Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

2. kvartal 2018

Hovedtrekk

  • Driftsinntektene i andre kvartal økte til NOK 3 055,7 mill (2 941,5).
  • Driftsresultatet økte til NOK 219,8 mill (156,1).
  • Avkastning på sysselsatt kapital forbedret til 15,7 prosent (11,7).
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Leveransevolumene til byggevarehandelen på normalt nivå for sesongen.
  • Tilfredsstillende aktivitetsnivå innen Byggsystemer.
  • Uakseptabelt høy skadefrekvens.

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har samlet sett vært normal og på et tilfredsstillende nivå, selv om høysesongen innen byggevarehandelen i Norge og Sverige kom noe senere i gang enn vanlig. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor økte leveransevolumene i inneværende år, men korrigert for at påsken i 2017 falt i andre kvartal har aktivitetsnivået i sum vært tilnærmet likt.

Tilgangen på sagtømmer var god i andre kvartal. Det generelt tørre været med tilhørende skogbrannfare har ikke påvirket forsyningssituasjonen i vesentlig grad i perioden. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var i sum noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. I både Sverige og Norge har prisene for flis- og fiberprodukter økt sammenlignet med andre kvartal i fjor.


I mai ble 24 av totalt 96 ansatte ved Moelven Byggmodul ABs anlegg i Sandsjöfors varslet om oppsigelser. Årsaken er behovet for kapasitetstilpasning i en periode med noe redusert etterspørsel i markedet generelt kombinert med forsinkelser i flere prosjekter på vei ut på markedet.

Ved Moelven Våler AS er moderniseringsprosjektet for tømmersorteringen godt i gang.
Konsernet satser 58 millioner kroner på prosjektet, som også har fått støtte av Innovasjon Norge. Norwegian Wood Cluster er også involvert i prosjektet. En sentral del i moderniseringen er røntgenteknologien som tas i bruk. Gjennom mer informasjon om blant annet kvistegenskaper, kvistavstand, kjerneved og avstanden mellom årringene, vil tømmeret kunne sorteres bedre og dermed øke både markedstilpasning og ressursutnyttelse. Foruten rene driftsmessige fordeler med ny tømmersortering, gir investeringen dermed også sagbruket et solid løft i en enda mer bærekraftig retning.

Bærekraft er en av grunnverdiene som Moelven er basert på, og har høy prioritet i utviklingen av konsernet. Et viktig område for å få dette til er å ta i bruk ny teknologi og å utnytte de mulighetene som ligger i nye digitale løsninger. I prosjektet «Det Smarte Digitale Sagbruket», hvor Moelven sammen med et knippe teknologipartnere arbeider med å knytte hele verdikjeden ved et sagbruk opp i en og Big Data-løsning. Sanntidsoppdaterte data fra alle underliggende systemer og maskiner hentes opp i et og samme system, hvor avanserte analyse- og maskinlæringsteknologier utnytter informasjonen på måter man ikke har vært i stand til tidligere. Det har allerede blitt identifisert mønstre og fremkommet resultater som vil bli presentert på Trä & Teknik-messen i Gøteborg i slutten av august. Prosjektet avsluttes i løpet av høsten 2018, og vil på sikt danne malen for utrulling tilsvarende løsninger ved flere av konsernets selskaper.
Den 30. juni 2018 kjøpte Moelven samtlige aksjer i selskapet Broberg Skogs AB i Torsby i Sverige fra SB Skog AS. Selskapet jobber med virkesinnkjøp og skogsforvaltning i nordre Värmland, som er et viktig område for Moelven. Selskapet vil med sitt nettverk og kompetanse bli en viktig bidragsyter for konsernets sagbruk i regionen, og et godt supplement til Moelven Skogs virksomhet. Selskapet har fem ansatte.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i kvartalet økte sammenlignet med andre kvartal i 2017. Bakgrunnen er økte ferdigvarepriser for både industritre og videreforedlede trevarer. Industritre er hovedproduktet for Timberdivisjonen, og økende priser er en viktig årsak til resultatforbedringen for både konsernet og divisjonen isolert. Industritre er en viktig innsatsfaktor for mange av selskapene innen Wood og Byggsystemer, og prisutviklingen for industritre er dermed også en av årsakene til økte råstoffkostnader innen disse divisjonene.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 30,3 mill i kvartalet (10,7) og for første halvår NOK 41,8 mill (17,7). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 16,0 mill i kvartalet (pluss 3,3) og for første halvår NOK 50,0 mill (minus 0,9). For andre kvartal inkluderer beløpene basisswap-effekter på NOK 0,1 mill (minus 3,4) og for første halvår NOK 26,4 mill (minus 6,0). Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av andre kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 82,7 mill (89,1) og akkumulert for første halvår NOK 191,4 mill (149,4). Økningen i investeringstakten skjer i henhold til investeringsprogrammet i konsernets langsiktige strategi. Avskrivningene i kvartalet var NOK 69,8 mill (68,3) og akkumulert for første halvår NOK 140,8 mill (135,1). Ved halvårsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 433,0 mill (5 428,3).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i andre kvartal var NOK 340,9 mill (262,2), tilsvarende NOK 2,63 per aksje (2,02). Tilsvarende for første halvår var NOK 117,6 mill (174,5), som gir NOK 0,91 (1,35) per aksje. Endringen sammenlignet med fjoråret skyldes naturlige svingninger i arbeidskapitalposter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 105,0 mill i andre kvartal (125,4), og minus NOK 250,3 mill akkumulert (minus 154,7).

