Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Kvartalsrapporter

Slide image
Driftsinntekter
10 297 500 000
Slide image
Driftsresultat
335 400 000
Slide image
H2-verdi
34,0
H2-verdi = Antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer de siste 12 månedene.
Slide image
Ansatte
3399
woman icon

Kvinner

383

Menn

3016

man icon
slide prev
slide next

Moelven tjente 335 millioner kr i 2019

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet til konsernet. Moelven omsatte for NOK 10297,5 millioner i 2019, og leverte et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kr.

Vis mer

- Første halvdel av året var meget solid, mens andre halvdel ble preget av usikkerhet i verdensøkonomien på grunn av handelskrig mellom Kina og USA, Brexit og mye tømmer i markedet som følge av barkebilleangrep og stormfellinger i Europa. Dette utfordret markedsaktiviteten og lønnsomheten for Moelven mot slutten av året, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Mens 2018 var ett av de sterkeste årene i Moelvens historie, ble 2019 et mer ordinært år. Omsetningen i 2019 gikk ned med NOK 723,3 millioner sammenlignet med året før, og driftsresultatet ble NOK 250,8 millioner lavere.

- Bransjen vår er ikke ukjent med slike svingninger, og dette viser hvor viktig det er med et kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift og en bærekraftig struktur i konsernet, sier Kristiansen.

Mer stabilt framover

- Vi ser positive tendenser til en bedret markedsbalanse for Timber-divisjonen, som leverer trevarer og komponenter til det nasjonale og internasjonale industrimarkedet. Wood-divisjonen til Moelven, som retter seg mot byggevarehandelen og byggemarkedet, har hatt en sterk utvikling på interiørsiden, mens byggtreleveransene påvirkes av at nybyggaktiviteten har falt både i Norge og Sverige. For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, ble 2019 preget av noe lavere aktivitet. Spesielt innenfor byggmodul, hvor vi måtte redusere kapasiteten i deler av året. Dette ser nå ut til å bedre seg, og vi tror på et mer stabilt 2020 også for denne delen av virksomheten, forklarer Kristiansen.

Intensiverer HMS-arbeidet

2019 ble preget av en rekke nye tiltak innen HMS-arbeidet til Moelven. Konsernet har en nullvisjon om skader, og i fjor ble det satset enda mer på å få ned tallet på skader.

- Vi har fått på plass et mer systematisk oppfølgingsprogram for skader, med påfølgende læringstiltak som blir delt i hele konsernet. Dette, kombinert, med nye systemer og løsninger, gjør at vi intensiverer HMS-arbeidet. Hver eneste skade er en for mye, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250

Kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren, mobil +4792827108

Morten Kristiansen Morten Kristiansen

Hovedtrekk

  • Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 2 410,3 mill (2 753,5).
  • Driftsresultatet ble minus NOK 17,3 mill, NOK 165,5 mill lavere enn fjerde kvartal i 2018.
  • Avkastning på sysselsatt kapital (12 md rullerende) var 9,4 prosent (19,0).
  • Bedret markedsbalanse i det internasjonale skurlastmarkedet.
  • Leveransevolumene til byggevarehandelen var lavere enn i fjerde kvartal i 2018.
  • Bedret ordresituasjon innen Byggsystemer, men fortsatt lavt aktivitetsnivå.
  • Driften ved Moelven Eidsvold Værk AS avvikles helt i løpet av 2020.
  • Igangkjøring av den nye pelletsfabrikken på Sokna har gått som planlagt.

