Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

Å lykkes er en helhet

Resultater
Konsernsjef Morten Kristiansen Konsernsjef Morten Kristiansen

Godt resultat for Moelven

I 2017 tjente Moelven NOK 420 millioner på driften. Det er en resultatforbedring på NOK 125 millioner sammenliknet med året før.

Vis mer

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med fjoråret og sier at resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold.


Økte driftsinntektene
For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til NOK 10 768 millioner (NOK 10 310 i 2016) mens de i siste kvartal økte med hele 12 prosent til NOK 2 709 millioner (2 416).

- Driftsinntektene i fjerde kvartal var betydelig høyere enn i tilsvarende periode året før. Hovedårsakene er økte priser på industritre, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia samt høyere aktivitetsnivå innen produktområdene byggmoduler og limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble hele NOK 125 millioner (24) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1), sier Kristiansen.

Har levert
Kristiansen forteller at konsernet har levert i henhold til de strategiske måltall som konsernet har satt.

- Netto rentebærende gjeld var NOK 761 millioner (1 027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 prosent og en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 prosent. Det er en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Det akkumulerte driftsresultatet før avskrivninger er på NOK 716 millioner (602). Mine kolleger i Moelven har all grunn til å være fornøyd med innsatsen, sier Kristiansen.

Godt utgangspunkt
Konsernsjefen sier at Moelvens sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- I tillegg vil det pågående programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsette med uforminsket styrke. Programmet har bidratt og vil fortsatt bidra til økt lønnsomhet i konsernets underliggende drift. Vi har soliditet og langsiktig likviditetstilgang som er tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Hovedtrekk

Nøkkeltall
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

  • Driftsinntektene i fjerde kvartal økte med 12 prosent til NOK 2 708,9 mill (2 416,2). For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til 10 768,4 mill (10 309,7).
  • Driftsresultatet i fjerde kvartal ble NOK 124,7 mill (23,7).
  • For året samlet ble driftsresultatet NOK 420,4 mill (295,0).
  • Avkastning på sysselsatt kapital for året ble forbedret til 14,2 prosent (9,9)
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia.
  • Godt aktivitetsnivå og en god ordrereserve innen Byggsystemer.

Kvartalet medførte et høyt aktivitetsnivå med en sesongmessig normal nedgang i desember. Leveransevolumene for industritre var høyere en samme periode i 2016. Etterspørsel og priser internasjonalt har vært tilfredsstillende. Valutaforholdene, spesielt mot EUR, bidrar fortsatt til gode marginer for de eksportrettede enhetene. Disse er hovedsakelig tilhørende divisjon Timber. Aktiviteten på UK-markedet er fortsatt god, og dette er et viktig eksportmarked for Moelven.

I Storbritannia har ferdigvareprisene i GBP økt, og kompenserer dermed fortsatt for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen. Aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia har vært god. I Sverige har ROT-markedet bremset noe opp gjennom året som følge av endrede skatteregler, men totalt sett ligger etterspørselen likevel på et tilfredsstillende nivå.

Innen boligbygging er aktivitetsnivået fortsatt høyt, men har kommet ned til et mer normalt nivå i løpet av andre halvår. Aktiviteten innen næringseiendom er fortsatt på et høyt nivå, men med sterk konkurranse og et visst press på prisene.

Tilgangen på sagtømmer var ved inngangen til kvartalet noe redusert i enkelte geografier på grunn av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg gjennom perioden og tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. For de norske enhetene var sagtømmerprisene noe høyere enn i tilsvarende periode i 2016, mens nivået for de svenske enhetene var uendret. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med fjerde kvartal foregående år.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i fjerde kvartal var fortsatt betydelig høyere enn nivået i tilsvarende periode i 2016. Hovedårsakene er økte priser på industritre, endret produktmiks innen Wood, samt høyere aktivitetsnivå innen Byggmoduler og Limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 124,7 mill (23,7) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1,0). Driftsresultatet for fjerde kvartal i 2016 inkluderer en nedskrivning av anleggsmidler innen divisjon Timber på NOK 16,5 mill samt en nedvurdering av prosjektporteføljen innen Byggsystemer på NOK 40,0 mill som ikke var med i kvartalsrapport 4-2016 men ble gjennomført i endelig årsregnskap. For året samlet ble driftsresultatet NOK 420,4 mill (295,0) og driftsmarginen 3,9 prosent (2,9).


