Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

1. kvartal 2018

Hovedtrekk

  • Driftsinntektene i første kvartal økte til NOK 2 717,6 mill (2 677,5).
  • Driftsresultatet falt til NOK 89,1 mill (101,4).
  • Avkastning på sysselsatt kapital forbedret til 13,6 prosent (12,3).
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Leveransevolumene til byggevarehandelen noe lavere enn normalt .
  • Tilfredsstillende aktivitetsnivå innen Byggsystemer.
  • Fortsatt uakseptabel høy skadefrekvens.

Interessen for bærekraftige og klimasmarte løsninger bidrar til at etterspørselen etter tre som byggemateriale er økende. Dette er igjen en viktig årsak til den solide etterspørselen etter industritre på det internasjonale markedet. For konsernets eksportrettede enheter, som hovedsakelig tilhører divisjon Timber, bidrar også valutasituasjonen fortsatt til å opprettholde god konkurransekraft på eksportmarkedene.

Aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia, som er divisjon Woods hovedmarked, var noe lavere enn forventet i første kvartal. Foruten en normal sesongmessig nedgang, skyldes dette blant annet at mange regioner har hatt en kaldere og mer snørik vinter enn på lenge. I tillegg er det underliggende generelle aktivitetsnivået noe redusert sammenlignet med første kvartal i 2017. I vintersesongen er en nedgang i aktivitetsnivået for prosjektvirksomheten innen Byggsystem- divisjonen normalt, men også her har årets lavsesong vært noe roligere enn vanlig. Aktivitetsnivået innen boligbyggingen er fortsatt høyt, men har kommet ned til et mer normalt nivå.

Tilgangen på sagtømmer har vært tilfredsstillende i perioden, selv om store snømengder har gitt visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var i sum noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. For de norske enhetene har prisene for flis- og fiberprodukter økt noe sammenlignet med første kvartal i fjor, mens prisene i Sverige var på nivå med fjoråret. 

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene økte sammenlignet med samme periode i fjor som følge av godt aktivitetsnivå innen Timber og økte markedspriser for skurlast. Driftsresultatet for konsernet samlet falt likevel noe som følge av reduserte marginer og volumer innen Wood og Byggsystemer.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 11,5 mill i kvartalet (7,0). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 34,0 mill i kvartalet (minus 4,1). Beløpet inkluderer basisswap- effekter på NOK 26,3 mill (minus 2,6). Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av første kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 108,7 mill (60,3). Investeringene i 2018 vil øke sammenlignet med 2017. Dette er hovedsakelig en konsekvens av investeringsprogrammet i konsernets gjeldende strategiplan. Avskrivningene i kvartalet var NOK 71,0 mill (66,8).

Ved utgangen av første kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 271,4 mill (5 183,0).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i første kvartal var minus NOK 223,3 mill (minus 87,7), tilsvarende minus NOK 1,72 per aksje (minus 0,68). Endringen sammenlignet med samme periode i fjor skyldes naturlige svingninger i arbeidskapitalpostene, samt marginalt svekket inntjening. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 355,3 mill (minus 231,5).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 092,1 mill (1 170,1) ved utgangen av kvartalet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 19,8 mill (22,3). Likviditetsreserven var NOK 792,8 mill (737,6). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var NOK 2 092,6 mill (1 888,6) som tilsvarer NOK 16,15 (14,58) per aksje. Egenkapitalandelen var 39,7 prosent (36,4). Det foreslåtte utbyttet for 2017 på NOK 0,68 per aksje, totalt NOK 88,1 mill vil, forutsatt vedtak på ordinær generalforsamling den 25. april, først bli belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I første kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK minus 66,0 mill (pluss 9,9). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen. Egenkapitalandelen i prosent er derfor mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Etterspørselen på det skandinaviske hjemmemarkedet var god i første kvartal, selv om en kald og snørik vinter har satt begrensninger for aktiviteten i enkelte kundesegmenter. På det internasjonale skurlastmarkedet fortsetter den økende interessen for tre som byggemateriale å påvirke etterspørselen positivt. Kombinert med lave ferdigvarelagre hos produsentene har dette gitt en økning i skurlastprisene. Også i Midt-Østen, Nord-Afrika og Asia er aktivitetsnivået høyt og etterspørselen god. Leveransevolumene var noe lavere enn i første kvartal i 2017. Dette skyldes blant annet at det i første kvartal 2018 er en produksjonsenhet mindre i divisjonen etter at produksjonen ved Moelven Norsälven AB ble avviklet i fjerde kvartal i 2017. Valutaforholdene bidrar fortsatt positivt til konkurransekraften på eksportmarkedene.

Produksjonsvolumet var lavere i første kvartal enn i samme periode i fjor. Foruten den nevnte avviklingen av Moelven Norsälven AB skyldes dette i stor grad at den kalde og snørike vinteren har gitt produksjonsutfordringer. Dette har igjen medført økte foredlingskostnader.
Den 30. mars oppsto en brann i bioenergianlegget på Moelven Valåsen AB. I begynnelsen av april kom en reserveløsning på plass og produksjonen går som normalt.

Tilgangen på sagtømmer har vært tilfredsstillende i perioden, selv om store snømengder har gitt visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. For de norske enhetene har prisene for flis- og fiberprodukter økt noe sammenlignet med første kvartal i fjor, mens prisene i Sverige var på nivå med fjoråret.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 1,8 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2017 var NOK 1,2 mill.