På det internasjonale skurlastmarkedet, som omfatter det vesentlige av konsernets eksport, var etterspørselen fortsatt samlet sett tilfredsstillende i fjerde kvartal. Prisene fortsatte den fallende trenden i første del av kvartalet, men flatet ut mot årsskiftet. Gjennom andre halvår har usikkerhet i verdensøkonomien og redusert aktivitet som følge av handelskrigen mellom Kina og USA redusert etterspørselen noe, samtidig som et stort utbud av billig råstoff som følge av omfattende stormfellinger i Europa og oppblomstringen av barkbiller har medført press på prisene for lavere kvaliteter. I løpet av fjerde kvartal har imidlertid store deler av industrien nedjustert produksjonsvolumene, og dette har bidratt til å bedre markedsbalansen. For de eksportrettede enhetene, som hovedsakelig tilhører divisjon Timber, har svake valutaer i både Sverige og Norge bidratt til å opprettholde konkurransekraften. Aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia, var lavere enn i fjerde kvartal i 2018. ROT-markedet holder fortsatt et godt aktivitetsnivå, selv om igangsettingen av nye boliger har falt i både Norge og Sverige.

For Byggsystemdivisjonen har lavere etterspørsel etter modulbaserte leilighetsbygg gjort det nødvendig å redusere produksjonen, men aktivitetsnivået og ordrereserven har økt i fjerde kvartal. Innen bygg og anlegg, infrastruktur og mindre prosjekter har aktiviteten vært god, bortsett fra for enklere moduler som benyttes innen bygg og anlegg i Sverige produsert på vårt anlegg i Kil.

Tilgangen på skogsråvarer var god i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet var tømmerlagrene høyere enn på samme tid året før, ved flere enheter opp mot maksimumsnivåene. Prisene for sagtømmer var lavere enn i tilsvarende periode i fjor både i Norge og Sverige. Høy tilgang på flis- og fiberprodukter har medført en viss nedgang i prisene til nivåer noe under samme periode i fjor i både Norge og Sverige.

I oktober var Moelven vertskap ved gjennomføring av deler av programmet for SIKT 2019. SIKT er en årlig konferanse hvor H.K.H. Kronprins Haakon inviterer unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år til å delta. SIKT-konferansen samler rundt 200 deltakere fra hele landet, og representerer næringsliv, gründere, offentlig sektor, organisasjonsliv, kultur, idrett, media og akademia. Målet med konferansen er at deltakerne skal kunne lære av hverandre og diskutere felles utfordringer og muligheter i fremtidens Norge. Fire av konsernets medarbeidere var deltakere på konferansen.Boligprosjektet «Cederhusen», tegnet av BAU arkitekter og levert av Moelven Byggmodul AB ble i oktober 2019 stemt fram som vinner av Haninge Arkitekturpris 2019. Som begrunnelse for nominasjonen, som i seg selv er en anerkjennelse av den arkitektoniske kvaliteten til modulbaserte bygg, sa juryen «at «Cederhusen» er et trebygg som smelter inn i omgivelsene. Husene binder byen og naturen sammen på en fin måte og skaper med noen få materialer en stor variasjon i uttrykk. Med sine lange balkonger og felles takterrasse får alle beboere nærhet til naturen og utsikt over den framvoksende bydelen Vega i Stockholm».

Den 29. november 2019 ble Finansparken Bjergsted i Stavanger offisielt åpnet. Finansparken Bjergsted er det nye hovedkontoret til Sparebank 1 SR Bank, og er med sine 22.800 m² Nord Europas største næringsbygg i tre. Både Moelven Limtre AS og Moelven Modus AS har hatt betydelige leveranser til bygget med bærekonstruksjoner i limtre samt innredning med Eco Panel og Multi Room-løsninger.

Moelven Multi3 AS fusjoneres inn i Moelven Wood Prosjekt AS fra og med 1. januar 2020.

Spesialkompetansen fra Moelven Multi3 AS innen branntrygt tre, fingerskjøt og precut, samt produksjon av ISO3-stenderen videreføres i Moelven Wood Prosjekt AS, men gjennom sammenslåingen effektiviseres både produksjon og salg.