Netto rentebærende gjeld var NOK 924,2 mill (1 037,1) ved utgangen av andre kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 14,1 mill (18,8). Likviditetsreserven var NOK 936,9 mill (888,6). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal var NOK 2 143,0 mill (1 964,8) som tilsvarer NOK 16,54 (15,17) per aksje. Egenkapitalandelen var 39,4 prosent (36,2). Utbyttet for foregående år på NOK 0,68 (0,48) per aksje, totalt NOK 88,1 mill (62,2) ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I andre kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på minus NOK 32,0 mill (pluss 31,3). Akkumulert var endringen minus NOK 98,0 mill (pluss 41,1). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Timber

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktivitet og etterspørsel på divisjonens hovedmarkeder var god i andre kvartal.

Internasjonalt påvirkes etterspørselen positivt av aktivitetsnivået i verdensøkonomien generelt. I tillegg til å være et godt byggemateriale som etterspørres i stadig større grad, er tre mye brukt som emballasjemateriale. Den gode etterspørselen etter samtlige kvaliteter og sortimenter, kombinert med lave lagernivåer i produsentleddet ga også i andre kvartal en økning i prisene på industritre. Dette er hovedårsaken til økningen i driftsinntekter sammenlignet med samme periode i 2017. Leveransevolumene var noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor, blant annet på grunn av at driften ved Moelven Norsälven AB ble avviklet i fjerde kvartal i 2017.

Valutaforholdene bidrar fortsatt positivt til konkurransekraften på eksportmarkedene.

Driftsforholdene i kvartalet var gode, og bidro sammen med gjennomføring av interne forbedringstiltak til en bedring av foredlingskostnadene. Etter brannen i bioenergianlegget på Moelven Valåsen AB ved utgangen av første kvartal, ble det etablert en reserveløsning med oljefyring for at produksjonen skulle kunne gå som normalt. Reserveløsningen ble benyttet i april og mai inntil bioenergianlegget var ferdig utbedret og ble tatt i bruk igjen i begynnelsen av juni.
For divisjonen sett under ett er markedsutvikling, valutaforhold og gjennomføring av interne forbedringstiltak hovedforklaringene til at resultat og kontantstrøm er betydelig forbedret.

Tilgangen på sagtømmer var god i andre kvartal. Det generelt tørre været med tilhørende skogbrannfare har ikke påvirket forsyningssituasjonen i vesentlig grad i perioden. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var i sum noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. I både Sverige og Norge har prisene for flis- og fiberprodukter økt sammenlignet med andre kvartal i fjor.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 5,4 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal i 2017 var NOK 2,4 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene NOK 7,2 mill (3,6).

Wood

Etter en litt svak start, tok markedsaktiviteten og etterspørselen seg opp og leveransevolumene i kvartalet endte noe over tilsvarende periode i 2017. Akkumulert var leveransevolumene ved utgangen av kvartalet på nivå med samme tid foregående år. Ferdigvareprisene økte også sammenlignet med andre kvartal i fjor. 
Driftsforholdene i kvartalet var gode, og bidro sammen med gjennomføring av interne forbedringstiltak til en bedring av foredlingskostnadene. Den nye flomvollen ved Moelven Trysil AS medførte at selskapet unngikk produksjonsstans da vårflommen i Trysil-elva nådde et nivå som tidligere ville medført oversvømmelse og erfaringsmessig inntil to ukers stopp i produksjonen.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. Som følge av prisutviklingen på industritre internasjonalt har råstoffkostnaden for disse enhetene økt, og medført et press på marginene for foredlede varer.

Tilgangen på sagtømmer var god i andre kvartal. Det generelt tørre været med tilhørende skogbrannfare har ikke påvirket forsyningssituasjonen i vesentlig grad i perioden. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var i sum noe høyere enn på samme tid i fjor, og tilfredsstillende med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger. Prisene for sagtømmer var høyere enn i tilsvarende periode i 2017. I både Sverige og Norge har prisene for flis- og fiberprodukter økt sammenlignet med andre kvartal i fjor.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i kvartalet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 24,9 mill. Tilsvarende justering i andre kvartal i 2017 var NOK 8,3 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene NOK 34,6 mill (14,1).

Byggsystemer

Korrigert for at påsken falt i andre kvartal i 2017 og første kvartal i 2018, var divisjonens samlede aktivitetsnivå i kvartalet uendret. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var NOK 479 mill lavere enn på samme tid foregående år, men fortsatt bredt fundert på et tilfredsstillende nivå. Hovedårsaken til nedgangen er en noe avventende markedssituasjon i Sverige.

