Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

3. kvartal 2017

Hovedtrekk

Nøkkeltall
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

  • Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 2 440,6 mill (2 358,6) og akkumulert NOK 8 059,5 mill (7 893,5).
  • Driftsresultatet i tredje kvartal ble NOK 38,2 mill (65,9) og akkumulert NOK 295,7 mill (271,3)
  • Driftsresultatet for tredje kvartal er belastet med til sammen NOK 46,1 mill som følge av beslutningen om å avvikle virksomheten ved Moelven Norsälven AB samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen Byggsystemer.
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia.
  • Godt aktvitetsnivå og en god ordrereserve innen Byggsystemer.

Tredje kvartal innebærer redusert markedsaktivitet i ferieperioden på sommeren og deretter en økning når høysesongen innledes mot slutten av kvartalet. Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester utviklet seg som forventet etter dette forløpet også i 2017, og etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester var i sum tilfredsstillende.

På eksportmarkedene hvor omsetningen skjer i EUR har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene for de svenske enhetene, som også står for det meste av eksporten. Prisene på markedet i UK har økt og kompenserer for deler av marginsvekkelsen som følge av GBP-svekkelsen.

Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia var tilfredsstillende, selv om aktivitetsnivået i det svenske markedet er noe lavere enn tidligere.

Den stadig økende interessen for å bygge miljøvennlig og med tre som byggemateriale merkes innen alle tre divisjoner, men kommer tydeligst til syne innen Byggsystemer. Dette gjelder både broer og andre bærende konstruksjoner i limtre og modulbaserte leilighetsbygg. I Sverige har aktivitetsnivået kommet noe ned, men fra et svært høyt nivå. Det norske markedet har hatt en økning i etterspørselen som følge av konjunkturutviklingen generelt samt det store antallet infrastrukturprosjekter.

Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. I både Norge og Sverige har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med tredje kvartal foregående år, men for de norske enhetene har valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk hatt en viss negativ effekt.

Den 25. september besluttet styret i Moelven Norsälven AB å avvikle sagbruksvirksomheten. Dette fordi anleggets tekniske status er av en karakter hvor man selv med betydelige investeringer neppe vil kunne løfte det til å bli et framtidsrettet og lønnsomt anlegg.

Avviklingen av Moelven Norsälven er et ledd i en strukturell helhetsvurdering som er nødvendig for å skape bedre lønnsomhet totalt i Moelven-konsernet.

Totalt vil 42 ansatte bli berørt av nedleggelsen. Produksjonen ved anlegget vil fortsette frem til årsskiftet og det tas sikte på at avviklingen i hovedsak vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2018.

Ved inngangen til september informerte Landbruksdepartementet ledelsen i Moelven Granvin Bruk AS om at bedriften får tilskudd til å bygge tømmerkai, etter at selskapet hadde sendt inn søknaden om støtte sammen med Granvin Kommune, Ulvik Kommune, Voss kommune, Vestskog SA og Nortømmer AS. Det er stor aktivitet i skognæringen på Vestlandet og kaien vil bli en viktig del av infrastrukturen for skogbruket på Voss, den største skogkommunen i Hordaland og regionen rundt.

I september startet også montasjen av verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, i Brumunddal. Moelven Limtre leverer egenproduserte bærekonstruksjoner samt gulvelementer fra Moelven Töreboda Limträ AB til bygget, som når det står ferdig i mars 2019 vil være 81 meter høyt. De 18 etasjene vil gi et samlet areal på 11 300 m² og skal romme både kontorer, leiligheter, hotell, restauranter og fellesarealer.

I løpet av kvartalet tok Moelven Modus i bruk sitt nye Oslokontor. I de lyse og luftige lokalene i et splitter nytt bygg på Alnabru i Oslo har også Moelven Byggmodul et avdelingskontor, i tillegg til at Moelven Wood og Moelven Limtre har innredet et lekkert showroom. Tanken med lokalene er å vise frem mest mulig av Moelvens produkter i et helhetlig miljø og å vise hele spekteret til kundene på tvers av selskaper.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene økte med omkring 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsaken er økte skurlastpriser, endret produktmiks innen Wood, samt høyere aktivitetsnivå innen Byggmoduler.