Den 5. desember 2019 ble det kjent at Eidsiva Vekst AS og Felleskjøpet Agri SA hadde inngått en avtale om salg av sine aksjeposter på henholdsvis 23,8 prosent og 15,9 prosent til selskapet Skog Holdco AS. Skog Holdco AS er eiet av Viken Skog SA, AT Skog SA og Felleskjøpet Agri SA. Viken Skog SA og AT Skog SA har også direkte eierandeler i Moelven Industrier ASA på henholdsvis 11,9 prosent og 7,3 prosent. I henhold til aksjonæravtalene som foreligger blant de største eierne er det en forkjøpsrett mellom disse dersom noen av dem ønsker å selge sine aksjer. Viken Skog SA med sine 11,9 prosent av aksjene og Glommen Mjøsen Skog SA, som etter sammenslåingen av Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA eier 40,8 prosent av aksjene, kunngjorde begge i begynnelsen av januar 2020 at de ville benytte forkjøpsretten. Forutsatt at transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene blir den nye eierfordelingen dermed Glommen Mjøsen Skog SA 71,5 prosent, Viken Skog SA 20,8 prosent, AT Skog SA 7,3 prosent og øvrige aksjonærer 0,4 prosent.

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene falt sammenlignet med samme periode i fjor. Markedet har vært mer avventende og leveransevolumene gikk ned for alle tre divisjonene. Hovedårsaken til nedgangen i driftsinntektene er redusert aktivitetsnivå innen Byggsystemer. Resultatmessig har Timber-divisjonen hatt et vesentlig svakere kvartal enn på samme tid i fjor på grunn av prisfall i det internasjonale skurlastmarkedet. For Wood var markedsprisene fortsatt noe høyere enn på samme tid i fjor, men aktivitetsnivået samlet sett var lavere. Produksjonsvolumene innen den tremekaniske delen av konsernet er også redusert sammenlignet med fjoråret, både i kvartalet og akkumulert. Spesielt i fjerde kvartal ble produksjonsplanene nedjustert for å tilpasses bedre til aktiviteten i markedet og balansere lagervolumene. Det er igangsatt tiltak for å tilpasse aktivitets- og kostnadsnivået til de rådende markedsforholdene, men resultatutviklingen stiller krav til ytterligere effektivitetsforbedrende tiltak ved flere enheter. 

Som en følge av beslutningen i tredje kvartal om å avvikle driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, er akkumulert driftsresultatet belastet med kostnadsavsetninger på til sammen NOK 17,0 mill.I 2018 ble resultatet i fjerde kvartal belastet med nedskrivninger på NOK 52,5 mill. etter gjennomføring av nedskrivningsvurderinger i henhold til IAS 36. Inkludert nedskrivningen som ble gjennomført i tredje kvartal 2018 som følge av beslutningen om å avvikle Moelven Are AS, er akkumulert driftsresultat for 2018 dermed totalt belastet med NOK 66,1 mill. i nedskrivninger.

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette påvirket driftsresultatet med til sammen minus NOK 19,6 mill i kvartalet (pluss 19,6). Akkumulert nedjustering er minus NOK 32,8 mill. mens den akkumulert per 31.12.2018 utgjorde pluss NOK 88,6 mill. Postene har ingen kontantstrømeffekt.

Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 3,9 mill i kvartalet (minus 13,6) og akkumulert minus NOK 23,7 mill (pluss 51,5). I fjerde kvartal ble det gjort en endring i konsernets rutiner for sikring av kraftpriser. Endringen medførte at markedsverdien på sikringskontraktene nå omfattes av unntaksregelen i IFRS om innkjøp til eget bruk, og derfor ikke lenger balanseføres. Som en følge av dette er den positive markedsverdien som var balanseført per 30.9.2019 kostnadsført i finansresultatet for fjerde kvartal med NOK 10,4 mill. Samlet positiv markedsverdi for ikke balanseførte sikringskontrakter for el-kraft var NOK 13,2 mill. per 31.12.2019.Markedsverdiendringen inkluderer også basisswap-effekter. For fjerde kvartal utgjorde dette NOK 0,0 mill (minus 23,5) og akkumulert pluss NOK 17,6 mill (minus 0,2). Basisswapper er sikringsinstrumenter som sett over den totale løpetiden har en markedsverdiendring lik null, og hvor den regnskapsmessige effekten derfor reverseres over tid