For Limtrevirksomheten er etterspørselen fortsatt god, i stor grad drevet av økende fokus på klimasmarte løsninger. I Norge er det også en betydelig aktivitet innen infrastruktur, noe som igjen gir god etterspørsel etter limtrebroer. I andre kvartal ble virksomheten resultatmessig preget av prispress på svensk side, økte råvarepriser og kostnadsoverskridelser i enkelte prosjekter. For virksomheten i Sverige har utfordringer knyttet til råvareforsyningen i tillegg medført en utilfredsstillende utnyttelse av produksjonskapasiteten.
Innen Byggmodulvirksomheten er aktivitetsnivået fortsatt bra. En noe svakere konjunktursituasjon i Sverige kompenseres delvis av økende interesse for å bygge med tre og moduler. I mai ble 24 av totalt 96 ansatte ved Moelven Byggmodul ABs anlegg i Sandsjöfors varslet om oppsigelser. Årsaken er behovet for kapasitetstilpasning i en periode med noe redusert etterspørsel i markedet generelt kombinert med forsinkelser i flere prosjekter på vei ut på markedet.

Virksomheten har i kvartalet hatt utilfredsstillende resultater fra grunnarbeider på byggeplass. Dette er arbeider som hovedsakelig utføres av underentreprenører. Et viktig satsningsområde fremover derfor å øke kompetansen på dette området, samt bedre kvalitetssikringen av hele prosessen fra prosjektering til sluttbesiktigelse.
For innredningsvirksomheten – Moelven Modus – er etterspørselen fortsatt god i storbyene i Norge og Sverige, samt i Sør-Norge. Prisene er imidlertid under press, spesielt i Sverige er markedet preget av en viss avventende holdning. Etter flere år med lønnsom vekst fokuserer virksomheten på kompetanseutvikling og konsolidering av den organisasjonen som har blitt bygget opp.

Divisjonens resultater innen HMS, og da spesielt skadefrekvensen, har ikke vært tilfredsstillende. Innsatsen innen HMS-arbeidet intensiveres derfor ytterligere, noe som forventes å gi positive effekter også på lønnsomheten generelt.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhets-området. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Sykefraværet i andre kvartal var 5,2 prosent (5,4), hvorav 2,6 prosent (3,1) er langtidsfravær. Mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2018 på 4,5 prosent. Det jobbes aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.


Det var 20 (17) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Hittil i år har det vært 42 fraværsskader (40). H1-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidede timer) beregnet på 12 måneders rullerende basis økte til 13,0 ved utgangen av andre kvartal i 2018 mot 11,4 på samme tid i 2017. Moelvens overordnede målsetting innen sikkerhetsarbeidet er at ingen skal skade seg på jobb. Selv om utviklingen i skadefrekvensen fortsatt viser en langsiktig fallende trend, er resultatet i andre kvartal og hittil i 2018 uakseptabelt høyt. HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen.

Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd. I medarbeiderundersøkelser som ble gjennomført i 2017 kom det frem at det er behov for enda tydeligere ledelse i sikkerhetsarbeidet. Det settes derfor i 2018 ekstra ressurser inn på tiltak innen HMS-ledelse, og en ny HMS-sjef på konsernnivå tiltrer i slutten av august.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter, men med avtagende hastighet og økende usikkerhet knyttet til enkelte regioner. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige har aktivitetsnivået falt noe, men er fortsatt på et tilfredsstillende nivå. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt. Brexit-forhandlingene medfører usikkerhet omkring utviklingen i UK, men markedsaktiviteten er god. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med 2017, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort, men aktiviteten i nybyggmarkedet er avventende. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Økende interesse for tre som byggemateriale bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået. Samlet forventes det ingen større endringer i markedene, og i sum forventes også det svenske markedet å ligge på samme nivå som i 2017.

Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til tredje kvartal 2018 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

I Sverige er markedet for systeminnredninger godt i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Sør-Norge fortsatt godt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. For 2018 forventer styret et aktivitetsnivå på nivå med 2017 og et bedret resultat fra underliggende drift. Avkastning på sysselsatt kapital, beregnet på 12 måneders rullerende basis, var 15,7 prosent ved utgangen av andre kvartal. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Selv om resultatet for 2017 ble 14,2 prosent og dermed over målsettingen for året isolert, er det fortsatt potensiale for å gjøre det bedre. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter derfor med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle konsernet i henhold til strategiplanen.

Sammendratt kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 2. kvartal 2018

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for andre kvartal 2018, avsluttet 30. juni 2018, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2017 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for andre kvartal 2018 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2017. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 27. august 2018.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2018 er de samme som i konsernregnskapet for

2017, med unntak av prinsipper knyttet til IFRS 9 og IFRS 15 som ble implementert 1.1.2018. Endringer i regnskapsprinsipper som følge av IFRS 9 og IFRS 15 er beskrevet i konsernregnskapets note 3. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2017, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2017.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter


Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2017 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter


På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m3fub kommer cirka 43 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på ca. 230 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.