I akkumulert driftsresultat inngår en belastning fra tredje kvartal på til sammen NOK 46,1. Bakgrunnen for posten er beslutningen om å avvikle Moelven Norsälven AB fra årsskiftet, samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen Byggsystemer.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 16,4 mill i kvartalet (6,0) og totalt for året NOK 39,7 mill (9,0). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Akkumulert finansresultat er positivt påvirket med NOK 9,6 mill som følge av en reversering av tidligere avsatte garantikostnader.
Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde minus NOK 13,7 mill i kvartalet (4,1) og akkumulert minus NOK 4,7 mill (14,6).

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 120,2 mill (108,0). For året samlet er det gjennomført oppgraderinger og vedlikeholdsinvesteringer på til sammen NOK 357,0 mill (275,2). Økningen i investeringene i 2017 sammenlignet med 2016 skyldes til dels investeringsprogrammet i konsernets gjeldende strategiplan og til dels gjennomføring av prosjekter som har blitt forskjøvet i tid. Avskrivningene i kvartalet var NOK 72,5 mill (97,1). Avskrivningene i fjerde kvartal 2016 inkluderer en nedskrivning av anleggsmidlene ved Moelven Tom Heurlin AB med NOK 16,5 mill. Totalt for året var avskrivingene MNOK 295,7 (306,6). Årets avskrivninger inkluderer en nedskrivning av anleggsmidlene ved Moelven Norsälven AB på NOK 17,6 mill. Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5045,9 mill (4 766,8).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i fjerde kvartal var NOK 142,7 mill (131,4), tilsvarende NOK 1,10 per aksje (1,01). Tilsvarende for året samlet var NOK 666,0 mill (421,5), som gir NOK 5,14 (3,25) per aksje. Utover resultatet og normale svingninger i arbeidskapitalpostene, skyldes forbedringen sammenlignet med fjoråret hovedsakelig redusert kapitalbinding i prosjekter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 41,47 mill i kvartalet (13,79), og akkumulert NOK 34,52 mill (minus 121,88).

Netto rentebærende gjeld var NOK 760,5 mill (1 026,9) ved årsskiftet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 19,8 mill (22,3). Likviditetsreserven inkludert kortsiktige trekkrettigheter var NOK 1 172,0 mill (874,7). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av året var NOK 2 092,6 mill (1 813,4) som tilsvarer NOK 16,15 (14,00) per aksje. Egenkapitalandelen var 41,5 prosent (38,0). Utbyttet for 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62,2 mill ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I fjerde kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 17,8 mill (18,7). Akkumulert er endringen NOK 40,9 mill (minus 67,4). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Timber
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Den høye markedsaktiviteten og gode etterspørselen på Timber-divisjonens hovedmarkeder fortsatte i fjerde kvartal. Utfordringene med leveranser til Nord-Afrika og Asia knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer ble i hovedsak løst ved utgangen av tredje kvartal. Avviklingen av Moelven Norsälven AB medførte imidlertid en reduksjon i leveransevolumene mot slutten av året. Til tross for dette, samt at tallene for 2016 inkluderer Moelven Tom Heurlin AB som ble overført til divisjon Wood fra 1. januar 2017, var leveransevolumene i fjerde kvartal likevel høyere enn i samme periode i 2016. Gjennomsnittsprisene var i sum høyere enn i fjerde kvartal året før, samtidig som spesielt EUR-kursen fortsatt bidrar til å opprettholde konkurransekraften på eksportmarkedene.

Driftsforholdene i kvartalet var stabilt gode, men produksjonsvolumene var noe lavere enn i tilsvarende periode i 2016. Delvis skyldes dette avviklingen av Moelven Norsälven AB, i tillegg til at enkelte andre enheter på svensk side produksjonsmessig hadde en noe svakere utvikling enn forventet.

