Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

Tre er i vinden

Resultater

Historiske resultater fra Moelven

Moelven leverte i 2018 sitt beste fjerde kvartal noensinne, og ligger an til et årsresultat som er det nest beste i konsernets historie.

Vis mer

Moelven Industrier ASA har et foreløpig årsresultat på NOK 638,9 millioner for 2018. Det blir i så fall det nest beste årsresultatet i Moelvens 119 år lange historie, og det er en økning på NOK 218,5 millioner fra 2017. Omsetningen i 2018 var på NOK 11020,8 millioner (NOK 10768,4 i 2017).

Fjerde kvartal 2018 ble også historisk. Aldri før har Moelven kunne presentere et bedre resultat fra årets tre siste måneder. Driftsresultatet var på NOK 200,4 millioner. Det er en økning på NOK 75,7 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i Q4 var på NOK 2753,5 millioner (NOK 2708,9 i 2017).

Trevarer er populært

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er meget fornøyd med resultatene.

- Det er fremdeles stor etterspørsel etter skurlast og industritre fra Timber-divisjonen, og her spiller verdensøkonomien og interessen for bærekraftige produkter på lag med oss. Det er gode tider for eksport om dagen, og dette bidrar kraftig til resultatet. Wood-divisjonen, med blant annet byggematerialer, fasade-, interiør- og utendørsprodukter, leverer også et forbedret resultat i 2018. Wood opplever god etterspørsel, selv om byggeaktiviteten i Skandinavia har svinget noe gjennom året. I Byggsystemer-divisjonen, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, er resultatene noe mer variert mellom selskapene. Her er det ulike markedssvingninger i Norge og Sverige som trekker resultatet samlet sett noe ned sammenlignet med 2017, forklarer Kristiansen.

Innovative prosjekter

I 2019 fyller Moelven 120 år, noe som ikke mange selskaper får gleden av å oppleve.

- Vi kommer til å holde oss til den samme oppskriften som Moelven har fulgt i alle år. Det betyr at vi hele tiden jobber med å utvikle folka våre, produktene våre og hvordan vi møter kundene. Står vi i ro, vil vi sakke akterut, sier Kristiansen, som kan se tilbake på en rekke innovative prosjekter i 2018.

Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus, har fått mye oppmerksomhet. Det samme har prosjektet «Det digitale sagverket» ved Moelven Valåsen AB fått, et prosjekt som også har resultert i nye patentsøknader. Nylig ble robotlinjen ved Moelven Byggmodul AB i Säffle nominert til prisen for «Top five innovations» av den amerikanske organisasjonen Hive 50. Dette er første gang en slik nominasjon blir gitt til et prosjekt utenfor USA.

Hel hjem

Selv om 2018 totalt sett ble meget bra for Moelven-konsernet, er det noen områder som ikke har levert etter forventing.

- HMS-arbeidet har vært viktig i 2018, og vi ser en bedring i utviklingen på antall skader. Likevel har vi fortsatt alt for mange skader, og dette blir det jobbet intensivt med å redusere. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.

Ulike konjunkturer

- Vi ser at de ulike divisjonene påvirkes ulikt av konjunktursvingninger lokalt og internasjonalt.

Det at selskapet operer i ulike markeder gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med uforminsket styrke framover, sier Kristiansen.

Finansiell informasjon fra Moelven Industrier ASA

Sånn kommenterer konsernsjef Morten Kristiansen resultatet for 2018

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren, mobil +4792827108 

Hovedtrekk

Nøkkeltall

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

  • Fjerde kvartal 2018 ble det beste fjerde kvartal noen gang for konsernet.
  • Driftsinntektene i fjerde kvartal økte til NOK 2 753,5 mill (2 708,9) og driftsresultatet økte til NOK 200,4 mill (124,7).
  • Kostnader knyttet til strukturtiltak er inkludert i driftsresultatet for året med NOK 16,0 mill i 2018 og 46,2 i 2017.
  • Avkastning på sysselsatt kapital på 12 måneders basis forbedret til 20,7 prosent (14,2)
  • God etterspørsel etter industritre internasjonalt.
  • Leveransevolumene til byggevarehandelen i Skandinavia noe under normalt.
  • Redusert aktivitetsnivå for Byggsystemer.
  • Ytterligere intensivert forebyggende sikkerhetsarbeid.
  • Flere pristildelinger og -nominasjoner for innovative prosjekter.

