fortsatt meget høyt, spesielt innen bolig og prosjektmarkedet. For den norske delen av virksomheten har markedssituasjonen innen boligsegmentet over en tid vært bra, og i løpet av andre kvartal har også etterspørselen innen prosjekt og standard moduler tatt seg opp noe.

For Bygginnredning – Moelven Modus – er etterspørselen god i storbyene Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmø. Dette gjelder både nybygg og ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg). Markedet i den sør-vestre delen av Norge er fortsatt svakt, men i bedring.

Den gjenværende elektrovirksomheten innen divisjonen har ikke lenger noen pågående prosjekter på byggeplass, men det gjenstår å få avklart sluttoppgjøret knyttet til enkelte prosjekter.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. De akkumulerte tallene for 2016 inkluderer også Moelven Elektro AS. Fra og med 1. juni 2016 ble dette selskapet, som utelukkende fokuserte på  vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter, overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter”. Den 1. desember 2016 ble Moelven Elektro AS solgt til Bravida Norge AS, og inngikk ved årsskiftet derfor ikke lenger som en del av konsernet. Foruten denne reorganiseringen og salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Økningen i antall ansatte sammenlignet med samme tid i 2016 skyldes aktivitetsøkningen innen Byggmodulvirksomheten i Sverige. Sykefraværet i andre kvartal var 5,4 prosent (5,0), hvorav 3,1 prosent (2,6) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2017 på 4,5 prosent, men det jobbes fortsatt aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under dette. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 17 (22) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Hittil i år har det vært 40 (44) personskader med påfølgende fravær. I tillegg til reduksjonen i antallet skader, har økt aktivitetsnivå og dermed flere arbeidede timer, bidratt til reduksjonen i H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) sammenlignet med fjoråret. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy.

HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Sistnevnte består av konsernsjef, divisjonssjefer, HR-direktør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet, og er det styrende organet for HMS-arbeidet. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. Alle Moelvens datterselskaper har gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter, men det forventes en mer moderat takt fremover. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige fortsetter den sterke veksten fra foregående år. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget har dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet å ligge på samme nivå som foregående år. Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til tredje kvartal er tilfredsstillende med hensyn på de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

I Sverige er markedet for systeminnredninger i geografien sterkt knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Oslo-regionen sterkt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg nå tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet. 

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 2. kvartal 2017

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for andre kvartal 2017, avsluttet 30. juni 2017, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2016 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for andre kvartal 2017 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2016. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 24. august 2017.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2016.

Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2016, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2016.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2016 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m 3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 210 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.