Tilgangen på sagtømmer var ved inngangen til kvartalet noe redusert i enkelte geografier på grunn av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg gjennom perioden og tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. For de norske enhetene var sagtømmerprisene noe høyere enn i tilsvarende periode i 2016, mens nivået for de svenske enhetene var uendret. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med fjerde kvartal foregående år.

Resultatet for fjerde kvartal i 2016 er belastet med en nedskrivning på NOK 16,5 mill som følge av omstruktureringen av Moelven Tom Heurlin AB før overføringen til divisjon Wood.

Akkumulerte tall for 2017 inkluderer nedskrivning av anleggsmidler og kostnadsavsetninger fra tredje kvartal knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB med til sammen NOK 29,0 mill.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 9,5 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2016 var NOK 6,0 mill. Totalt for året utgjorde prisjusteringene NOK 15,1 mill (minus 1,6).

Flere enheter har forbedret sin effektivitet gjennom det kontinuerlig pågående forbedringsarbeidet. Det er likevel fortsatt enheter med utilfredsstillende resultater, og forbedringsarbeidet fortsetter med høy intensitet for å bringe også disse opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Wood

Wood
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktiviteten og etterspørselen på Wood-divisjonens hovedmarkeder var tilfredsstillende i fjerde kvartal, og utviklet seg som normalt for sesongen med en viss nedgang mot årsskiftet. Aktivitetsnivået ved Moelven Tom Heurlin AB, som ble overført til Wood-divisjonen fra Timber-divisjonen fra og med 1. januar 2017, er redusert sammenlignet med tidligere år for at selskapet skal passe inn i divisjonens markedsstrategi og samtidig gi tilfredsstillende lønnsomhet. Leveransevolumene i kvartalet var noe under tilsvarende periode i fjor, men endret produktmiks og økte gjennomsnittspriser ga likevel økte driftsinntekter.
Driftsforholdene i perioden var gode og gjennom det pågående forbedringsarbeidet har foredlingskostnadene blitt redusert sammenlignet med fjerde kvartal i 2016. Forbedringene i driftsinntekter og foredlingskostnader har imidlertid ikke vært tilstrekkelige til å kompensere for økningen i råstoffkostnadene.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. Som følge av prisutviklingen på industritre internasjonalt har råstoffkostnaden for disse enhetene økt, og medført et press på marginene innen høyt foredlede varer.

Tilgangen på sagtømmer var ved inngangen til kvartalet noe redusert i enkelte geografier på grunn av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg gjennom perioden og tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor. For de norske enhetene var sagtømmerprisene noe høyere enn i tilsvarende periode i 2016, mens nivået for de svenske enhetene var uendret. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med fjerde kvartal foregående år.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 6,9 mill. Tilsvarende justering var ikke nødvendig i fjerde kvartal i 2016. Akkumulert utgjorde prisjusteringene NOK 24,6 mill (10,6).

Det finnes fortsatt enheter med utilfredsstillende inntjening, og forbedringsarbeidet for å bringe disse opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå fortsetter med høy prioritet inn i 2018.

Byggsystemer

Byggsystemer
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Økningen i driftsinntekter sammenlignet med fjerde kvartal i 2016 skyldes økt aktivitet innen Limtre og Byggmodul i både Norge og Sverige. Ordrereserven for divisjonen samlet var god ved utgangen av kvartalet, men riktignok lavere enn på samme tid i 2016. Den sesongmessig normale nedgangen fra utgangen av tredje kvartal var imidlertid mindre enn i fjerde kvartal i 2016.
Forbedringen i driftsresultat i kvartalet sammenlignet med fjoråret skyldes forbedret resultat innen Byggmodul. Akkumulert driftsresultatet er belastet med kostnadskorrigeringer på totalt NOK 17,2 mill som følge av en avsluttet tvistesak.