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av fjerde kvartal er det gjennomført investeringer på totalt NOK 129,5 mill (206,2) og akkumulert for året NOK 478,7 mill (497,4). Den høye investeringstakten er i henhold til investeringsprogrammet i konsernets strategiplan. Av- og nedskrivninger i kvartalet var NOK 65,7 mill (131,2) og akkumulert NOK 294,4 mill (346,5). Akkumulerte av- og nedskrivninger i 2019 inkluderer NOK 17,0 knyttet til avviklingen av driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, og for 2018 totalt NOK 66,1 mill knyttet til avviklingen av Moelven Are AS og verdivurdering etter IAS 36. Ved utgangen av fjerde kvartal var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 518,0 mill (5 302,3). I tillegg til høye investeringer i 2018/2019 og regnskapseffektene av implementeringen av IFRS 16 – Leasing, er økte lagerbeholdninger hovedårsaken til økningen i totalkapitalen.

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet i fjerde kvartal var NOK 172,1 mill (172,7), tilsvarende NOK 1,17 per aksje (1,33). Tilsvarende for året samlet var NOK 466,3 mill (653,1), som gir NOK 3,60 (5,04) per aksje. Endringen sammenlignet med fjoråret skyldes svekket inntjening samt naturlige svingninger i arbeidskapitalposter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 148,9 mill i fjerde kvartal (minus 97,3), og NOK 33,4 mill. akkumulert (minus 167,5).

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 136,4 mill (721,4) ved årsskiftet. Leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 198,8 mill (43,4). Økningen skyldes balanseføring av alle leie- og leasingavtaler i henhold til IFRS 16 – Leasing, som ble implementert fra og med 1. januar 2019. Likviditetsreserven var NOK 951,0 mill (1 239,4). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av året var NOK 2 368,2 mill (2 435,3) som tilsvarer NOK 18,3 (18,7) per aksje. Egenkapitalandelen var 42,9 prosent (45,9). Utbyttet for 2018 på NOK 1,74 (0,68) per aksje, totalt NOK 225,4 mill (88,1) ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal 2019 (2018). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme. I fjerde kvartal medførte kursvariasjonene en urealisert endring av egenkapitalen på NOK 11,1 mill (10,2). Akkumulert var endringen minus NOK 52,9 mill (minus 90,2). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen. 

Timber

Aktiviteten i de internasjonale skurlastmarkedene var noe lavere enn i samme periode i fjor. Samtidig har tilførselen av lavere kvaliteter, spesielt av gran, økt som følge av stormfellinger og billeangrep. Det høye utbudet av varer har gitt et fall i markedsprisene, og dette er hovedårsaken til reduksjonen i driftsinntekter. Leveransevolumene var samlet lavere enn i samme periode i 2018. I løpet av fjerde kvartal har imidlertid store deler av industrien nedjustert produksjonsvolumene, og dette har bidratt til å bedre markedsbalansen. For de eksportrettede enhetene, som hovedsakelig tilhører divisjon Timber, har fortsatt svake valutaer i både Sverige og Norge bidratt til å opprettholde konkurransekraften. Ved utgangen av kvartalet hadde divisjonen totalt sett en relativt bra ordrereserve, med prisnivåer som indikerer en utflating av den fallende trenden som har vært gjeldende gjennom hele 2019.
Storbritannia er et viktig eksportmarked spesielt for de svenske enhetene innen Timber. Selv om det ikke lenger er tvil om at britene skal forlate EU, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan dette vil påvirke den økonomiske utviklingen på lengre sikt. Moelven har, så langt det er mulig før handelsavtalene med EU er klare, gjennomført tiltak for å opprettholde leveransene.