Driftsresultatet falt med 42,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I driftsresultatet inngår en belastning på til sammen NOK 46,1 mill som ikke er direkte knyttet til driften i perioden. Korrigert for dette økte driftsresultatet med 26,0 prosent. Årsaken til belastningen er beslutningen om å avvikle virksomheten ved Moelven Norsälven AB, som er en del av Timber-divisjonen, samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen Byggsystemer.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 15,0 mill i kvartalet (4,2) og akkumulert NOK 25,7 mill (2,5). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Finansresultatet er positivt påvirket med NOK 9,6 mill som følge av en reversering av tidligere avsatte garantikostnader.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 9,9 mill i kvartalet (19,5) og akkumulert minus NOK 9,0 mill (10,5).

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av tredje kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 87,4 mill (81,1). For årets tre første kvartaler er det gjennomført oppgraderinger og vedlikeholdsinvesteringer på til sammen NOK 236,8 mill (167,1). Investeringene i 2017 øker sammenlignet med 2016, til dels på grunn av prosjekter som har blitt forskjøvet i tid. Avskrivningene i kvartalet, inkludert nedskrivning av anleggsmidlene ved Moelven Norsälven AB, var NOK 88,1 mill (69,2) og akkumulert NOK 223,2 mill (209,5). Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 989,4 mill (5 073,0).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i tredje kvartal var NOK 348,9 mill (291,0), tilsvarende NOK 2,69 per aksje (2,25). Tilsvarende for årets tre første kvartaler var NOK 523,3 mill (290,1), som gir NOK 4,04 (2,24) per aksje.

Utover normale svingninger i arbeidskapitalpostene, skyldes forbedringen sammenlignet med fjoråret hovedsakelig redusert kapitalbinding i prosjekter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 191,2 mill i tredje kvartal (149,4), og akkumulert NOK 76,0 mill (minus 135,7).

Netto rentebærende gjeld var NOK 777,1 mill (1 055,5) ved utgangen av tredje kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 18,8 mill (31,5). Likviditetsreserven var NOK 1 135,4 mill (807,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av tredje kvartal var NOK 1 979,6 mill (1 789,6) som tilsvarer NOK 15,28 (13,81) per aksje. Egenkapitalandelen var 39,7 prosent (35,3). Utbyttet for 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62,2 mill ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I tredje kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK minus 17,8 mill (minus 43,8). Akkumulert er endringen NOK 23,2 mill (minus 86,1). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Timber

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktiviteten og etterspørselen på Timber-divisjonens hovedmarkeder var god i tredje kvartal. Leveransetakten til enkelte land i Nord-Afrika og Asia var fortsatt noe redusert som følge av utfordringer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer, men dette bedret seg mot slutten av kvartalet. Korrigert for at Moelven Tom Heurlin AB ble overført til Wood-divisjonen fra 1. januar 2017, økte leveransevolumene sammenlignet med tredje kvartal foregående år.

Gjennomsnittsprisene var i sum høyere enn i samme periode i fjor, og spesielt EUR-kursen bidrar fortsatt til å opprettholde konkurransekraften. Driftsinntektene målt i NOK påvirkes negativt av at konsolideringskursen for SEK er lavere i inneværende år enn for fjoråret.

Driftsforholdene i kvartalet var stabilt gode. Produksjonsvolumene økte sammenlignet med samme periode i 2016 og foredlingskostnadene ble redusert. Lagerbeholdningene ved utgangen av kvartalet var på et tilfredsstillende nivå.

Den 25. september besluttet styret i Moelven Norsälven AB å legge ned sagbruket. Nedskrivning av anleggsmidler og kostnadsavsetninger knyttet til avviklingen belaster driftsresultatet for kvartalet med til sammen NOK 29,0 mill.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 5,6 mill. Tilsvarende justering i tredje kvartal i 2016 ga en belastning på NOK 4,7 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene NOK 8,0 mill (minus 8,1).

Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. I både Norge og Sverige har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med samme periode i 2016. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med tredje kvartal foregående år, men for de norske enhetene har valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk hatt en viss negativ effekt.

Wood

Wood

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktiviteten og etterspørselen på Wood-divisjonens hovedmarkeder var tilfredsstillende i tredje kvartal. Leveransevolumene i perioden var på nivå med tilsvarende periode i fjor, men endret produktmiks og noe økte gjennomsnittspriser ga likevel økte driftsinntekter. Aktivitetsnivået ved Moelven Tom Heurlin AB, som ble overført til Wood-divisjonen fra Timber-divisjonen fra og med 1. januar 2017, er redusert for at selskapet skal gi tilfredsstillende lønnsomhet.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. Som følge av prisutviklingen på industritre internasjonalt har råstoffkostnaden for disse enhetene økt, og medført et press på marginene innen høyt foredlede varer.

Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. I både Norge og Sverige har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med samme periode i 2016. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med tredje kvartal foregående år, men for de norske enhetene har valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk hatt en viss negativ effekt.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 9,4 mill. Tilsvarende justering i tredje kvartal i 2016 var NOK 8,9 mill. Akkumulert utgjorde prisjusteringene NOK 17,7 mill (10,6).

Driftsforholdene i perioden var gode og gjennom det pågående forbedringsarbeidet har produksjonskostnadene per enhet blitt redusert.

Byggsystemer

Byggsystemer

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Driftsresultatet for tredje kvartal inkluderer kostnadskorrigeringer på totalt NOK 17,2 mill som følge av en avsluttet tvistesak.

For Limtrevirksomheten er etterspørselen god innen både standard limtre og prosjekt i både Norge og Sverige. Bruk av limtre er i en positiv utvikling, med stadig økende etterspørsel etter bærende konstruksjoner til ulike bygningsformål. Etterspørselen fra byggevarehandelen etter standard limtre har blitt noe redusert, men er fortsatt høy. Leveransevolumene økte sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. På det svenske markedet er det likevel et tydelig prispress på grunn av sterk konkurranse.

Etterspørselen etter boliger er fortsatt stor, men utviklingen har nå flatet ut på et høyt nivå.
Aktivitetsnivået for Byggmodulvirksomheten i Sverige er fortsatt meget høyt, spesielt innen bolig og prosjektmarkedet. Innen utleiemoduler er etterspørselen også høy, men konkurransen fra utenlandske aktører øker. For den norske delen av virksomheten er markedssituasjonen innen boligsegmentet fortsatt bra. I tillegg merkes en økt etterspørsel etter prosjekt og standardmoduler som følge av den stigende investeringstakten innen infrastruktur.

For Bygginnredning – Moelven Modus – er etterspørselen god i storbyene Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmö. Dette gjelder både nybygg og ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg). Markedet i den sør-vestre delen av Norge er stadig i bedring. Spesielt i Sverige medfører konjunkturen en økt etablering av konkurrerende selskaper.

Modus merker også nå at interessen for å bygge med tre og å ha synlig tre i de ferdige prosjektene er økende hos både arkitekter og sluttkunder.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Den 1. desember 2016 ble Moelven Elektro AS solgt til Bravida Norge AS, og inngikk ved årsskiftet derfor ikke lenger som en del av konsernet. De akkumulerte tallene for 2016 inkluderer Moelven Elektro AS. Fra og med 1. juni 2016 ble dette selskapet, som utelukkende fokuserte på vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter, overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter”. Foruten denne reorganiseringen og salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Reduksjonen i antall ansatte sammenlignet med samme tid i 2016 skyldes salget av Moelven Elektro AS i fjerde kvartal i 2016. Sykefraværet i tredje kvartal var 5,64 prosent (5,47), hvorav 1,74 prosent (2,86) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2017 på 4,5 prosent. Det jobbes fortsatt aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 12 (11) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Hittil i år har det vært 51 (57) personskader med påfølgende fravær. I tillegg til reduksjonen i antallet skader, har økt aktivitetsnivå og dermed flere arbeidede timer, bidratt til reduksjonen i H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) sammenlignet med fjoråret. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy. 

HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Sistnevnte er det styrende organet for HMS-arbeidet, og består av konsernsjef, divisjonssjefer, HR-direktør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. Alle Moelvens datterselskaper har gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter, men det forventes en mer moderat takt fremover. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige er aktivitetsnivået fortsatt høyt, selv om den sterke veksten viser tegn til utflating innen enkelte markeder. I overkant av 80 prosent av konsernets omsetning skjer i Skandinavia, men både hjemmemarkedene og eksportmarkedene påvirkes positivt når den globale markedsbalansen bedres. Det meste av eksporten går til Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika, samt noe til Asia. I Europa forventes en fortsatt marginalt positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy, men veksten viser tegn til utflating. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om endringene i ROT-fradraget har dempet aktiviteten noe. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som foregående år. Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til fjerde kvartal er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem. 

I Sverige er markedet for systeminnredninger er sterkt i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Oslo-regionen sterkt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg nå tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Styret anser at konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 3. kvartal 2017

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for tredje kvartal 2017, avsluttet 30. september 2017, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2016 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for tredje kvartal 2017 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2016. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 25. oktober 2017.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapet er de samme som i konsernregnskapet for 2016.

Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2016, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2016.

Note 5 – Pensjon og skatt

Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som

regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enheter inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2016 for ytterligere segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og konsernets resultat før skatt. 

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 210 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.