Konsernets tre divisjoner har hatt ulik etterspørsel etter sine produkter og tjenester gjennom fjerde kvartal. For Timber-divisjonen har markedsaktiviteten og etterspørselen vært god, drevet av et fortsatt godt aktivitetsnivå i verdensøkonomien og en bred interesse for tre som materiale. For Wood-divisjonen har etterspørselen til tross for en noe redusert byggeaktivitet i Skandinavia vært på nivå med fjerde kvartal i 2017. For Byggsystem-selskapene har det svenske markedet vært preget av en svak konjunkturutvikling og høy konkurranse, mens det norske markedet har et høyere aktivitetsnivå samtidig som infrastrukturprosjekter i større grad bidrar til den samlede etterspørselen.

Tømmertilgangen har totalt sett vært god i kvartalet. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var på et tilfredsstillende nivå. Prisene for både tømmer og flisprodukter var høyere i kvartalet enn i tilsvarende periode i 2017.

Natt til lørdag 24. november brøt det ut brann ved justerverket på Moelven Notnäs Ransby AB, avdeling Ransby. Ingen personer kom til skade under brannen. Justerverket fikk imidlertid omfattende skader og vil være ute av drift frem til sommeren 2019. Skadene vil dekkes av konsernets skade- og avbruddsforsikring. Saglinjen ble ikke skadet i brannen, og produksjonen har gått tilnærmet som normalt gjennom å utnytte justerverkskapasitet ved andre enheter i konsernet.

På grunn av redusert ordretilgang og forsinkelser i enkeltprosjekter, varslet Moelven Byggmodul Hjellum AS om lag 80 medarbeidere om 80% permittering i fire uker fra og med uke 2 i 2019. De resterende 20 prosentene skal brukes til kursing og andre kompetansehevende tiltak i permitteringsperioden.

I november ble Mjøstårnet tildelt øverste utmerkelse i kategorien «Architecture - Mixed Use - International» under The New York Design Awards. Mjøstårnet ble nominert av et eget fagpanel, og blir løftet fram som et eksemplarisk prosjekt. Prisen for «Mixed Use» hyller prosjekter som kombinerer design, planlegging, konstruksjon, form og funksjon, sammen med estetikk og materialvalg. Mjøstårnet gikk også til topps i Teknisk Ukeblads «Norwegian Tech Awards» da byggeprisen for 2018 ble delt ut. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på de klimavennlige og konstruksjonstekniske løsningene som Mjøstårnet representerer. TU påpeker dessuten at siden bygget setter en verdensrekord, oppnår de valgte byggtekniske løsningene stor oppmerksomhet.

Moelven Byggmodul AB i Säffle gjennomførte i 2017 et større investeringsprosjekt som nær doblet den samlede produksjonskapasiteten og ga mer rasjonelle produksjonsløsninger bygging av en robotisert produksjonslinje. Robotlinjen var da den første leveransen av Randek ABs ZeroLabor Robotic System. Dette systemet ble i november nominert til «Top five innovations» gjennom den amerikanske organisasjonen Hive 50, og det er første gang en innovasjon utenfor USA er nominert.

Moelven Østerdalsbruket AS på Koppang ferdigstilte i løpet av fjerde kvartal den nye flisterminalen. Terminalen bidrar til å sikre avsetningen av flisprodukter og styrke en bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i Stor-Elvdal kommune. Med den nye terminalen på plass blir lastingen av flis mer effektiv, samtidig som lasteområdet har blitt tryggere og renere. Årlig lastes det opp 56 tog med flis fra Østerdalsbruket, noe som tilsvarer 1.750 vogntog på vei.

PEAB har en visjon om å bygge framtidens bærekraftige samfunn, og stiller derfor høye krav til både fleksibilitet, miljø og muligheter for gjenbruk i sine byggeprosjekter. I forbindelse med at selskapet skal samle virksomhetene i Stockholm i ett nytt kontorbygg i Ulriksdal fikk Moelven Modus oppdraget med å levere innredningsløsningene. Bygget vil ha ni etasjer og totalt cirka 12.500 m² kontorlokaler. Alle kontorer og store deler av møterommene vil bygges med Moelven Modus’ fleksible systemløsninger. Bygget miljøklassifiseres etter BREEAM-standarden.