Produksjonen var lavere enn i fjerde kvartal foregående år, hovedsakelig på grunn av planlagt lavere produksjonstid og produksjonsbegrensninger for å balansere lagernivåene. Dette har gitt høyere enhetskostnader enn planlagt, til tross for at gjennomføring av effektiviseringer og kostnadsreduksjoner følger fastsatte planer. I tillegg til tapt foredlingsverdi som følge av redusert produksjon, er resultatet negativt påvirket av verdijusteringer på beholdninger på grunn av prisutviklingen. I kvartalet utgjorde dette tilsammen minus NOK 13,2 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2018 var NOK 0,2 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene minus NOK 21,2 mill (pluss 12,3).
Tilgangen på samtlige sortimenter av skogsråvarer var god i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet var tømmerlagrene høyere enn på samme tid året før, ved enkelte anlegg opp mot maksimumsnivåene. Prisene for sagtømmer var lavere enn i tilsvarende periode i fjor, både i Norge og Sverige. Situasjonen for flis- og fiberprodukter var tilsvarende, med noe reduserte prisnivåer i både Norge og Sverige.

Wood

Aktiviteten i byggevarehandelen i Skandinavia var lavere i fjerde kvartal 2019 enn i tilsvarende periode i 2018. Etterspørselen etter konstruksjonsvirke falt noe, mens interiørprodukter hadde god etterspørsel. Samlet sett falt dermed leveransevolumene fra Wood-divisjonen noe sammenlignet med året før. Prisnivåene var samlet sett høyere, men ikke tilstrekkelig til å kompensere for volumbortfallet, og driftsinntektene i kvartalet falt sammenlignet med året før. Produksjonen var også lavere enn i tilsvarende periode i 2018. Dette skyldes hovedsakelig den pågående prosessen med nedstengning av driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, redusert tørkekapasitet ved Moelven Trysil AS etter brannen i februar og justering av produksjonsplanene ved enkelte andre enheter for å balansere lagervolumene. Ved Moelven Trysil AS har byggingen av nye tørker gått som planlagt, og samtlige ble igangkjørt i løpet av desember.

Redusert produksjon og driftsforstyrrelser medførte at enhetskostnadene i kvartalet ble høyere enn i tilsvarende periode i 2018. I tillegg er resultatet i perioden negativt påvirket av verdijustering på beholdninger på tilsammen minus NOK 6,4 mill. Tilsvarende justering i fjerde kvartal i 2018 var pluss NOK 19,4 mill. Akkumulert utgjorde verdijusteringene minus NOK 11,6 mill (pluss 76,3).

For de tømmerforbrukende enhetene i divisjonen har tilgangen på samtlige sortimenter av skogsråvarer vært god i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet var tømmerlagrene høyere enn på samme tid året før, ved enkelte anlegg opp mot maksimumsnivåene. Prisene for sagtømmer var lavere enn i tilsvarende periode i fjor, både i Norge og Sverige. Situasjonen for flis- og fiberprodukter var tilsvarende, med noe reduserte prisnivåer i både Norge og Sverige.

Som en følge av beslutningen som ble fattet i tredje kvartal 2019 om å avvikle driften ved Moelven Eidsvold Værk AS, er akkumulert driftsresultat belastet med kostnadsavsetninger på til sammen NOK 17,0 mill.

Akkumulert driftsresultatet for 2018 er belastet med NOK 66,1 mill. knyttet til beslutning i tredje kvartal 2018 om avvikling av Moelven Are AS.

Byggsystemer

Ordrereserven for divisjonen samlet økte i løpet av fjerde kvartal 2019, i motsetning til fjerde kvartal i 2018. Ved årsskiftet var ordrereserven totalt NOK 131 mill. høyere enn på samme tid 2018. Det er hovedsakelig byggmodulvirksomheten som står for bedringen. Lav markedsaktivitet og svak ordresituasjon ved enkelte enheter gjør det imidlertid fortsatt nødvendig å opprettholde den nedjusterte kapasiteten.