Wood

På grunn av en kald og snørik vinter utviklet kvartalet seg noe svakere enn ventet. Særlig gjelder dette i Norge, hvor også påsken har en større påvirkning enn ellers i Skandinavia. Med unntak av eksporten av industritre fra de kombinerte enhetene, ble leveransevolumene lavere enn tilsvarende periode i 2017, med størst nedgang innen byggtresegmentet. Ferdigvareprisene har steget sammenlignet med første kvartal i 2017. Ytterligere ferdigvareprisøkninger, som følger utviklingen i skurlastprisene internasjonalt, er varslet og trer i kraft fra og med andre kvartal. Vinteren har medført mer utfordrende driftsforhold enn det som har vært normalt de siste årene. Som følge av dette har driftskostnadene økt og produktiviteten vært noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. Som følge av prisutviklingen på industritre internasjonalt har råstoffkostnaden for disse enhetene økt, og medført et press på marginene innen høyt foredlede varer.
Tilgangen på sagtømmer har vært tilfredsstillende i perioden, selv om de store snømengdene har gitt visse logistikkutfordringer i enkelte regioner. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. For de norske enhetene har prisene for flis- og fiberprodukter økt noe sammenlignet med første kvartal i fjor, mens prisene i Sverige var på nivå med fjoråret.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en prisjustering på beholdninger på tilsammen NOK 9,7 mill. Tilsvarende justering i første kvartal i 2017 var NOK 5,8 mill.

Det finnes fortsatt enheter med utilfredsstillende inntjening, og forbedringsarbeidet for å bringe disse opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå fortsetter med høy prioritet. 

Byggsystemer

Reduksjonen i driftsinntekter skyldes i hovedsak noe redusert aktivitet innen Limtre og Modus. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven for divisjonen samlet NOK 162 mill lavere enn på samme tid i 2017, men fortsatt bredt fundert og på et tilfredsstillende nivå.

For Limtrevirksomheten har første kvartal vært preget av lavere aktivitet for både standard limtre og prosjekter. Den norske delen av virksomheten har også produsert mye til prosjekter som ikke er avsluttet. Generelt er markedssituasjonen god, men vinteren har medført en viss nedgang i aktivitetsnivået og forskjøvet noen prosjektleveranser. Markedsprisene er til en viss grad preget av økt konkurranse om markedsandeler.

Byggmodulvirksomheten har fortsatt et godt aktivitetsnivå innen alle markedssegmenter i Norge og Sverige, selv om enkelte prosjekter har blitt forskjøvet i tid på den svenske siden.

Moelven Modus – Bygginnredning – opplever fortsatt et marked med tilfredsstillende aktivitet, men med sterk konkurranse. Spesielt gjelder dette i storbyene. I Sverige har det vært en økt etablering av konkurrerende selskaper, noe som også har bidratt til ytterligere press på prisene.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhets- området. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden. 

Ansatte

Sykefraværet i første kvartal var 6,3 prosent (5,8), hvorav 2,6 prosent (2,1) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2018 på 4,5 prosent. Det jobbes aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Det var 22 (23) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Det har kun vært en liten reduksjonen i antallet skader, men den fallende trenden kombinert med flere arbeidede timer, gjør at rullerende 12 måneders H1-verdi (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) har blitt redusert til 12,3 ved utgangen av første kvartal i 2018 mot 12,7 på samme tid i 2017. Moelvens overordnede målsetting innen sikkerhetsarbeidet er at ingen skal skade seg på jobb, og skadefrekvensen er dermed fortsatt uakseptabelt høy. HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen.

Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. I medarbeiderundersøkelser som ble gjennomført i 2017 kom det frem at det er behov for enda tydeligere ledelse i sikkerhetsarbeidet. Det settes derfor i 2018 ekstra ressurser inn på tiltak rettet mot ansatte med lederansvar. Alle Moelvens datterselskaper har gjennomført kurs i “Tydelig HMS-ledelse” for alle med drifts- og personalansvar, samt tillitsvalgte og hovedverneombud.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige er aktivitetsnivået fortsatt høyt, selv om den sterke veksten flater ut innen enkelte markeder. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt. Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med 2017, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy, men veksten flater ut. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2017.

Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til andre kvartal 2018 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.
For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.
I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

I Sverige er markedet for systeminnredninger sterkt i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Oslo-regionen sterkt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg nå tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. For 2018 forventer styret et aktivitetsnivå og resultat på nivå med 2017. Avkastning på sysselsatt kapital, beregnet på 12 måneders rullerende basis, var 13,6 prosent ved utgangen av første kvartal. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Selv om resultatet for 2017 ble 14,2 prosent, er det fortsatt potensiale for å gjøre det bedre. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter derfor med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 1. kvartal 2018

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for første kvartal 2018, avsluttet 31. mars 2018, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2017 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for første kvartal 2018 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2017. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 25. april 2018.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2018 er de samme som i konsernregnskapet for 2017, med unntak av prinsipper knyttet til IFRS 9 og IFRS 15 som ble implementert 1.1.2018. Endringer i regnskapsprinsipper som følge av IFRS 9 og IFRS 15 er beskrevet i konsernregnskapets note 3. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2017, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2017.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.
Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter 

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 - Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2017 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m3fub kommer cirka 43 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på ca. 230 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.