Driftsinntekt og resultat

Driftsinntektene i kvartalet økte sammenlignet med fjerde kvartal i 2017. Bakgrunnen er økte ferdigvarepriser for både industritre og videreforedlede trevarer. Industritre er hovedproduktet for Timber-divisjonen, og økte priser er en viktig årsak til resultatforbedringen for både konsernet og divisjonen isolert. Industritre er en viktig innsatsfaktor for mange av selskapene innen Wood og Byggsystemer, og prisutviklingen for industritre er dermed også en av årsakene til økte råstoffkostnader innen disse divisjonene.

Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 200,4 mill (124,7) og driftsmarginen ble forbedret til 7,3 prosent (4,6). For året samlet er driftsresultatet NOK 638,9 mill (420,4) som er belastet med NOK 16,0 mill som følge av beslutningen om å avvikle driften ved Moelven Are AS.

Driftsresultatet for 2017 inkluderer en belastning på til sammen NOK 46,2 mill knyttet til avviklingen av virksomheten ved Timber-selskapet Moelven Norsälven AB, samt en avsluttet tvistesak innen Byggsystemer. For begge årene ble belastningen gjennomført i tredje kvartal.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt på til sammen NOK 19,6 mill i kvartalet (14,0) og akkumulert NOK 88,6 mill (39,7). Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde minus NOK 13,6 mill i kvartalet (pluss 13,7) og akkumulert NOK 51,5 mill (minus 4,7). For kvartalet inkluderer beløpene basisswap-effekter på minus NOK 23,5 mill (minus 10,5) og akkumulert minus NOK 0,2 mill (minus 8,5). Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid.

Finansresultatet i 2017 var positivt påvirket med NOK 9,6 mill som følge av en reversering av tidligere avsatte garantikostnader.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 206,2 mill (120,2) og akkumulert NOK 497,4 mill (357,0). Økningen i investeringstakten skjer i henhold til investeringsprogrammet i konsernets langsiktige strategi. Hoveddelen av økningen i investeringsaktiviteten sammenlignet med fjoråret er investeringene i ny tømmersortering med røntgenteknologi ved Moelven Våler AS samt ny pelletsfabrikk og energisentral i tilknytning til Moelven Soknabruket AS. Prosjektene inngår med henholdsvis NOK 55,5mill og NOK 57,9 mill i investeringsbeløpet for 2018.

Avskrivningene i kvartalet var NOK 75,3 mill (72,5) og akkumulert NOK 290,6 mill (295,7). For 2018 inkluderer akkumulerte avskrivninger NOK 6,1 mill i nedskrivninger av anlegg knyttet til avviklingen av Moelven Are AS som ble besluttet i tredje kvartal. Akkumulert for 2017 er det inkludert nedskrivninger av anlegg med NOK 17,4 mill knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB som ble besluttet i tredje kvartal i 2017.

Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 362,4 mill (5 045,9).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i fjerde kvartal var NOK 256,7mill (156,2), tilsvarende NOK 1,98 per aksje (1,21). Akkumulert var kontantstrøm fra operasjonell aktivitet NOK 737,1 mill (676,2) som gir NOK 5,69 (5,22) per aksje. Endringen sammenlignet med fjoråret skyldes naturlige svingninger i arbeidskapitalposter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var minus NOK 118,8 mill i fjerde kvartal (minus 24,0), og minus NOK 189,4 mill akkumulert (pluss 48,7)

Netto rentebærende gjeld var NOK 736,2 mill (761,7) ved utgangen av fjerde kvartal. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 58,2 mill (19,8). Økningen skyldes at det i forbindelse med arbeidet som har blitt gjennomført som forberedelse til overgang til rapporteringsstandard for leasing fra og med 2019, (IFRS 16 – Leasing) har blitt gjort en omklassifisering av en del leasingkontrakter for rullende materiell fra operasjonell til finansiell leasing. Likviditetsreserven var NOK 1 221,1 mill (1 172,0). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av fjerde kvartal var NOK 2 479,6 mill (2 092,6) som tilsvarer NOK 19,14 (16,15) per aksje. Egenkapitalandelen var 46,2 prosent (41,5). Utbyttet for foregående år på NOK 0,68 (0,48) per aksje, totalt NOK 88,1 mill (62,2) ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal 2018. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene.
Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I fjerde kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 72,1 mill (17,8). Akkumulert var endringen minus NOK 17,9 mill (40,9). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Timber

Timber

* Kvartalskolonnene viser endring i kvartalet.