For limtrevirksomhetene i både Norge og Sverige falt aktivitetsnivået noe sammenlignet med fjerde kvartal i 2018. I begge land er produksjonskostnadene for høye til å skape gode resultater med dagens aktivitets- og prisnivå. Dette innebærer at det stilles høye krav til gjennomføring av effektiviseringstiltak og konsepttilpasninger framover, og forbedringsprosjekter er iverksatt.
For byggmodulvirksomheten i Norge har aktiviteten innen bygg og anlegg vært god, og produksjonen til dette markedssegmentet har fungert tilfredsstillende. Innen boligsegmentet har aktiviteten vært lav, og permitteringer ble gjennomført gjennom første halvår og fram til august. Produksjonen ble satt i gang igjen i august, men med noe redusert kapasitet. I løpet av fjerde kvartal har ordresituasjonen bedret seg ytterligere, men det vil fortsatt ta noe tid før produksjonstakt og resultater kommer opp på målsatt nivå.

For de svenske virksomhetene har etterspørselen etter enklere moduler som benyttes innen bygg og anlegg samt utleie, vært noe svakere enn normalt. Boligsegmentet er fortsatt noe avventende, men det er tegn til bedring. Også for den svenske delen av virksomheten har ordrereserven bedret seg i fjerde kvartal, men økning i produksjon ligger fortsatt noe fram i tid. Samlet sett for virksomheten i Sverige har det ikke vært grunnlag for å reversere kapasitetstilpasningene som er gjennomført i løpet av 2019. Kapasiteten har i sum blitt redusert med noe over 30 prosent i løpet av året.

For systeminnredninger er markedsaktiviteten god både i Norge og Sverige i og omkring hovedstedene og de største byene. I Norge har aktiviteten i enkelte andre områder i Nord Norge og på Vestlandet falt til nivåer som kan medføre behov for kapasitetstilpasninger dersom det vedvarer. I Sverige er situasjonen bedre, men prisnivåene er fortsatt for lave til å skape tilfredsstillende lønnsomhet. Markedets miljøfokus er betydelig forsterket i tillegg til krav til fleksibilitet og god design i aktivitetsbaserte arbeidsmiljø. Materialvalg og produktdokumentasjon blir stadig viktigere i forbindelse med miljøsertifisering av bygg. Alt dette, i tillegg til myndighetenes fokus på seriøsitetsarbeidet i byggebransjen - er gunstig for virksomheten. 

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og inngår med selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. Moelven Pellets AS, som ble stiftet i juni 2018 for å forestå bygging og drift av den nye pelletsfabrikken og energisentralen i tilknytning til Moelven Soknabruket AS, inngår også i området, men foreløpig uten resultatposter av betydning. Energisentralen ble igangkjørt i september, og Pelletsfabrikken startet prøveproduksjon i månedsskiftet september/oktober. De første pelletsleveransene skjedde i oktober. Innkjøring av fabrikken har pågått som planlagt gjennom hele fjerde kvartal. Det er inngått en samarbeidsavtale med SCA om levering av pellets. Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA kjøper hele produksjonsvolumet fra fabrikken til Moelven Pellets AS på Sokna.

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter skyldes hovedsakelig aktivitetsnivået innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Dette er i hovedsak intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhets-området. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, driver Moelven i en viss utstrekning oppkjøp og videresalg av dette, blant annet basert på etablerte togløsninger for transport. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Ansatte