For Limtrevirksomheten er etterspørselen god innen både standard limtre og prosjekt i både Norge og Sverige. Produksjonskapasiteten med dagens driftsform er tilnærmet fullt utnyttet. Bruk av limtre er i en positiv utvikling, med stadig økende etterspørsel etter bærende konstruksjoner til ulike bygningsformål. Etterspørselen fra byggevarehandelen etter standard limtre har blitt noe redusert, men er fortsatt høy. Leveransevolumene økte sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. På det svenske markedet er det likevel fortsatt et markant prispress på grunn av sterk konkurranse.

Aktivitetsnivået for Byggmodulvirksomheten i Sverige er fortsatt meget høyt. Spesielt innen bolig og prosjektmarkedet, selv om etterspørselen etter boliger er redusert til et mer normalt nivå. Innen utleiemoduler er etterspørselen også høy, men konkurransen fra utenlandske aktører øker. For den norske delen av virksomheten er markedssituasjonen innen boligsegmentet fortsatt bra. I tillegg merkes en økt etterspørsel etter prosjekt og standardmoduler som følge av den stigende investeringstakten innen infrastruktur.

For Bygginnredning – Moelven Modus – er etterspørselen god innen både nybygg og ROT-markedet (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg), men med sterk konkurranse. Spesielt gjelder dette i storbyene Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmö. I Sverige har det vært en økt etablering av konkurrerende selskaper, noe som har bidratt til ytterligere press på prisene.

Vektleggingen av bærekraftige og klimasmarte løsninger bidrar til at interessen for å bygge med tre og å ha synlig tre i de ferdige prosjektene er økende hos både arkitekter og sluttkunder.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter
* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Den 1. desember 2016 ble Moelven Elektro AS solgt til Bravida Norge AS, og inngikk ved årsskiftet derfor ikke lenger som en del av konsernet. De akkumulerte tallene for 2016 inkluderer Moelven Elektro AS. Fra og med 1. juni 2016 ble dette selskapet, som utelukkende fokuserte på vedlikeholdskontrakter samt små og mellomstore prosjekter, overført til rapporteringsområdet “Øvrige virksomheter”.

Foruten denne reorganiseringen og salget av virksomhet, skyldes variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden

Ansatte

Sykefraværet i fjerde kvartal var 5,35 prosent (5,57), hvorav 3,53 prosent (2,72) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2017 på 4,5 prosent. Det jobbes aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 22 (17) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. For året samlet har det vært 73 (74) personskader med påfølgende fravær. Det har kun vært en liten reduksjonen i antallet skader, men på grunn av at økt aktivitetsnivå har medført flere arbeidede timer, har H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) blitt redusert fra 12,8 i 2016 til 12,4 i 2017. Nivået er likevel uakseptabelt høyt. Moelvens målsetting er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy.

HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Sistnevnte er det styrende organet for HMS-arbeidet, og består av konsernsjef, divisjonssjefer, HR-direktør og to tillitsvalgte som representerer henholdsvis byggsiden og den tremekaniske delen av konsernet. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. Alle Moelvens datterselskaper har gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige er aktivitetsnivået fortsatt høyt, selv om den sterke veksten viser tegn til utflating innen enkelte markeder. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Skandinavia forventes etterspørselen etter videreforedlede varer i sum å bli på nivå med 2017, men med regionale forskjeller. Det er også hensyntatt en viss mulighet for at boligbyggingen kan falle noe. I Norge forventes byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy, men veksten viser tegn til utflating. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2017.
Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2018 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

I Sverige er markedet for systeminnredninger sterkt i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Oslo-regionen sterkt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg nå tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. For 2018 forventer styret et aktivitetsnivå og resultat på nivå med 2017. Avkastning på sysselsatt kapital ble 14,2 prosent i 2017, en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter derfor med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser at soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 4. kvartal 2017

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for fjerde kvartal 2017, avsluttet 31. desember 2017, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2016 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2017 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2016. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 31. januar 2018.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2017 er de samme som i konsernregnskapet for 2016. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2016, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2016.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2016 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m3fub kommer cirka 40 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på 210 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.