Markedsaktivitet og etterspørsel på divisjonens hovedmarkeder var god i fjerde kvartal. Internasjonalt er etterspørselen etter industritre for videreforedling til ulike byggematerialer og som emballasjemateriale høy. Etter en lang periode med god prisvekst, holdt prisene seg relativt stabile på et nivå betydelig over tilsvarende periode i 2017. For de laveste kvalitetene korrigerte markedsprisene i løpet av kvartalet ned mot et mer normalt nivå, og stabiliserte seg i løpet av desember. Valutaforholdene bidro fortsatt til god konkurransekraft på eksportmarkedene. Leveransevolumene var noe lavere enn i fjerde kvartal 2017. Dette skyldes hovedsakelig at lagernivåene var lave i første del av kvartalet samt at tallene for 2017 også inkluderer aktiviteten ved Moelven Norsälven AB, hvor driften ble avviklet ved utgangen av fjerde kvartal 2017.

Produksjonsvolumet var høyere enn i tilsvarende periode i fjor, og bidro dermed til at ferdigvarelagrene kom opp på normalt nivå ved utgangen av kvartalet. Driftsforholdene i kvartalet var gode. Sammen med gjennomføring av interne forbedringstiltak ga dette en bedring av den underliggende driften ved mange enheter. Driftskostnadene var likevel høyere enn i samme periode i 2017, hovedsakelig på grunn av utvidede rammer til vedlikehold i en periode med god inntjening og kontantstrøm. I tillegg var det noe driftsforstyrrelser ved enkelte enheter, blant annet som følge av brannen i justerverket på Moelven Notnäs Ransby AB, avdeling Ransby, natt til 24. november. Ingen personer kom til skade under brannen. Justerverket fikk imidlertid omfattende skader og vil være ute av drift frem til sommeren 2019. Skadene dekkes av konsernets skade- og avbruddsforsikring, men egenandelen er kostnadsført i kvartalet. Saglinjen ble ikke skadet i brannen, og produksjonen har gått tilnærmet som normalt gjennom å utnytte justerverk- og pakkekapasitet ved andre enheter i konsernet. Gjenoppbyggingen av justerverket forventes å være ferdig sommeren 2019.

Tømmertilgangen var god, og ved utgangen av kvartalet var også tømmerlagrene på et godt nivå. Prisene for både tømmer og flisprodukter var høyere enn i tilsvarende periode i 2017.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i fjerde kvartal positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 0,2 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2017 var NOK 7,1 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene NOK 12,3 mill (15,1).

I akkumulerte tall for 2017 inngår nedskrivninger og kostnadsavsetninger knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB med til sammen NOK 29,0 mill.

Wood

Wood * Kvartalskolonnene viser endringer i kvartalet.

Markedsaktivitet og etterspørsel på divisjonens hovedmarkeder var god i fjerde kvartal, og leveransevolumene for videreforedlede varer var noe høyere enn i tilsvarende periode i 2017. For industritre fra divisjonens tømmerforbrukende enheter var de eksterne leveransevolumene noe lavere på grunn av prioritering av interne leveranser for videreforedling. I sum var de eksterne leveransevolumene på nivå med fjoråret. Økningen i driftsinntekter sammenlignet med fjerde kvartal 2017 skyldes generelt økte priser samt en produktmiks med større andel varer med høy foredlingsverdi.

Driftsforholdene i kvartalet var gode, og effektiviteten ble bedret. I en periode med god inntjening og kontantstrøm er en del vedlikeholdsarbeid imidlertid blitt forsert. Dette har medført et høyere kostnadsnivå enn i tilsvarende periode året før, men gir samtidig driftsmessige forbedringer fremover.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff. På grunn av prisøkningen på industritre internasjonalt, som har vært større og gått raskere enn det som er mulig å få kompensert gjennom økte markedspriser for foredlede varer, har disse enhetene et høyere press på sine marginer enn de tømmerforbrukende enhetene. For samtlige selskaper stilles det høye krav til forbedringer og effektiviseringer. Dette arbeidet medfører til dels betydelige investeringer ved enkelte anlegg, men også strukturelle endringer.