Moelvens overordnede målsetting innen sikkerhetsarbeidet er at ingen skal skade seg på jobb. H1-verdi på 12 måneders rullerende basis, som er et uttrykk for antall skader med påfølgende sykefravær per million arbeidede timer, var 11,3 (10,9) ved utgangen av fjerde kvartal 2019. Reduksjonen i antall skader med fravær har stagnert, og målsettingen for 2019 på 7,0 ble ikke nådd. HMS-arbeidet har høy prioritet i både styre, konsernledelse og sikkerhetskomiteen. Det jobbes aktivt med opplæring og holdningsskapende arbeid for å skape en god sikkerhetskultur i alle ledd. Konsernet har også innført skjerpede krav til bruk av vernebriller og hjelm. Som en del av det systematiske arbeidet for å nå målsettingene innen sikkerhetsarbeidet er det innført granskning som metode i hendelser med en viss alvorlighetsgrad. Formålet med granskningene er å sikre en kvalitetsmessig grundig og objektiv undersøkelse eller gransking av hendelsen, samt å sikre oppfølging av HMS-hendelser for å hindre gjentakelse. Granskningene skal sikre læring og erfaringsoverføring i alle selskaper i Moelven. Fra 1. januar 2020 tok konsernet i bruk de første modulene i et nytt styringssystem for HMS, kvalitet og ytre miljø. Dette er resultatet av et omfattende prosjekt som ble startet i 2019 og har som hensikt å sette Moelven i en bedret posisjon for fremtiden. Styringssystemet skal forenkle og redusere kompleksiteten i Moelvens forbedringsarbeid. Det skal være et levende system som i større grad utnytter synergiene i konsernet, sikrer etterlevelse og gir bedre muligheter for sertifiseringer.

I første omgang er det avvikshåndtering og årshjul som er tatt i bruk, men gjennom hele 2020 og inn i 2021 vil ytterligere moduler innen sjekklister, risikovurdering, dokumenthåndtering, samsvar/etterlevelse og krise/beredskap bli implementert.

Det var 15 (12) personskader med påfølgende fravær i kvartalet, og akkumulert 63 (64). Som et ledd i arbeidet med økt fokusering på skader generelt er det etablert måltall også for H2-verdi, det vil si antall personskader med og uten fravær per million arbeidede timer. For 2019 er målet satt til 33. Ved utgangen av fjerde kvartal var H2-verdien 34,8 (41,2). For å lykkes med målsettingen for 2019 om H1 < 7,0 og H2 < 33 er det avgjørende at det arbeides forebyggende med utgangspunkt i gode årsaksanalyser av uønskede hendelser.

Sykefraværet i fjerde kvartal var 5,6 prosent (5,0), hvorav 1,9 prosent (2,4) er langtidsfravær. Den langsiktige trenden for utviklingen i sykefraværet er fallende, og mange av Moelvens virksomheter har allerede et sykefravær som er lavere enn målsatt maksimum for 2019 på 4,4 prosent. Det er likevel mye å hente, og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet også for konsernet samlet til under målsatt nivå. Innsatsen, som blant annet omfatter medarbeiderundersøkelser, tett sykefraværsoppfølging og samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rettes spesielt mot bedriftene med høyest sykefravær.

Framtidsutsikter

Selv om aktiviteten i verdensøkonomien har avtatt noe, vokser den fortsatt. Veksten forventes å fortsette, men med en noe svakere takt de kommende årene. Handelskonflikten mellom USA og Kina ser ut til å gå mot en løsning. I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er lavere og usikkerheten større enn før. Byggeaktiviteten og etterspørselen etter trelast er imidlertid fortsatt høy. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina og Japan er avtagende, til dels på grunn av handelskrigen som har pågått mellom Kina og USA. En løsning på handelssituasjonen vil gi positive impulser til økonomien, mens Wuhan coronavirus- epidemien trekker i motsatt retning fram til det kommer under kontroll.I Asia for øvrig er det tegn til økende aktivitet. For britene er det nå ingen tvil om at Brexit skal gjennomføres selv om det fortsatt er uklart hvordan dette skal skje. Moelven har så langt det er mulig gjennomført tiltak for å sikre at leveransene til UK kan opprettholdes ved gjennomføringen av Brexit. Usikkerheten omkring konsekvensene av Brexit er dermed i all hovedsak knyttet til den økonomiske utviklingen i UK i etterkant av gjennomføringen.

Midtøsten og Nord-Afrika er viktige eksportmarkeder for Moelven, men er stadig preget av forhold som vanskeliggjør internasjonal handel. Generelt forventes det fortsatt en positiv og stabil utvikling i etterspørselen etter industritre internasjonalt.

I Norge ligger fastlandsøkonomien på et normalt aktivitetsnivå, mens aktiviteten i Sverige har falt tilbake. Europa for øvrig har fortsatt en marginal positiv veksttakt.

NOK og SEK er fortsatt på et nivå som bidrar til å styrke konkurransekraften på eksportmarkedene.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer i 2020 å bli på nivå med 2019, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort, men aktiviteten i nybyggmarkedet er, som i Norge, fallende. Ordresituasjonen for byggmodulvirksomheten er fortsatt svak, og det tar tid å få endelig avklaring på de prosjektene som er ute i markedet. ROT-markedet viser fortsatt et godt aktivitetsnivå. Økende interesse for tre som byggemateriale bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået.

Tømmerlagrene og forsyningssituasjonen i Moelvens geografier er ved inngangen til første kvartal 2020 god i både Norge og Sverige. Det forventes fortsatt god tilgang på råstoff i vintersesongen.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Deler av det strategiske programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet forseres for å imøtegå en svakere konjunkturutvikling enn det som er lagt til grunn i strategiplanen. Dette vil bidra til fortsatt styrket lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle konsernet i henhold til strategiplanen. For 2020 samlet forventer styret et aktivitetsnivå og resultat på linje med 2019.

Kvartalsregnskap for Moelvenkonsernet, 4. kvartal 2019

Note 1 – Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge. Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2019, avsluttet 31. desember 2019, omfatter Moelven Industrier ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”) og konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Årsregnskapet for 2018 er tilgjengelig på www.moelven.no.

Note 2 – Bekreftelse av finansielt rammeverk

Konsernregnskapet for fjerde kvartal 2019 er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 “Delårsrapportering” som er godkjent av EU. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2018. Det konsoliderte kvartalsregnskapet ble godkjent av styret 30. januar 2020.

Note 3 – Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsippene benyttet i kvartalsregnskapene for 2019 er de samme som i konsernregnskapet for

2018, med unntak av prinsipper knyttet til IFRS 16 som ble implementert 1.1.2019. Endringer i regnskapsprinsipper som følge av IFRS 16 er beskrevet i konsernregnskapets note 3. Valutakurser i konsolideringen er hentet fra Norges Bank.

Note 4 – Estimater

Utarbeidelse av kvartalsregnskap inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet har ledelsen lagt til grunn de samme kritiske vurderinger relatert til anvendelse av regnskapsprinsipper som ble lagt til grunn for konsernregnskapet for 2018, og de viktigste kildene til estimatusikkerhet er de samme ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet som for konsernregnskapet for 2018.

Note 5 – Pensjon og skatt

Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse er gjort årlig av aktuar. I kvartalsregnskapet er pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser basert på prognoser fra aktuar. Skattekostnaden er beregnet i hvert kvartalsregnskap basert på en forventet årlig skattekostnad.

Note 6 – Sesongmessige svingninger

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har normalt en variasjon gjennom året.

Dette innebærer lavsesong gjennom første kvartal, tiltagende aktivitet og høysesong utover i andre og tredje kvartal, og avtagende aktivitet i siste del av fjerde kvartal.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Note 7 – Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill

Note 8 – Finansielle instrumenter

Note 8 - Finansielle instrumenter

Note 9 – Driftssegmenter

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det en divisjon "øvrig" der resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur. Se konsernregnskapet for 2018 for ytterligere informasjon om segmentinformasjon. Videre følger en avstemming av resultat før skatt i de rapporteringspliktige segmentene og foretakets resultat før skatt.

Note 9 - Driftssegmenter

Note 10 – Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianlegget. I tillegg formidler Eidsiva Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,4 mill. m3fub kommer cirka 42 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh. Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på ca. 210 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 11 – Hendelser etter rapporteringsperioden

Det har ikke inntruffet hendelser etter rapporteringsperioden som har betydning for kvartalsregnskapets innregnede inntekter, kostnader, eiendeler eller gjeld.