Driften ved Moelven Are AS ble avviklet i slutten av desember. I forbindelse med avviklingsbeslutningen i tredje kvartal ble driftsresultatet belastet med til sammen NOK 16,0 mill.

Tømmertilgangen har totalt sett vært god i kvartalet. Tømmerlagrene ved utgangen av kvartalet var på et godt nivå. Prisene for både tømmer og flisprodukter var høyere i kvartalet enn i tilsvarende periode i 2017.

På grunn av prisutviklingen er resultatet i fjerde kvartal positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 19,4 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2017 var NOK 6,9 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene NOK 76,3 mill (24,6).

Byggsystemer

Byggsystemer
* Kvartalskolonnen viser endring i kvartalet.

For divisjonen samlet var ordrereserven ved utgangen av kvartalet NOK 510 mill lavere enn på samme tid foregående år. Hovedårsaken til nedgangen er en noe lavere markedsaktivitet innen enkelte segmenter. Det arbeides aktivt for å bedre ordrereserven.

For Limtrevirksomheten er etterspørselen fortsatt god, i stor grad drevet av økende fokus på klimasmarte løsninger. I Norge er det også en betydelig aktivitet innen infrastruktur, noe som igjen gir god etterspørsel etter limtrebroer. Det er inngått kontrakter på flere større broer som sikrer et godt aktivitetsnivå i fabrikken gjennom vinteren, en periode som normalt er preget av noe lavere aktivitet. Resultatmessig er virksomheten både i Norge og Sverige preget av økte råvarepriser og kostnadsoverskridelser i enkeltprosjekter. For virksomheten i Sverige er konkurransesituasjonen mer krevende enn på norsk side, og markedsaktiviteten er noe fallende. For året sett under ett har i tillegg utfordringer knyttet til råvareforsyningen medført en utilfredsstillende utnyttelse av produksjonskapasiteten.

Innen Byggmodulvirksomheten er aktivitetsnivået noe redusert. Årsakene er hovedsakelig en noe svakere konjunktursituasjon i Sverige samt at det i en periode vært en del forsinkelser i flere prosjekter på vei ut på markedet. Noe kompensasjon kan tilskrives en økende interesse for å bygge med tre og moduler, men i sum har aktivitetsreduksjonen gjort det nødvendig å redusere kapasitetsutnyttelsen ved anleggene noe. På grunn av redusert ordretilgang og forsinkelser i enkeltprosjekter varslet Moelven Byggmodul Hjellum AS om lag 80 medarbeidere om 80% permittering i fire uker fra og med uke 2 i 2019. De resterende 20 prosentene skal brukes til kursing og andre kompetansehevende tiltak i permitteringsperioden.

Prosjektorganisasjonene innen virksomhetsområdet er styrket for å sikre gjennomføring og inntjening i prosjektene som gjennomføres. For den norske delen av virksomheten har det vært en del utfordringer knyttet til grunnarbeider på byggeplass. Dette er arbeider som hovedsakelig utføres av underentreprenører. Et viktig satsningsområde fremover er derfor å øke kompetansen på dette området, og det er gjennomført tiltak for bedre kvalitetssikring av hele prosessen fra prosjektering til sluttbesiktigelse.

For innredningsvirksomheten – Moelven Modus – er etterspørselen fortsatt god i storbyene i Norge og Sverige, samt i Sør-Norge. Prisene er imidlertid under press, spesielt i Sverige hvor markedet er preget av en viss avventende holdning. Etter flere år med vekst fokuserer virksomheten på kompetanseutvikling og konsolidering av den organisasjonen som har blitt bygget opp.

Divisjonens resultater innen HMS, og da spesielt skadefrekvensen, har ikke vært tilfredsstillende.
Innsatsen innen HMS-arbeidet intensiveres derfor ytterligere, noe som forventes å gi positive effekter også på lønnsomheten generelt.

Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter

* Kvartalskollonene viser endring i kvartalet.

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Broberg Skogs AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Moelven Pellets AS, som ble stiftet i juni for å forestå bygging og drift av den nye pelletsfabrikken og energisentralen i tilknytning til Moelven Soknabruket AS, inngår også i området, men foreløpig uten resultatposter av betydning. Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhets-området. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Moelvens overordnede målsetting innen sikkerhetsarbeidet er at ingen skal skade seg på jobb. H1-verdi på 12 måneders rullerende basis, som er et uttrykk for antall skader med påfølgende sykefravær per million arbeidede timer, ble redusert fra 12,6 ved utgangen av tredje kvartal til 10,9 ved årsskiftet. Nivået er imidlertid fortsatt godt over målsettingen for 2019 på 7,0 og HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en sikkerhetskultur i alle ledd.

Det var 14 (22) personskader med påfølgende fravær i kvartalet. Hittil i år har det vært 64 fraværsskader (73).

Som et ledd i arbeidet med økt fokusering på skader generelt er det etablert måltall også for H2-verdi, det vil si antall personskader med og uten fravær per million arbeidede timer. For 2019 er målet satt til 33. For å lykkes med målsettingen for 2019 om H1 < 7,0 og H2 < 33 er det avgjørende at det arbeides forebyggende med utgangspunkt i gode årsaksanalyser av uønskede hendelser.

Sykefraværet i fjerde kvartal var 5,53 prosent (5,35), hvorav 2,56 prosent (3,53) er langtidsfravær.

Fraværet trender svakt nedover, og mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2018 på 4,5 prosent. Det er likevel mye å hente, og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. For 2019 er målsettingen et sykefravær under 4,4 prosent. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Framtidsutsikter

Aktiviteten i verdensøkonomien er stadig høy, men med økende usikkerhet knyttet til videre utvikling. I Norge ligger fastlandsøkonomien på et normalt aktivitetsnivå, mens aktiviteten i Sverige har falt tilbake. Europa for øvrig har fortsatt en marginal positiv veksttakt.
Brexit-forhandlingene medfører fortsatt usikkerhet omkring utviklingen i UK, men markedsaktiviteten er fortsatt god. En hard Brexit kan medføre betydelige endringer i handelen med UK, og Moelven gjennomfører tiltak for å redusere risikoen knyttet til dette.

I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er lavere og usikkerheten større enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina og Japan er avtagende, og den pågående handelskrigen mellom Kina og USA skaper usikkerhet. I Asia for øvrig er det imidlertid tegn til økende aktivitet. Midtøsten og Nord-Afrika er viktige eksportmarkeder for Moelven, men er stadig preget av forhold som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene. Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer i 2019 å bli på nivå med 2018, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort, men aktiviteten i nybyggmarkedet er som i Norge fallende. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Økende interesse for tre som byggemateriale bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået. Samlet forventes det ingen større endringer i markedene, og i sum forventes også det svenske markedet å ligge på samme nivå som i 2018.

Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2019 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. Avkastning på sysselsatt kapital, beregnet på 12 måneders rullerende basis, var 20,7 prosent ved utgangen av 2018. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Resultatet og avkastningen på sysselsatt kapital var dermed klart over avkastningsmålet for året 2018 isolert. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt styrket lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle konsernet i henhold til strategiplanen. For 2019 forventer styret et aktivitetsnivå på nivå med 2018 men samlet sett et noe svakere resultat som følge av konjunkturutviklingen.

Kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 4. kvartal 2018

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Det sammendratte konsernregnskapet for fjerde kvartal 2018, avsluttet 31. desember 2018, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2017 er tilgjengelig på  www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2018 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2017. Det sammendratte, konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 30. januar 2019.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2018 er de samme som i konsernregnskapet for 2017, med unntak av prinsipper knyttet til IFRS 9 og IFRS 15 som ble implementert 1.1.2018. Endringer i regnskapsprinsipper som følge av IFRS 9 og IFRS 15 er beskrevet i konsernregnskapets note 3. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2017, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av dette sammendratte kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2017.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året. Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon «øvrig« der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2017 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,3 mill m 3 fub kommer cirka 43 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på ca. 230 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.